Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0005-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-29/30.06.2014
Наименование: Моят дом
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - Защитено жилище - 1 бр.
Дейности: Дейност 1: Наемане на персонал за Защитеното жилище. За предлагането на качествена социална услуга е необходим квалифициран и добре подготвен персонал, който да бъде ангажиран с нейното предоставяне. Броя и вида специалисти, които предвиждаме са съобразени с Методиката за предоставяне на услугата Защитено жилище – 5 човека, от които 1 директор(социален работник), 1 медицински специалист, 2 трудотерапевта и 1 санитар. Дейност 1 включва следните поддейности: - провеждане на подбор и избор, чрез обявяване на конкурс по нормативно определения ред; - назначаване на избраните лица, чрез подписване на трудови договори.
Дейност 2: Подготовка, преместване и настаняване на лицата в Защитеното жилище. Дейността включва следните поддейности: 1.Подготовката на лицата за преместване от Дома за деца в ЗЖ и вземане на решение с тяхното участие – това е важно звено в комплекса от дейности по извеждане на лицата от специализираната институция, като се поставя началото на обучението в самостоятелно справяне, зачитане на волята и интереса на лицето. Присъствието на близък или доверено лице, както и ментора(трудотерапевт) от персонала на ЗЖ, е част от по-нататъшната комплексна работа с лицето. 2. Психологът експерт – консултант по проекта, в индивидуални сесии подготвя лицето за следващия етап от неговия живот. 3. Преди настаняването в ЗЖ лицето общува в свободното си време с екипа на ЗЖ – заедно и поотделно, не повече от 1 час на ден – само или в група с другите лица, бъдещи обитатели на ЗЖ. Така персоналът и лицата взаимно се наблюдават, опознават един друг. 4. Преживяното и наблюденията се обсъжда на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването.
Дейност 4: Осигуряване на публичност и разпространение на информация. Дейностите за информация и публичност на проекта са съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006. Те ще предоставят информация на широката общественост и ще осигурят публичност на проекта чрез използването на подходящи комуникационни средства, като се гарантира точно оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ). Предвиждат се дейности по осигуряване на публичност и разпространение на информация през целия период на проекта, които включват: - изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура; - направа и монтиране на информационна табела; - периодично публикуване на сайта на общината http://strazhitsa.e-gov.bg и информационния бюлетин на общината актуална информация за хода на проекта; - провеждане на кръгла маса на тема „Развитие на социалните услуги в общността”; - провеждане на встъпителна и заключителна конференции й.
3. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Защитеното жилище предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги в общността. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги за посрещане на основните жизнени потребности – включват осигуряване на питателна и качествена храна, осигуряване на чисто, уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и почивка, осигурен достъп и развиване на умения за самостоятелно ползване на баня и санитарен възел; 2.Услуги за надграждане на основните жизнени потребности – включват индивидуални занимания за развитие на образното мислене и речевите възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуални или групови разговори, изслушване или игрови и творчески активности. В ЗЖ се води регистър на потребителя. Всеки потребител на услугите в ЗЖ има оформено лично досие, което съдържа: лични данни и предхождаща приема в ЗЖ лична история, препис от акт за раждане, лична карта; направление за ползване на социална услуга и съпътстващите го документи; оценка на потребностите; индивидуален план за предоставяне на социални услуги; документи, отнасящи се до здравето и интелектуалното развитие; формуляр за здравни грижи; формуляр за социална рехабилитация; формуляр за занимателна трудотерапия; формуляр за дейностите по мениджмънт на свободното време; формуляр за предоставени консултации; оценка на психоемоционалното състояние на лицето и интелектуалното му развитие – начална и нова на 2 месеца; други документи от значение за развитието на лицето. Досието се поддържа в актуалност от персонала на ЗЖ, трудотерапевтите. Важна част от документацията в ЗЖ е рапортната книга, в която всеки един дежурен вписва събитията и основните дейности от деня или нощта. Така трансферът (предаването на работна информация в края на една и началото на друга работна смяна) дава възможност за по-добра организация и координация на работещите в центъра. Като задължителна документация в центъра има още и други документи, съгласно действащата нормативна уредба в страната. Дейностите, които се осъществяват във връзка с предоставяния комплекс от услуги са следните: Терапевтични дейности: предварително планирани сесии с психолог, насочени към изграждане на доверителни отношения, откриване и споделяне на преживяното, преодоляване на последиците от травмата, стабилизиране на психоемоционалното състояние, изграждане на нов поглед за бъдещето и алтернативи за бъдещото развитие. Занимателни дейности: грижа за цветята – в саксии и градинката в двора; включване в домакински задължения, поддържане на реда и чистота; спортни дейности; включване в читалищна дейност. Социална рехабилитация: групова и индивидуална работа по предварително планирани теми за придобиването на различни социални умения чрез специално организирани тренинги; обучение в организация и управление на собствените финансови средства – веднъж седмично пазаруват сами. С участие на лицата при равно разпределяне на отговорностите се изготвя седмичното меню. Потребителите участват в приготвянето на храната си заедно подкрепяни от трудотерапевта. По време на пазаруването лицата се учат да разпределят определени средства, да проучват пазара, да избират качествени, но на добра цена продукти. Не маловажни са ежедневните занимания с трудотерапевтите за придобиване на трайни навици за лична хигиена, пране и гладене на собствените дрехи. Лицата се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по подръжка на реда, хихиената, грижата за опазване на околната среда. Мениджмънт на свободното време – придобиване на умения за плетене и шиене на елементарни гоблени; работа с природни материали; организиране на празници и тържества; придобиване на готварски умения; придобиване на елементарни шивашки умения; придобиване на знания и умения по отношение на опазване на околната среда и по-конкретно разделно събиране на отпадъци и пестене на електроенергия; придобиване на компютърни умения; включване в читалищни инициативи; спортуване.
Дейност 5: Организация и управление на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране и протичане на отделните дейности, мониторинг и отчитане. Комуникация с Управляващия орган и други страни имащи отношение по изпълнение на проекта. Изготвяне на документация по проекта, вкл. Междинни и финален доклади/отчети и искания за верифициране на средства,. В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Чрез създаването на екип и вътрешно разпределение на задълженията и отговорностите, ще се постигне ефективност и точност при изпълнението на дейностите по проекта, ще се осъществява контрол и следене на заложените график и очаквани резултати. Всичко това ще спомогне за успешното изпълнение на проекта и постигането на заложените цели. Чрез междинните и заключителни отчети изпълнителят на проекта ще може да покаже пред финансиращия орган степента на изпълнение на дейностите, спазването на графиците за изпълнение и заложените по бюджет разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 128 BGN
Общ бюджет: 89 424 BGN
БФП: 89 424 BGN
Общо изплатени средства: 89 424 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 826 BGN
2015 69 598 BGN
89 424 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 852 BGN
2015 59 158 BGN
76 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 974 BGN
2015 10 440 BGN
13 414 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз