Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/042
Наименование: Установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление
Бенефициент: Фондация "Институт за екологична модернизация" - гр. Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да се даде тласък в развитието на общините в района около град Варна, чрез въвеждане на иновативни подходи и на най-добри практики в регионалното устройствено планиране, използвайки опита на местните власти от Регион Хага, Холандия. Целта е, в рамките на настоящия проект сътрудничеството между двата региона да прерасне в трайно партньорство, стимулиращо иновациите и обмена на най-добри практики в регионалното планиране и управление, в рамките на ЕС. Дългосрочната цел на
Дейности: дейност 1 Създаване на обществено достъпен web сайт на проекта за разпространение на добрите практики в устройственото планиране и на придобитите знания и умения в процеса на работата от общините и експертите, участващи в проекта
дейност 2 Българо-холандски обучителен семинар за предимствата и конкретните ползи от сътрудничеството между общините в сферата на устройственото планиране
дейност 3 Разработване на пакет от документи, подпомагащи междуобщинското сътрудничество в сферата на градоустройственото планиране
дейност 4 Провеждане на експертна консултация с участието на експерти по устройствено планиране от областна администрация, от общините около град Варна и външни специалисти за избор на общините, които следва да бъдат включени в Регионалната устройст
дейност 5 Провеждане на кръгла маса, с цел подпомагане на общините, включени в Регионалната устройствен схема, да изработят обща визия за развитието на региона
дейност 6 Провеждане на изследване в помощ на работата по усъвършенстването на подхода и методите за устройствено планиране
дейност 7 Разработване на концепция за икономическо развитие на общините, препоръчани за включване в Регионалната устройствена схема
дейност 8 Българо-холандски обучителен семинар по минимизиране на риска от замърсявания вследствие възникването на бедствия и аварии в района на Варненско и Белославско езеро и Варненския залив
дейност 9 Изготвяне на препоръки за минимизиране на здравния риск, породен от инцидентното влошаване на качеството на водите за къпане в акваторията на Варненския залив и Варненското и Белославското езеро
дейност 10 Осъществяване на обучителна визита в Регион Хага на представители от администрациите на общините, предложени за включване в Регионалната устройствена схема
дейност 11 Изготвяне на публикация за резултатите от проекта в сферата на устройственото планиране
Окончателен отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 831 BGN
Общ бюджет: 180 469 BGN
БФП: 180 469 BGN
Общо изплатени средства: 169 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 126 BGN
2010 56 850 BGN
2011 22 961 BGN
2012 36 233 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 157 BGN
2010 48 322 BGN
2011 19 517 BGN
2012 30 798 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 969 BGN
2010 8 527 BGN
2011 3 444 BGN
2012 5 435 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 375 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество - експертни консултации, кръгли маси, подготовка за регионална устройствена схема
Индикатор 2 Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта – подготовка за регионална устройствена схема
Индикатор 3 Общини, преки ползватели на резултатите от проекта
Индикатор 4 Общини, потенциални ползватели на разработения модел на междуобщинско сътрудничество – общините, попадащи на територията на черноморския речен басейн
Индикатор 5 Проекти за междурегионално сътрудничество,
Индикатор 6 Разработен web site
Индикатор 7 Разработен пакет документи, подпомагащи междуобщинско сътрудничество
Индикатор 8 Експертна консултация и избрана конфигурация от общини за Регионална устройствена схема
Индикатор 9 Кръгла маса и изготвена обща визия за развитие на общини
Индикатор 10 Проведено изследване с цел усъвършенстване методите за устройствено планиране
Индикатор 11 Разработена Концепция за икономическо развитие на група общини
Индикатор 12 Изготвяне на препоръки за минимизиране на здравния риск
Индикатор 13 Международни обучителни семинари
Индикатор 14 Участници в междурегионални събития - Обучени служители в международни обучителни семинари
Индикатор 15 Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит - Учебни посещения в страна от ЕС
Индикатор 16 Брой служиители, обучени чрез учебни посещения в страна от ЕС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз