Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0081-C0001
Номер на проект: M13-22-82
Наименование: За една по-добра –компетентна и ефективна- общинска администрация
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация – Провадия,чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1.Организация, управление и вътрешен мониторинг по проекта Назначаване на екип за управление – ръководител,координатор и счетоводител. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на бенефициента.Те ще сключат договори с бенефициента. При стартиране на проекта ще бъдат приети и утвърдени всички правила и процедури за осъществяване на дейностите.За една част ще се прилагат вътрешните правила на общината. Екипът участва в подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП. Осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности.Следи за спазването на времевия график на дейностите. Екипът води проектното досие,поддържа връзка с целевите групи,доставчиците на обучения и публичност, с бенефициента – кмета на общината. Провежда периодични срещи с ръководството на общината,външните доставчици и целевите групи. Екипът извършва необходимите финансови дейности –плащания и отчитане. Изготвя междинните и годишните технически и финансови отчети за напредъка на проекта,както и окончателните доклади – технически и финансов.
Дейност 2: Обучения в Института по публична администрация/ИПА/ Обучение на 16 служители от общината по 3 теми в Института по публична администрация 1.Добро управление – отворена и прозрачна администрация- (ОПА 1)- 8 служители.Обучението ще даде основните насоки и действия на общ.служители за отворено и прозрачно управление,знания за сътрудничество с гражданските и бизнес организации. 2.Приложни въпроси за интеграция на етническите групи в РБ –(ЗА-5) – 4 служители.Обучението ще осигури познания за традиционните етнически и религиозни общности в страната и познания за специфичните особености при работа с тях. 3.Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси –(ПП-10) - 4 служители .Миграцията на населението в общината към областния град Варна е факт. В обучението ще се търсят форми и начини за овладяване и контролиране на процеса.
Дейност 3:Изнесени обучения по ключови компетентности на служителите от администрацията Модул 1:Привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности-група от 20 служители. Модул 2:Е-слуги в общинската дейност – група от 20 служители Модул 3:Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация-група от 25 служители Обобщаващ семинар „Научени уроци“- група от 30 служители.Семинарът е изнесен и ще се води от 2 лектори – общински служители,които чрез императивни форми ще обобщят и предадат на колегите си наученото в ИПА по посочените теми и това от модулните обучения.Ще направят връзката между теория и практика,щи споделят добри практики от своята работа.Обучението се предвижда да бъде петък и събота.
Дейност 4:Дейности за информация и публичност 1.Презентация на проекта-в началото на проекта.Ще представи целите и дейностите на проекта пред целевата група и ръководството на общината. 2.В края на проекта ще се проведе пресконференция с презентация и кетъринг – ще бъдат показани резултатите от проекта.Предвидена аудитория – 30-35 човека – журналисти и представители на заинтересованите страни,на местната общност,целева група. 2.Изработване на Вертикален банер с поставка.На банера ще бъде изписано: наименованието на проекта, бенефициента, и финансиращ орган.Предвижда се банерът да се поставя при реализирането на всички дейности по проекта. 3.Отпечатване на 300 бр дипляни за дейностите и резултатите от проекта.Формат А4, пълноцветен печат.със сгъване.Дипляните ще бъдат изработени към края на проекта,когато резултатите са вече известни.Ще бъдат разпространявани в общинската администрация, Центъра за административни услуги на населението и на финалната пресконференция. 4.Публикации в местния и регионални печатни и електронни медии- 2 платени и 4 други.Публикациите ще отразяват дейностите по проекта,начина на финансиране,постигнатите цели и резултати. 5.Отпечатване на материали: 135 бр.падове с логото на проекта,химикали с логото на проекта,флаш-памети с логото на проекта.Те са предназначени за обучаваните и за пресконференцията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
Реклама Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 988 BGN
Общ бюджет: 49 053 BGN
БФП: 49 053 BGN
Общо изплатени средства: 49 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 998 BGN
2015 33 055 BGN
49 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 598 BGN
2015 28 097 BGN
41 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 400 BGN
2015 4 958 BGN
7 358 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Договори с екипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни,годишни и окончателни доклади
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители в ИПА по определени теми
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Служители получили сертификат
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители в изнесени обучения за нови знания и умения в три модула
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Служители преминали обобщаващ семинар
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Служители получили сертификат
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Участници в презентацията
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Участници в пресконференцията
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Публикации
Индикатор 16 (Д) Изработени банери
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Изработени падове
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Изработени химикалки
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: изработени флаш-памети
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Изготвени дипляни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз