Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0009-C0001
Номер на проект: 14-32-9
Наименование: Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри.
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 23.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри.
Дейности: Дейност 4: Управление на проекта За постигане на целите на проекта ще бъдат извършени следните дейности: 1. Определяне на ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта. 2. Изготвяне на подробен график за изпълнение на дейностите. 3. Разработване на технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите. 4. Управление на изпълнението на всяка от дейностите по проекта. 5. Изготвяне на отчети по проекта.
Дейност 1: Изграждане на национални електронни регистри: за храни от животински произход; за храни от неживотински произход и на одобрените предприятията за странични животински продукти. Дейността включва следните поддейности: Електронизиране на национален регистър - храни от животински произход Регистърът се състои от следните обособени:части 1. Списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС: 2. Млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на мляко 3. Одобрени предприятия за храни от животински произход, които не са обект на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС 4. Митнически складове Електронизиране на национален регистър - храни от неживотински произход храни от неживотински произход Регистърът се състои от следните обособени части: 1. Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа - Група 1 2. Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци - Група 2 3. Обекти за производство и/или бутилиране на мазнини от растителен произход - Група 3 4. Обекти за производство на захар, захарни и сладкарски изделия - Група 4 5. Обекти за производство и/или бутилиране на напитки - Група 5 6. Обекти за производство и/или пакетиране на кафе, заместители на кафе, чай, мате и какао - Група 6 7. Обекти за производство на готови за консумация храни в пресен, консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид - Група 7 8. Обекти за производство на други храни - Група 8 9. Обекти за търговия на едро с храни от неживотински произход, добавки в храните и хранителни добавки - Група 9 10. Обекти за производство и търговия на едро с материали и предмети в контакт с храни - Група 10 Електронизиране на регистъра на предприятията за странични животински продукти Електронизацията на описаните регистрите ще включва: - Анализ на данните за качество, повторения, семантична съвместимост и др.; - Нормализация на данните при необходимост; - Трансформиране на съществуващите Microsoft Word (или PDF) файлове в релациони данни (СУБД); - Създаване на правила за поддържане на данните в регистрите; - Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване на процесите по управление на жизнения цикъл на данните в регистрите; - Създаване на интерфейси (уеб услуги) за интеграция с компонента на електронно управление Единна среда за обмен на електронни данни за синхронен достъп до данните в регистрите. Разработване на електронни услуги, свързани със спецификата на поддържаната информация в регистър национален регистър - храни от животински произход: - Регистрация на предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС - Регистрация на млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на мляко - Регистрация на предприятия за храни от животински произход, които не са обект на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС - Извършване на справки за одобрени предприятия - Регистрация на складовете в свободните зони, свободните или митническите складове (М4.9.14) - Извършване на справки за складове в свободните зони, свободните или митническите складове Разработване на електронни услуги, свързани със спецификата на поддържаната информация в регистър национален регистър - храни от неживотински произход - Регистрация на обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа - Група 1; - Регистрация на обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци - Група 2; - Регистрация на обекти за производство и/или бутилиране на мазнини от растителен произход - Група 3; - Регистрация на обекти за производство на захар, захарни и сладкарски изделия - Група 4; - Регистрация на обекти за производство и/или бутилиране на напитки - Група 5; - Регистрация на обекти за производство и/или пакетиране на кафе, заместители на кафе, чай, мате и какао - Група 6; - Регистрация на обекти за производство на готови за консумация храни в пресен, консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид - Група 7; - Регистрация на обекти за производство на други храни - Група 8; - Регистрация на обекти за търговия на едро с храни от неживотински произход, добавки в храните и хранителни добавки - Група 9; - Регистрация на обекти за производство и търговия на едро с материали и предмети в контакт с храни - Група 10; - Извършване на справки за обекти за производство и търговия с храни от неживотински произход При изпълнение на горните дейности ще се изгради интерфейс, който да дава възможност за връзка на съответния регистър с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността.
Дейност 2: Информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на БАБХ, настоящите партньорите и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: Организиране и провеждане на откриваща конференция - 1 брой; Организиране и провеждане на закриваща конференция - 1 брой; Публикации в медии (включително в електронни СМИ) – 10 броя; Изготвяне на рекламен банер със стойки с пълноцветен печат с висока резолюция формат 60х160 - 1 брой; Плакати 50х70 (4 цвята) - 30 броя Изготвяне и разпространение на брошури на български (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв. - 200 броя; Изготвяне и разпространение на брошури на английски (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв. - 200 броя;
Дейност 3. Одит на проекта Одитът се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОДИТ КОНСУЛТ А енд М
"БМ АДВАЙЗ"
ДЗЗД "Ви Джи Би"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 671 BGN
Общ бюджет: 426 344 BGN
БФП: 426 344 BGN
Общо изплатени средства: 98 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 426 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 530 BGN
2015 0 BGN
98 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 362 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 751 BGN
2015 0 BGN
83 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 780 BGN
2015 0 BGN
14 780 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Електронизирани регистри
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Разработени интерфейси
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработено Web базиранo приложение
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Разработени електронни услуги
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработено web базирано приложение за подаване на заявления за административните услуги по електронен път
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведена откриваща конференция
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведена закриваща конференция
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Публикации в медии (включително в електронни СМИ)
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Рекламен банер със стойки с пълноцветен печат с висока резолюция формат 60х160
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Плакати 50х70 см. (4 цвята)
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Изготвени брошури на български (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв.
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Изготвени брошури на английски (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв.
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Изготвен одитен доклад
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 4:
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: съответствие на изпълнението на дейностите със заложения план-график


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз