Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0040-C0001
Номер на проект: А13-22-40
Наименование: Усъвършенстване на специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността и професионализма на персонала на БИМ основно с функции в научната метрология
Дейности: Д6: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира дейността по проекта сред обществеността. Тази цел ще бъде осъществена посредством: • Платени публикации за оповестяване на целите и резултатите от проекта, при стартиране и при приключването му, в централни или местни издания и на сайта на БИМ; • Разпространение на рекламни и информационни материали; • Информационен ден при приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него.
Д4: Специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на качество на енергията – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността Предвижда се провеждане на краткосрочен (от 2 до 3 дни) курс с лектор - водещ специалист от национален метрологичен институт в областта на измерване на качество на енергията. В курса ще участват 4 експерта от отдел „Електрични измервания”. Той ще се проведе в Учебно-информационния център на БИМ и в лабораториите на отдела, които са в гр. София. Методите за изпълнение на тази дейност са: теоретични часове и практически упражнения, целящи разработване на подробни бюджети на неопределеност за величините, свързани с качество на енергията.
Д5: Специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на относителна влажност на въздуха с изходен еталон dew-point meter – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността Предвижда се провеждане на краткосрочен (от 2 до 3 дни) курс с 3 участници от отдел „Температурни измервания”. Курсът ще се проведе в Учебно-информационния център на БИМ и в лабораториите на отдела, които са в гр. София от водещ специалист от национален метрологичен институт за съответната област. Методите за изпълнение на тази дейност са: теоретични часове и практически занимания, целящи разработване на подробен бюджет на неопределеност при калибриране на средства за измерване на относителна влажност на въздуха.
Д3: Избор на изпълнители за организация и провеждане на обученията по дейности Д4 и Д5 За изпълнение на дейности за обучение Д4 и Д5 се предвижда да бъдат избрани външни изпълнители, които ще осигурят организацията по провеждането на отделните курсове, в това число предоставяне на учебни материали, кетъринг и разходите, свързани с командировката на лекторите. При избора на външните изпълнители ще бъдат спазени изискванията на ЗОП.
Д2: Обучения, предлагани от Института по публична администрация Дейността ще бъде изпълнявана от ИПА. В тази дейност ще бъдат обучени служители на БИМ в следните курсове: • Комуникативни умения на английски език (базов курс) (ЧЕО-1А-1) - 14 служители; • Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) (ЧЕО-1Б-1) - 14 служители; • Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) (ЧЕО-2-1) - 16 служители; • Английски език за работа с инструкциите на ЕС (ЧЕО-3-1) - 1 служител; • Английски език (за юристи) (ЧЕО-4-1) - 1 служител; • Разговорен английски език (базов курс) (З-11-1А-1) - 13 бр. служители; • Разговорен английски език (надграждащ курс) (З-12-1Б-1) - 4 служители; • Английска граматика (опреснителен курс) (З-13-3-1) - 4 служители; • Презентационни умения (на английски език) (З-14-4-1) - 7 служители.
Д1: Организация и управление на проекта За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и отчитат проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на БИМ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, проведените курсове, верификация на направените разходи, мониторинг на дейностите по проекта. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 946 BGN
Общ бюджет: 72 812 BGN
БФП: 72 812 BGN
Общо изплатени средства: 72 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 989 BGN
2015 54 823 BGN
72 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 291 BGN
2015 46 599 BGN
61 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 698 BGN
2015 8 223 BGN
10 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) По Д1: Одобрени от договарящия орган доклади
Индикатор 3 (Д) По Д1: Проведени срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Д1: Проведени срещи със заинтересовани лица
Индикатор 5 (Д) По Д2: Общ брой на обучените служители в БИМ от ИПА
Индикатор 6 (Д) По Д2: Общ брой на обучените служители в БИМ -обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 7 (Д) По Д2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) По Д2: Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Д3: Избрани изпълнители
Индикатор 10 (Д) По Д3: Организирани и проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Д4: Общ брой на обучени служители в отдел ЕИ
Индикатор 12 (Д) По Д4: Общ брой на обучени служители в отдел ЕИ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 13 (Д) По Д4: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 14 (Д) По Д5: Общ брой на обучените служители в отдел ТИ
Индикатор 15 (Д) ПО Д5: Общ брой на обучените служители в - отдел ТИ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 16 (Д) По Д5: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 17 (Д) По Д6: Публикувани публикации
Индикатор 18 (Д) По Д6: Изработени плакати
Индикатор 19 (Д) По Д6: Изработени табели
Индикатор 20 (Д) По Д6: Изработени рекламни материали: - торбичка, - тефтер - химикалка - флаш памет
Индикатор 21 (Д) По Д6: Разпростане-ни рекламни материали: - торбичка - тефтер - химикалка - флаш памет
Индикатор 22 (Д) По Д6: Изработени рекламни диплянки
Индикатор 23 (Д) По Д6: Разпространени рекламни диплянки
Индикатор 24 (Д) По Д6: Проведен информационен ден


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз