Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0075-C0001
Номер на проект: M13-22-76
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения
Бенефициент: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Медковец
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на всеки член от екипа. Те ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от постигнатото, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и начини за преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите, следене и отчитане на резултатите.
Дейност 2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства /сигнатура по Каталога за 2014 – ЕБ-6/ В обучението ще се включи един общински служител. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Основната му цел е служителят да се запознае с изискванията за ефективна финансова отчетност. 2.2 Доброто управление - отворена и прозрачна администрация /сигнатура по Каталога за 2014 – ОПА-1/ В обучението ще се включат трима общински служители на ръководни длъжности. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Основната му цел е служителите да се знапознаят с доброто управление като концепция, с основните насоки и действия за отворено и прозрачно управление. 2.3 Прилагане на Закона за достъп до обществена информация /сигнатура по Каталога за 2014 – ОПА-5/ В обучението ще се включат двама общински служители. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Основната му цел е служителите да се запознаят детайлно със Закона и начините за предоставяне на достъп до обществена информация. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
3. Обучаване на общинските служители по ключови компетентности 3.1 Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията. В обучението ще се включат 25 служителя. Обучението ще е изнесено с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служители в общинска администрация. Целта е участниците да създадат умения за организиране на работното си време, за ефективна вътрешна комуникация в структурните звена. 3.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация Обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. То ще се проведе на две групи по 14 служители. Обучението е насочено към всички нива на йерархичната структура на администрацията предвид важността на тематиката за добрия психологически климат, който от своя страна е предпоставка за ефективно изпълнение на служебните задължения. 3.3 Комуникативни и презентативни умения Обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 25 служители на общината. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална и заключителна. Изработване на информационни листи с темите на обученията и информация за проекта, които ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработване на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработване на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработване на химикалки с логото на програмата, които ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Заявление за включване в обучение с логото на програмата. Изработване флаш памети, съдържащи материали от обученията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 706 BGN
Общ бюджет: 73 741 BGN
БФП: 73 741 BGN
Общо изплатени средства: 73 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 000 BGN
2015 57 741 BGN
73 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 600 BGN
2015 49 080 BGN
62 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 400 BGN
2015 8 661 BGN
11 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Изработени информационни листи
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Изработени банери
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Изработени семинарни папки
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Изработени химикалки, блок-листи, заявления брой за всеки вид
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Изработване на брандирани флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз