Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0057-C0001
Номер на проект: M13-22-58
Наименование: Повишаване капацитета на Общинска администрация Берковица
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинска администрация – Берковица
Дейности: Дейност 2. Обучения на служителите в Института по публична администрация Обучение на 10 служители от общината по 2 теми в Института по публична администрация 1. Добро управление – отворена и прозрачна администрация- ОПА-1 - 5 служители, 2 дни,16 учебни часа. Обучението е предназначено за служители с ръководни функции. 2. Приложни въпроси за интеграция на етническите групи в РБ –ЗА-5 – 5 служители, 2 дни, 16 учебни часа.Обучението е предназначено за служители,имащи отношение в своята работа към интеграцията на етническите групи. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 1. Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление – ръководител, координатор и счетоводител. Те ще сключат договори с бенефициента. Екипът ще уточнява своите действия на ежемесечни срещи. Екипът осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности. Следи за спазването на времевия график на дейностите. Отговаря за провеждането на тръжната процедура по ЗОП. Екипът води проектното досие ,поддържа връзка с целевите групи, доставчиците на обучения и публичност, с бенефициента – кмета на общината. Провежда периодични срещи с ръководството на общината,външните доставчици и целевите групи. Екипът извършва необходимите финансови дейности –плащания и отчитане. Изготвя междинните и годишните технически и финансови отчети за напредъка на проекта, както и окончателните доклади – технически и финансов.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност В началото и края на проекта ще се проведат пресконференции . Началната пресконференция ще се запознае целевата група и заинтересованите страни с целите на проекта и приноса на ОПАК за неговото реализиране, а на крайната - ще бъдат показани резултатите от проекта Изработване на банер, на който ще бъде изписано наименованието на проекта, бенефициента, финансиращ орган. Предвижда се банерът да се поставя при провеждане на пресконференции и обученията по проекта. Изработване на: - химикали - 150 бр. - информационни листи – 300 бр. - папки – 150 бр. - флаш памети – 80 бр. - термочаши - 80 бр. Предназначени са за обучаваните служители и участниците в пресконференциите. Поставяне на логото на програмата и проекта в сайта на общината, където се отразяват дейностите по проекта. Обозначаване офиса на проекта с табела, изготвена от кандидата.
Дейност 3. Изнесени обучения по ключови компетентности на служителите от администрацията 3.1 Работа с хора със специфични потребности Обучението е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. В него ще се включат 20 общински служителя. 3.2 Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. То ще се проведе на две групи като във всяка група ще вземат участие по 20 общински служителя. 3.3 Комуникативни и презентативни умения Обучението е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. В него ще се включат 25 общински служителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АДВЕН" ЕООД
Агенция Про Уей ЕООД
Златен тур
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 978 BGN
Общ бюджет: 86 566 BGN
БФП: 86 566 BGN
Общо изплатени средства: 86 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 796 BGN
2015 68 770 BGN
86 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 126 BGN
2015 58 455 BGN
73 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 669 BGN
2015 10 316 BGN
12 985 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Договори с екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни доклади
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители в ИПА
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Служители получили сертификат
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Организирани пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Отпечатани информационни листи
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Изработване на папки
Индикатор 18 (Д) По дейност 4 - Изработване на химикали
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Изработване на термочаши
Индикатор 20 (Д) По дейност 4 - Изработване на флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз