Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/026-01
Наименование: Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма
Бенефициент: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Георги Дамяново
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да се насърчи обмена на добри практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво чрез междурегионално сътрудничество между Община Георги Дамяново и Община Виламарчант, Испания
Дейности: 1 Организация, управление и мониторинг на проекта
2 Провеждане на тръжни процедурии избор на изпълнители
3 Разпространение на информация и публичност
4 Провеждане на обучение на място – учебно посещение в Община Виламарчант, Испания
5 Изготвяне на Практическо ръководство – «Европейски най-добри практики в туризма « на база добрите практики, класифицирани от Виламарчант, Испания
6 Разработване на Стратегия за развитие на туризма на Община Георги Дамяново
7 Определяне концепцията, проектиране и създаване на пилотен продукт – «ЕКОТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ - ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО»
дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 601 BGN
Общ бюджет: 168 216 BGN
БФП: 168 216 BGN
Общо изплатени средства: 168 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 71 880 BGN
2010 95 840 BGN
2011 495 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 61 098 BGN
2010 81 464 BGN
2011 421 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 782 BGN
2010 14 376 BGN
2011 74 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество - разработен 1 пилотен продукт – «ЕКОТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ - ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО»;
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта - Разработена 1 Стратегия за развитие на туризма в Община Георги Дамяново
Индикатор 3 Брой на участници в междурегионални събития
Индикатор 4 Отчитане на междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз