Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0016-C0001
Номер на проект: M13-22-17
Наименование: Развитие на ефективна администрация чрез повишаване на компетенциите и капацитета на служителите на община Съединение
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетенциите и капацитета на администрация в община Съединение с цел по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта и подготовка на тръжни процедури Управлението на проекта е текуща дейност. Тя се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление: ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; - механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - административно-техническото обезпечаване на проектните дейности; - избор на фирма-изпълнител за разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за режийни и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 7: Информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - 2 бр. публикации в пресата; - Закриваща пресконференция, с наемане на зала и оборудване; - Подготовка и отпечатване на 500 бр. брошури с информационни материали за проекта; - Изработване на банер-винил- 1 бр. - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на община за дейностите по проекта; Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Дейност 4: Провеждане на обучение за управление на талантите в организацията и развитие на потенциала на служителите – 2 дни изнесено Дейността е насочена към провеждане на обучение за управление на талантите в организацията и развитие на потенциала на служителите. Темите, които са обхванати включват: същност на мениджмънта на талантите в организацията; разработване на програмен модел за идентифициране на талантливи служители в организацията; стратегическа логика на управленския процес; как да се създадат продуктивни условия за талантливите служители; „отглеждане“ и развитие на талантите; особености на мениджмънта на кариерата в съвременната организация; как да направим служителите продуктивни; как се убива таланта; прилагане на система за управление на талантите.
Дейност 3: Провеждане на обучение за социализация, ресоциализация и адаптация на служителите – 2 дни изнесено Община Съединение ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на обучение за социализация, ресоциализация и адаптация на служителите. Основните теми и акценти, които ще бъдат покрити и засегнати са: същност и роля на програмите за социализация на служителите; системен подход при подготовката на програми за социализация и ресоциализация; моделиране на програма за социализация; приложение на системи за менторски отношения; програми за адаптация на служителите; адаптация на новопривлечени служители; разработване и приложение на програми за наставничество; знания, умения и поведения на наставника; оценка на дейността на наставника; видове адаптация; основни етапи в процеса на адаптация на служителите; показатели за успешна адаптация; модел на програма за адаптация на служителите; планиране на изпълнение на програмата; проследяване и оценка на резултата от програмата за адаптация.
Дейност 6: Провеждане на обучение за повишаване на ефективността на работните процеси чрез приложение на инструментите за управление на организационното поведение – 3 дни изнесено Дейност 6 цели провеждане на обучение за повишаване на ефективността на работните процеси чрез приложение на инструментите за управление на организационното поведение. Темите, които ще се засегнат са: увод в организационното поведение; проекции на ценностите и културата върху моделите на поведението; личностен базис и организационно поведение; междуличностни отношения и комуникации; същност на комуникационните умения; видове комуникации; бариери в комуникационния процес; стратегии за преодоляване на комуникационните бариери; мотивация и ефективно поведение; имидж и организационна култура; инструменти за управление на организационното поведение; организационно развитие и управление на промените; стратегическо поведение при турболентност, хаотика и кризи; как да изградим жизнена стратегия на организацията?; консултирането като инструмент за управление на кариерата; приложение на коучинг на работното място.
Дейност 5: Провеждане на обучение за предодвратяване и решаване на конфликти – 3 дни изнесено Дейност 5 е насочена към провеждане на обучение за предодвратяване и решаване на конфликти. Ежедневната работа на служителите в администрацията е свързана с комуникация помежду им и с хора. Стресът и конфликтите са неминуема част от практиката. Нуждата да се познават и да се търсят форми за управление и справяне с тях е от съществено значение за работата им. Темите, които са вкючени в обучението са: същност на конфликта и конфликтната ситуация; природа на конфликта; причини за появата на конфликти; типология на конфликтите; вътрешен конфликт и неговите характеристики; превенция на конфликтите; управление на конфликтна ситуация; структурни методи за управление на конфликтната ситуация; междуличностни стилове за справяне с конфликта; добрата комуникация като начин за поведение в конфликтни ситуации;.убеждаването като управленски инструмент; типологизация на личностните характеристики, предизвикващи конфликт; ръководство и лидерство и ролята им в процеса на управление на конфликтите; изготвяне на цялостна стратегия за справяне с конфликти в организацията; стратегическото управление и неговия инструментариум в помощ при управлението на конфликти; възможности на организацията за приложение на стратегически подход в управлението на конфликти; стресът на работното място; същност и специфика; същност и роля на стреса за конфликтите на работното място; начини за идентифициране и измерване на стреса в организацията; методи и техники за намаляване на въздействието на стреса в работното ежедневие; бърнаут и бораут ефекти.
Дейност 2: Провеждане на обучения от каталога на ИПА Община Съединение ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че няма да има групи за обучение с численост над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Съединение ще командирова своите служители за участие в обученията. Ето и избраните темите: Административно регулиране и подобряване на бизнес средата ПП- 5, за 2 служители; Прилагане на закона за защита на класифицираната информация ПП-9, за 3 служители; Методи за определяне размера на местните такси ДУО 5, за 4 служители; Надзор за законността върху дейността и актовете на общинската администрация ДУО 7, за 4 служители;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И-Финанси" ЕООД
"Под тепето" ООД
"ВИ ЕЙ ТИ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 493 BGN
Общ бюджет: 65 205 BGN
БФП: 65 205 BGN
Общо изплатени средства: 65 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 699 BGN
2015 51 506 BGN
65 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 644 BGN
2015 43 780 BGN
55 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 055 BGN
2015 7 726 BGN
9 781 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой документации
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени в т.ч и на жени
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени в т.ч и на жени
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени в т.ч и на жени
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Брой обучени в т.ч и на жени
Индикатор 11 (Д) По Дейност 6 - Брой обучени в т.ч на жени
Индикатор 12 (Д) По Дейност 7 - Изработени и разпространени рекламни материали и събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз