Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/043-01
Наименование: Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за модернизиране на общинското управление на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, в рамките на правомощията и отговорностите на общината, според действащото в България законодателство, чрез механизмите на междурегионалното сътрудничество и прилагането на успешни и добри европейски практики.
Дейности: Управление на проекта
подготовка и изпълнение на Семинар „Управление на защитени местности”
подготовка и изпълнение на учебно посещение
подготовка и актуализация и разширяване обхвата на стратегическите документи
„Разработване на мастър планове за двете езера. Изработване на работни проекти за изграждане на съоръжения и тръжна документация за изпълнението им”
Изпълнение на дейност 6 Популяризиране Изпълнение на дейност 6 Популяризиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 616 BGN
Общ бюджет: 230 607 BGN
БФП: 230 607 BGN
Общо изплатени средства: 211 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 785 BGN
2010 97 115 BGN
2011 35 973 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 66 967 BGN
2010 82 547 BGN
2011 30 577 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 818 BGN
2010 14 567 BGN
2011 5 396 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 781 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 .иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество..
Индикатор 2 .регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Участници в учебното посещение..
Индикатор 4 Обучени хора..
Индикатор 5 Мастър планове на защитените местности..
Индикатор 6 ##)^^Правилник за управление
Индикатор 7 @@Семинар
Индикатор 8 "")Обмяна на опит – учебно посещение
Индикатор 9 !^&&Стратегия за управление на защитените местности
Индикатор 10 **$)Изготвени работни проекти
Индикатор 11 *%%+)Публично обсъждане - участници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз