Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0002-C0001
Номер на проект: 07-23-17/19.11.2007
Наименование: Повишаване компетентността на представители от неправителствения сектор при работа с местната власт от Североизточния район за планиране.
Бенефициент: Сдружение за социално развитие и интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 08.02.2008
Дата на приключване: 08.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: • Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) в Североизточен район за планиране (СИРП) в диалога с местната администрация • Развитие и утвърждаване на добри практики в неправителствения сектор в малки, средни и големи общини от СИРП за повишаване компетентността им при диалог с администрацията • Изграждане на системни връзки между неправителствен сектор и местната власт в СИРП за ползотворно сътрудничество и осъществяване на мониторинг между и върху дейността на адми
Дейности: 1. Организация и популяризиране на проекта.
2. разработване на промоционални материали /информация и публичност/
3. Определяне на преките участници /неправителствени организации от СИРП/
4. Възлагане на "Стратегия за дейността на СГО при работа с местната власт"
5. Създаване на "Консултантско звено за подпомагане развитието на гражданското общество"
6. Избор на лектори-консултанти.
7. Публикуване на материали за обучения.
8. Провеждане на процедури за доставки и услуги.
9. Провеждане на семинарни обучения.
10. Двустранни работни срещи между структурите на местната власт и участващите неправителствени организации в дейностите по проекта.
11. Интерактивен интернет сайт за информация, консултация и публичност.
12. Методика за ефективно партньорство между СГО и местната власт.
13. Самооценка.
14. Закриване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Глобал Партнер ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 347 BGN
Общ бюджет: 196 073 BGN
БФП: 196 073 BGN
Общо изплатени средства: 196 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 186 962 BGN
2009 5 356 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 755 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 158 918 BGN
2009 4 552 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 28 044 BGN
2009 803 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 563 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 411 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 - Бр. сключени договори
Индикатор 2 Д1 - Бр. изпратени информационни писма
Индикатор 3 Д2 - Бр. разработени и отпечатани плакати
Индикатор 4 Д2 - Бр. разработени и отпечатани брошури
Индикатор 5 Д2 - Бр. съобщения в местни и регионални медии
Индикатор 6 Д3 - Бр. избрани НПО
Индикатор 7 Д3 - Бр. избрани и анализирани участници
Индикатор 8 Д3 - Бр. избрани и анализирани администрации
Индикатор 9 Д4 - Бр. изработени и публикувани Стратегии
Индикатор 10 Д5 - Бр. създадени консултантски звена
Индикатор 11 Д6 - Бр. сключени договори с лектори
Индикатор 12 Д7 - Бр. изработени и публикувани наръчници
Индикатор 13 Д8 - Бр. проведени тръжни процедури
Индикатор 14 Д9 - Бр. проведени семинарни обучения
Индикатор 15 Д9 - Бр. обучени представители на СГО
Индикатор 16 Д9 - Бр. проведени интерактивни малки групи
Индикатор 17 Д9 - Бр. проведени панелни презентации
Индикатор 18 Д10 - Бр. проведени двустранни работни срещи
Индикатор 19 Д 11- Бр. разработени Интернет сайтове
Индикатор 20 Д12- Бр. разработени Методики за ефективно партньорство
Индикатор 21 Д13- Бр. попълнени и анализирани въпросници
Индикатор 22 Д14 - Бр. проведени заключителни конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз