Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0117-C0001
Номер на проект: M13-22-119
Наименование: Подобряване на компетентността и ефективността на служителите от общинска администрация Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите в Община Бяла Слатина, като предпоставка за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта“ Установяването на ефективна система за координация, вътрешен контрол и мониторинг е ключов фактор за качественото изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта. В тази връзка непосредствено след сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде мобилизиран Екипът за управление на проекта, ще бъдат планирани детайлно дейностите в тяхната последователност и взаимовръзки, в съответствие с предложения График за изпълнение на проекта. Организацията и управлението на процесите и етапите на изпълнение на проекта ще се наблюдава, контролира и отчита от Екипа за управление на проекта:  Ръководител проект;  Счетоводител;  Координатор.
Дейност 2: „Подготовка на документация за избор на изпълнител по реда на ЗОП“ Поддейност 2.1 Избор на изпълнител за осъществяване на услугата по подготовка на документацията Метод на възлагане – съгласно, изискванията на ЗОП Поддейност 2.2 Разработване на пълна тръжна документация за избор на изпълнител по реда на ЗОП Разработване на пълна тръжна документация за избор на изпълнител по реда на ЗОП за избор на външна обучителна организация, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинската администрация
Дейност 3: „Провеждане на обучения, включени в Каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г., свързани с подобряване на професионалните умения на служителите от общинската администрация в сферите на тяхната компетентност” Поддейност 3.1 Избор на изпълнител Метод на възлагане – директно възлагане. Изпълнител - Института по публична администрация (ИПА). Поддейност 3.2 Провеждане на обученията Описаните по-долу обучения е предвидено да бъдат осъществени от Института по публична администрация, в съответствие с подадената от тях информация за място и дата, но на територията на страната. За провеждане на посочените обучения ще бъдат подготвени съответните заявки и същите ще бъдат изпратени до ИПА. В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения, включени в Каталога на ИПА за 2014 г.: Обучение – Каталог ИПА (2014) Брой участници Целева група Оценка на индивидуалното изпълнение (УА 4); 11 Ръководни длъжности Електронни таблици с МS Excel (надграждащ) – (ИТО 3) 16 Служители, използващи приложението и нуждаещи се от разширяване на познанията и уменията си за работа Общ брой обучения: 2 (две) Общ брой участници: 27 (двадесет и седем)
Дейност 4: „Провеждане на обучения от външна обучителна организация, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинската администрация” Поддейност 4.1: Избор на изпълнител Изборът на изпълнител ще бъде извършен в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. Поддейност 4.2: Провеждане на обученията Обученията ще бъдат осъществени на територията на република България. В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения: Обучение Брой участници Целева група „Придобиване на компетенция за дейност и действие“: - Поставяне на цели; - Планиране постигането на целите; - Осигуряване/ управление на ресурси, необходими за изпълнение на плана; - Ефективност и ефикасност на използване на ресурсите; - Контрол на изпълнението; - Решаване на проблеми; - Способност за вземане на решения; - Творческо мислене и творческо решаване на проблемите - иновативност; - Управление на риска; - Петте основни инструмента за действие. 90 Ръководни длъжности, служители от обща и специализирана администрация „Придобиване на комуникативна компетентност“ - Изготвяне на писмени документи; - Задаване на въпроси; - Даване на обратна връзка; - Активно слушане; - Познаване на вътрешни и външни бариери в процеса на комуникация; - Преодоляване на стереотипи в комуникацията; - Управление на елементите в комуникацията: вербална, невербална и пара-вербална комуникация; - Ясно и кратко изразяване на целите пред заинтересованите страни; - Убеждаване на другите чрез комуникация; Подготовка на аргументации. 90 Ръководни длъжности, служители от обща и специализирана администрация Общ брой обучения: 2 (две) Общ брой участници: 180 (сто и осемдесет)
Дейност 5: „Дейности по осигуряване на информация и публичност” Поддейност 5.1 Избор на изпълнител Ще бъде избран изпълнител за публикуване на платени съобщения в медиите, във връзка с информиране на обществеността с целите и постигнатите резултати от проекта. Поддейност 5.2 Изпълнение на дейности за информация и публичност:  Провеждане на пресконференции (2 бр.) в гр. Бяла Слатина, в сградата на общината. За популяризиране на проекта сред обществеността и всички заинтересовани страни ще бъдат проведени две пресконференции. Първото публично събитие ще бъде организирано непосредствено след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Бяла Слатина и УО на ОПАК. Заключителната пресконференция ще запознае обществеността с постигнатите резултати от изпълнението на проекта.  Публикации в медиите в началото и в края на проекта – 2 бр.;  Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на община Бяла Слатина;  Упоменаване на финансовия принос на ЕСФ чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. във всички доклади за напредък, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Спот.Комм ЕООД
"БМ АДВАЙЗ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 602 BGN
Общ бюджет: 101 091 BGN
БФП: 101 091 BGN
Общо изплатени средства: 101 091 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 320 BGN
2015 78 770 BGN
101 091 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 972 BGN
2015 66 955 BGN
85 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 348 BGN
2015 11 816 BGN
15 164 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой участници в екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Подготвена тръжна документация
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Дял на обучените жени
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Дял на обучените жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Проведена откриваща пресконференция
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Проведена закриваща пресконференция
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Публикация в медия в началото на проекта
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Публикация в медия в края на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз