Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0037-C0001
Номер на проект: M13-22-38
Наименование: Креативна и резултатна администрация на Община Исперих
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Исперих чрез обучения в страната.
Дейности: Дейност 1. Организация по изпълнение, управление и отчетност на проекта; Разпределение на задачите, създаване на система за вътрешно наблюдение и контрол 1.а. Организиране на екипа и офиса по проекта. План за действие с функциите на всеки от екипа. Изготвяне на форми за работа по проекта – формуляри за кореспондеция, обратна връзка, презентация на проекта. Избор на система за мониторинг и контрол-мониторингов план. 1.б. Оформяне на задания за тръжни процедури. 1. в. Отчет
Дейност 2. Курс “Лични умения за ефективно управление“ (УА-6) ОБУЧЕНИЕ в ИПА Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа Предназначен за16 участника: 12 служители на ръководни длъжности, кмета на общината и 3 зам. кметове. Учебно съдържание: • Управление на времето и стреса - Определяне на приоритети, срокове за изпълнение, загуба на време, стандарти за управление на времето, делегиране на функции. - Как да намалим стреса от лошо изпълнение на служителите? • Етичност в комуникациите със служителите - Етични стандарти и етика на отношенията. - Неетичната среда в организацията и подходи за справяне с етични дилеми и конфликти. • Как да управляваме интелигентно и емоционално? - Емоционалните организации постигат по-висока ефективност. - Как да направим организацията да „живее“ с проблемите на службата? - Споделяне на управленските функции.
Дейност 3. Курс „Прилагане на Правото на ЕС в България.Обучение в ИПА: 3.1. за неюристи (ЕРФ-2). 3.2. за юристи (ЕРФ-1) Предназначен за: 39 обучаеми: 27 експерти с аналитични функции и 12 служители с ръководни функции. Те ще бъдат разпределени на четири групи съобразно заетостта им към момента на провеждане на обученията, като 4-та служители с юридическо образование ще бъдат включени в модул за юристи, а останалите 35 в модулът за неюристи. Продължителностт на обучението за неюристи е 2 дни, 16 учебни часа. Продължителностт на обучението за юристи е 2, дни, 20 учебни часа. Учебното съдържание за юристи и неюристи няма различия в тематичният си обхват и включва: • Същност и особености на правната система на ЕС. • Източници на правото на ЕС: - първични източници; - източници на производното право на ЕС – как оперативно да работим с европейските актове; - ролята на съдебната практика като правен източник в правната система на ЕС. • Нормотворчески процес в ЕС: основни процедури. • Основни принципи на прилагане на правото на ЕС в България /държавите членки/ – непосредствена приложимост, примат (върховенство) и директен ефект. • Практика на взаимодействие и връзка между европейското и българското законодателство в работата на българската администрация. • Задължения на националните органи по прилагане правото на ЕС. Последици от неправилното прилагане на правото на ЕС. Отговорност на държавите членки за вреди от нарушаване правото на ЕС. • Обща дискусия за административния и правен капацитет по приемане и прилагане на правото на ЕС в България.
Дейност 4. Обучение „Екипна ефективност“ Провеждане на тридневно изнесено обучение за 103 служители и ръководители от общинска администрация Исперих от които: - 27 бр. – ръководители: кмет на община, 3 зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместник. - 12 бр. - ръководни - секретар, гл архитект, директори на дирекции началник отдели и началник сектор - 27 бр. експерти с аналитични функции - 37 бр. експерти със спомагателни функции Предвиждаме обучението да се проведе на две групи. С цел да не се нарушават работните процеси в администрацията, след завръщането на съответната група, ще се организира и проведе изнесеното обучение за следващата. Конкретното разпределяне на двете групи ще стане към момента на изпълнение на дейността, като ще бъде съобразено с конкретната натовареност на работата и недопускането на влошаване на качеството на обслужване на гражданите. Организацията и провеждането на обучението ще бъде извършено от обучаваща организация, с правоспособност за провеждане на такъв тип обучения. В получените индикативни оферти са включени разходите за организация и провеждане на обучението, в т. ч. разходи за материали за участниците. Пътуванията на служителите са отразени в раздел командировки на бюджета. В обучителните модули ще се акцентира на следните модули 1.„Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”, цели да повиши личната мотивация на служителите за ефективна реализация на служебното място. Задълбочаване на знанията за механизмите, чрез които индивидите моделират поведението си и спецификата когато тези индивиди са служители в администрация. В процеса на обучението ще се предостави възможност на служителите за съзнателно научаване чрез придобиване на знания, получаване на специфичен опит, събиране на информация, рефлексия и осмисляне на преживяното, обобщаване и Образец на новия опит в непосредствени и релевантни ситуации. Провеждането на обучението ще повлияе благоприятно на компетентността на служителите, ще допринесе за тяхната мотивация и ще подпомогне по-качественото и по-ефикасно изпълнение на задълженията им. II. „Обучение в лидерски умения и екипна ефективност”, цели създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения на общински служители и екипи. Участниците ще придобият знания за теориите за лидерството, различията между управление и лидерство, управленски подходи, различаване на лидерството от мениджмънта, лидерски стилове, мотивационни стратегии, изграждане на екип, екипна ефективност. Обученията следва да са интерактивни, с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа. От изпълнителя ще се изисква да включи елементи като: презентация, демонстрация; структурирани групови упражнения; казуси; симулации, ролеви игри и др.
Дейност 5. Обучение за работа със специфични групи Провеждане на тридневно изнесено обучение за 103 служители и ръководители от общинска администрация Исперих от които: - 27 бр. – ръководители: кмет на община, 3 зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместник. - 12 бр. - ръководни - секретар, гл архитект, директори на дирекции началник отдели и началник сектор - 27 бр. експерти с аналитични функции - 37 бр. експерти със спомагателни функции Предвиждаме обучението да се проведе на две групи. С цел да не се нарушават работните процеси в администрацията, след завръщането на съответната група, ще се организира и проведе изнесеното обучение за следващата. Конкретното разпределяне на двете групи ще стане към момента на изпълнение на дейността, като ще бъде съобразено с конкретната натовареност на работата и недопускането на влошаване на качеството на обслужване на гражданите. Организацията и провеждането на обучението ще бъде извършено от обучаваща организация, в получените индикативни оферти са включени разходите за организация и провеждане на обучението, в т. ч. разходи за материали за участниците. Разходите за пътуванията на служителите са отразени в бюджетно перо командировки. Обучението ще бъде насочено към формирането на специфични ключови умения и развитието на компетентности в служителите за преодоляване на стереотипни негативни нагласи относно хората от рискови групи, представители на етническите групи, хора с увреждания или „различни“ по друг признак /напр. сексуална ориентация/. Обучението ще предложи знания и изграждане на умения за прилагане на интегриран подход за равнопоставеност на различните групи в обществото (в т.ч. уязвими групи, представители на групи в неравностойно положение) до публичните ресурси – „Diversity mainstreaming“ и изграждане на ново различно отношение към неравнопоставените групи за създаване на условия за постигане на равнопоставеност и равен достъп до обществени ресурси. В допълнение ще бъдат включени темите „Равенство между половете“ и „Превенция на дискриминацията (равни възможности) основана на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация“. Ще бъдат изяснени понятията пряка и непряка дискриминация, скрита и неосъзната дискриминация. От изпълнителя ще се изисква да включи елементи като: презентация, демонстрация; структурирани групови упражнения; казуси; симулации, ролеви игри и др В началото и в края на обучението служителите ще попълнят „Тест за толерантност“ за да се установят техните нагласи и напредъка. Анкетите ще послужат и за установяване на потенциални неустановени случаи на дискриминация или ще даде възможност за предприемане на действия за ограничаване на риска от дискриминационно поведение.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност предвиждат: - организирането на начална пресконференция за оповестяване на стартирането, съдържанието, целите и предстоящите дейности по проекта и финална пресконференция за приключването на проекта и отчитане на постигнатите резултати пред обществото и медиите. Потенциални участници са журналисти, представители на национални и регионални медии; общественици, експерти, специалисти, представители на неправителствения сектор; траждани; - изготвяне и изпращане на прессъобщения – 3 броя, чрез които обществеността да бъде информирана за напредъка по проекта. - отпечатване и разпространяване на информационни брошури/дипляни от 100% рециклирана хартия, 4+4,2 бига, произведена без избелване – тираж 2 хил. броя. Брошурите ще съдържат информация за целите, дейностите и резултатите от проекта и за източника на неговото финансиране. Брошурите ще бъдат разпространени на публичните събития, в кметствата на общината и на други обществени форуми и места. - Изработване и поставяне на табела в общината. Табелата ще бъде изработена и поставена според изискванията за информация и публичност на ЕСФ и ОПАК. - На сайта на общината ще се публикува постоянно актуална информация за проекта; Ще бъдат изготвени допълнително следните информационни материали, които освен, че ще промотират проекта и финансиращата програма, ще послужат и като елементи допринасящи за организационната принадлежност и идентичност: Дамски шалове /85 бр./, вратовръзки /50 бр/ , Настолен органайзер за бюро /110 бр./ Еко торби от еко материал /200 бр/ Еко тефтер с еко химикал /120 бр/ На всички представители на целевата група, на медиите и общественноста ще се предоставят по един или няколко описаните материали. Служителите, които ще ползват ежедневно материалите носещи логото на програмата ще бъдат постоянен източник на информация и публичност в дългосрочен план..
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
ДЗЗД "ЕЙС"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 688 BGN
Общ бюджет: 142 183 BGN
БФП: 142 183 BGN
Общо изплатени средства: 142 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 900 BGN
2015 106 283 BGN
142 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 515 BGN
2015 90 341 BGN
120 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 385 BGN
2015 15 942 BGN
21 327 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Длъжностни характеристики
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Задания за изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Договории с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Мониторинг план
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: План за действие
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Месечни отчети
Индикатор 11 (Д) По дейност 1: Технически отчет
Индикатор 12 (Д) По дейност 1: Финансов отчет
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: • брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Разпространени прессъобщения
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени дамски шалове
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени вратовръзки
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени настолни органайзери
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени Еко торби
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени Еко тефтери
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени Еко химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз