Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0012-C0001
Номер на проект: M13-22-13
Наименование: Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово
Бенефициент: Община Димово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Димово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Димово за ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява от екип за управление на проекта, в съставa на който влизат ръководител и счетоводител /приложени са двете автобиографии на членовете на екипа/. Екипът е отговорен за цялостното управление и за реализирането на проекта и изпълнява следните функции: • навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, • координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, • сключване на договори с избраните изпълнители и управление на договорите, • навременно подаване на заявки за обученията, • уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, • контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, • публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, • комуникация с Управляващия орган на ОПАК, • изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, • финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, • разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 - Организиране и провеждане на надграждащо обучение по английски език – ниво А2 Дейността включва провеждане на обучение по английски език за 10 служители на община Димово. Съставът на групата ще бъде определен чрез входящ тест. Курсовете са с обща продължителност 150 учебни часа, като ще бъдат разпределени 2 пъти седмично по 5 учебни часа. Обученията ще се провеждат в установеното работно време на общинска администрация Димово. Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител, тъй като Институтът по публична администрация не предлага курс по английски език с такава продължителност и покритие на материала. За целта ще бъде подготвена процедура за избор на изпълнител съгласно реда и условията, разписани в Закона за обществените поръчки.
Дейност 3 - Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности По дейност 3 от проекта се предвижда да бъдат проведени 4 обучения по ключови компетентности, както следва: 1. Обучение по Екипна ефективност; 2. Обучение по Управление на организационната промяна; 3. Обучение по Бизнес комуникация и бизнес етикет; 4. Обучение по Ефективно взаимодействие с хора
Дейност 4 - Обучения в ИПА По тази дейност са предвидени три обучения: (ДУО-6) – Вътрешен конрол: Ефективност на системите за вътрешно управление и контрол; (ЕБ-7) – Счетоводно приключване на бюджетната година; (ДУО-1) – Добро управление на общината
Дейност 5 – Осигуряване на информация и публичност на проекта По тази дейност се предвижда организиране на две пресконференции – една в началото и една – в края на проекта. Популяризирането на проекта ще бъде осигурено чрез отпечатването и разпространението на 1000 информационни брошури, публикуване на обяви в сайта на общината и публикации в регионалната преса – в 5 печатни и в 2 електронни медии. Визуализацията на оказаната финансова помощ от Европейския социален фонд и ОП „Административен капацитет“ ще бъде допълнително подчертана с помощта на уеб-банер.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 961 BGN
Общ бюджет: 76 812 BGN
БФП: 76 812 BGN
Общо изплатени средства: 76 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 192 BGN
2015 58 620 BGN
76 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 463 BGN
2015 49 827 BGN
65 290 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 729 BGN
2015 8 793 BGN
11 522 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Димово
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: От тях % жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: От тях % жени
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: От тях % жени
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени публикации в електрнни медии;
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Отпечатани брошури
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Публикувани материали и представяне на проекта в печатни издания
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Поставен банер на страницата на ОбА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз