Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0128-C0001
Номер на проект: 13-22-132
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 28.05.2014
Дата на приключване: 28.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на общинско, централно и областно ниво чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 3: Дейности за информация и публичност
Дейност 2: Провеждане на обучение от Институт за публична администрация. (ИПА) компетенции на служители на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ към Агенцията по вписванията чрез обучение по разговорен английски език.», така и ще допринесе за за изпълнение на общата цел на проекта и целта на процедурата, в рамките на подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, която е „повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната“.
Дейност 1: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии Дейността включва следните етапи: Етап 1: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“. Тръжната документация за избор на изпълнител ще бъде подготвена от външна организация, избрана по реда на ЗОП. В последствие, документите ще се съгласуват с юристи от Агенция по вписванията. Процедурата за избор на изпълнител за специализираните ИТ обучения ще бъде подготвена и проведена в съответствие с изискванията на националното законодателство (ЗОП). Етап 2: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с изпълнителя на обученията и актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Етап 3: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии за служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в следните теми и курсове: Тема 1: Управление на Microsoft Windows 7: 1. Провеждане на курс Инсталиране и конфигуриране на Windows 7. Този курс е предназначен за ИТ професионалисти, които искат да раширят своите знания и умения за Windows 7. В този курс курсистите ще се научат да инсталират, обновяват и мигрират към Windows 7. Обучението ще преминат 7 ИТ специалисти. След успешното завършване на курса, участниците ще притежават познания да: • Да правят „чиста“ инсталация на Windows 7; • Да обновяват операционната система до Windows 7; • Да мигрират данните и настройките на потребителите от по-стари версии на Windows; • Конфигурират дискове, части, дялове и драйвери за Windows 7; • Конфигурират достъпа до файлове и принтери върху клиентска инсталация на Windows 7; • Конфигурират мрежовата свързаност на Windows 7 клиентски компютри; • Конфигурират безжични мрежова свързаност на Windows 7 клиентски компютри; • Настройват сигурността на Windows 7 client клиентски компютри; • Оптимизират и поддържат производитеслността и надеждността на Windows 7 клиентски компютри; • Конфигурират настройките на Windows 7 за мобилна работа и отдалечен достъп; Продължителност на курса: 3 дни 2. Провеждане на курс Планиране и управление на Windows 7 работна среда: Този курс е предназначен за ИТ професионалисти, които специализират във внедряване и управление на Windows 7 –базирана работна среда в големи организации. Обучението ще преминат 6 ИТ специалисти от дирекцията. След успешното завършване на курса, участниците в него ще притежават познания по: • Подготовка за внедряване на Windows 7. • Оценяват и разрешават проблеми по съвместимостта на приложения с Windows 7. • Определят най подходящия метод за внедряване на Windows 7 в съответствие с различни бизнес изисквания. • Проектират стандартнен Windows 7 image в съответствие с различни бизнес изисквания. • Внедряване на Windows 7 чрез WAIK. • Внедряване на Windows 7 чрез WDS. • Внедряване на Windows 7 чрез Lite Touch Installation. • Внедряване на Windows 7 чрез Zero Touch Installation. • Мигриране на потребителските данни и профили чрез Windows Easy Transfer и User State Migration Tool 4.0. • Дизайн, конфигуриране и управление на Windows 7 работа среда. • Планиране и внедряване на приложения и актуализации за Windows 7 работни станции. • Планиране и внедряване на Windows 7 чрез LTI. Продължителност на курса: 5 дни. Тема 2: Администрация с Microsoft Powershell: 1. Провеждане на курс Автоматизация на администрацията с Windows Powershell 2.0. Този курс е предназначен за ИТ професионалисти, които имат опит с Windows операционните системи, вкл. администрация на Active Directory и искат да придобият умения за използване на Windows PowerShell за администрация и автоматизирана администрация на Windows сървъри. Обучението ще преминат 3 ИТ специалисти от дирекцията. След успешното завършване на курса, специалистите ще притежават следните познания: • Обяснят как работи Windows PowerShell. • Използват Windows PowerShell като интерактивен команден език. • Използват основните Windows PowerShell cmdlets за ежедневна употреба. • Адаптират резултатите посртедством Windows PowerShell Formatting Subsystem. • Обяснят какво е Windows Management Instrumentation (WMI) и как може да бъде използвано от Windows PowerShell. • Управляват обекти в Active Directory чрез Windows PowerShell cmdlets. • Пишат базови Windows PowerShell скриптове, които изпълняват набори от команди. • Работят с Windows PowerShell’s фонови задачи и използват фунцконалността за отдалечена администрация. • Владеят скриптовия език на Windows PowerShell. • Използват напреднали похвати за структурирано програмиране в средата на Windows PowerShell. • Автоматизират администрацията на Windows Server 2008 R2 чрез Windows PowerShell. • Познават най добрите практики за работа с Windows PowerShell. Продължителност на курса: 5 дни. Тема 3: Програмиране с Microsoft Visual Studio 2010 1. Провеждане на курс Разработка на Уеб приложения с Microsoft Visual Studio 2010. В този курс курсистите ще се научат да разработват ASP.NET MVC и Web Forms приложения чрез технологиите и средствата на .NET Framework 4. Фокус ще бъдат дейности, които повишават производителността и мащабируемостта на Уеб приложенията. Ще бъде въведена концепцията на ASP.NET MVC и сравнена с Web Forms, така че курсистите да знаят кога да се ползва едното или другото. Обучението ще преминат 3 ИТ специалисти от дирекцията. След успешното завършване на курса, експертите ще могат да: • Опишат архитектурата и дизайна на Уеб приложение. • Прилагат добри практики и правят подходящите компромиси според изискванията на организацията по време на проектирането на едно Web приложение. • Разработват MVC модели. • Разработват MVC контролери. • Разработват MVC изгледи. • Оптимизират дизайна на Web приложението за да бъде разпознаваемо от търсещите машини. • Пишат сървърен код за Web форми. • Оптимизират управлението на данните за използването им в Web форми. • Осигуряват качеството чрез debugging, unit testing и refactoring. • Защитават Web приложението. • Прилагат Master Pages и CSS за по-добро приложение. • Разработва клистски скриптове и сервизи за пъргав, богат и интерактиен потребителски интерфейс /UI/. • Внедряват разширен AJAX в едно Web приложение. • Инсталират Web приложение. • Разработват Web приложение чрез Silverlight Продължителност на курса: 5 дни. 2. Провеждане на курс Програмиране на С # с Microsoft Visual Studio 2010. Този курс е фокусиран върху структурата на C# програмите, синтаксис и внедряването им в .NET Framework 4.0. Курсистите ще разгледат новите подобрения в езика C# 4.0 с помощта на Visual Studio 2010. По време на курса програмисти с малък опит ще получат познанията и уменията за да разработват C# приложения за Microsoft .NET Framework 4.0. Обучението ще преминат 4 ИТ специалисти от дирекцията. След успешното завършване на курса, служителите ще могат да: • Обяснят предназначението на.NET Framework, и разбират как да използват C# и Visual Studio 2010 за да разработят.NET Framework приложение. • Разбират синтаксиса на базовите C# програмни конструкти. • Създават и извикват методи в едно C# приложение. • Catch, handle и throw изключения. • Извършват базови файлови IO операции в C# приложения. • Създават и използват нови типове санни (enumerations, classes, and structures), и разбират разликите между reference types и value types. • Контролират видимостта и живота на членовете на даден тип. • Използват наследяване, за да създават нови, референтни типове. • Управляват живота на обектите и контролират използването на ресурсите. • Дефинират атрибутите и индексите за енкапсулиране на данните и дефинират операторите за тези данни. • Разделят операцията от метода, който прилага обслужват асинхронни събития. • Използват колекции за агрегиране на данни и използва Generics да имплементират type-safe collection classes, structures, интверфейси и методи. • Прилагат специфични колекции и класове, които поддържат enumeration. • Query in-memory data с помощта на LINQ. • Интегрират написан код чрез динамични езици като Ruby и Python, или технологии като COM в едно C# приложение. Продължителност на курса: 5 дни. Тема 4: Microsoft Server 2012 администрация 1. Провеждане на курс Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2012 Този курс е предназначен за ИТ професионалисти, които имат опит с Windows операционните системи и искат да придобият умения за внедряване на основните инфраструктурни услуги в съществуващи Windows Server 2012 инсталации. Обучението ще преминат 3 ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Инсталират и конфигурират Windows Server 2012. • Опишат директориийните услуги на Active Directory. • Управляват обекти в Active Directory. • Автоматизират администрацията на Active Directory. • Внедряват IPv4. • Внедряват Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). • Внедряват Domain Name System (DNS). • Внедряват IPv6. • Внедряват локални дискови системи. • Споделят файлове и принтери за мрежово ползване. • Внедряват Групови политики. • Използват Group Policy Objects (GPOs) за подобряване сигурността на Windows сървърите. • Внедряват сървърна виртуализация с помощта на Hyper-V. Продължителност на курса: 5 дни. 2. Провеждане на курс Администриране на Windows Server 2012 Този 5-дневен курс обхваща основно административните задачи за поддържане на инфраструктурата на Windows Server 2012 като използване на Server Images, User and Group management с помощта на Active Directory Domain Services(AD DS) и Group Policy, Remote Access and Network Policies, Data Security, Monitoring and Update Management. Обучението ще преминат 3 ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Внедряват и поддържат Server Images. • Конфигурират и поддържат DNS. • Поддържат Active Directory Domain Services (AD DS). • Поддържат User and Service Accounts. • Внедряват инфрастуктура за групови политики /Group Policy/. • Управляват клиентски станции чрез Group Policy. • Конфигурират и поддържат Remote Access. • Инсталират, Конфигурират и поддържат ролята Network Policy Server (NPS). • Внедряват Network Access Protection (NAP). • Оптимизират файловите услуги. • Конфигурират Криптирането и Одитирането. • Внедряват и управляват актуализациите. • Наблюдават Windows Server 2012. Продължителност на курса: 5 дни. 3. Провеждане на курс Конфигуриране на разширени Windows Server 2012 услуги. Този 5-дневен курс разглежда основно напреднали конфигурации на услуги, необходими за внедряване, управление и поддръжка на Windows Server 2012 инфраструктурата, като мрежови услуги, Active Directory Domain Services (AD DS), управление на идентичността, управление на правата за достъп до информацията/rights management/, услуги за федериране, балансиране на мрежовото натоварване, клъстериране, непрекъсваемост на бизнеса и възстановяване от аварии и бедствия. Обучението ще преминат 3 ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Внедряват сложни мрежови услуги. • Внедряват сложни файлови услуги . • Внедряват Dynamic Access Control. • Внедряват разпределени Active Directory Domain Services (AD DS) инсталации. • Внедряват AD DS сайтове и репликацията между тях. • Внедряват Active Directory Certification Services (AD CS). • Внедряват Active Directory Rights Management Services (AD RMS). • Внедряват Active Directory Federation Services (AD FS). • Внедряват network load balancing (NLB). • Внедряват failover клъстери. • Внедряват failover клъстери с Hyper-V. • Внедряват възстановяване от аварии и бедствия. Продължителност на курса: 5 дни. 4. Провеждане на курс Дизайн и внедряване на Windows Server Infrastucture Този 5-дневен курс предоставя уменията и знанията, които са необходими за планиране, проектиране и внедряване Windows Server 2012 с Active Directory Domain Services (AD DS). Този курс също предоставя уменията за управление на адресното пространство и адресиране, интеграция на приложенията, оптимизация на автоматичното възстановяване и поддръжка на мрежовите услуги. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Планират ъпгред на сървъра и миграция. • Планират и внедряват инфраструктура за внедряване /server deployment infrastructure/. • Проектират и поддържат IP конфигурации и решения за управление на адресното пространство. • Проектират и Внедряват под-системата за адресиране на имената. • Проектират и Внедряват AD DS инфраструктура за гори и домейни. • Проектират и Внедряват Active Directory OU инфраструктура. • Проектират и Внедряват a Group Policy Object (GPO) стратегии. • Проектират и Внедряват AD DS топологии. • Планират и Внедряват под-системата за съхранение на данни. • Планират и Внедряват файлови услуги. • Проектират и Внедряват услуги за достъп до мрежата • Проектират и Внедряват защита на мрежата. Продължителност на курса: 5 дни. 5. Провеждане на курс Внедряване на Advanced Server Infrastructure. Този 5-дневен курс предоставя уменията и знанията, които са необходими да планирате и внедрявате някои от по-сложните възможности, достъпни в Windows Server 2012. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Планират и внедряват стратегия за сървръна виртуализация. • Планират и внедряват мрежа и сторидж за виртуализация. • Планират и внедряват виртуални машини. • Управляват внедряването на виртуални машини. • Планират и внедряват стратегия за наблюдение на сървърите. • Планират и внедряват решение за висока достъпност и отказоустойчивост на файлови услуги и приложения. • Планират и внедряват високо надеждна инфраструктура чрез клъстери. • Планират и внедряват инфраструктура за сървърна актуализация на кръпките. • Планират и внедряват стратегия за непрекъсваемост на бизнеса. • Планират и внедряват инфраструктура за публични ключове (PKI). • Планират и внедряват инфраструктура за федериране на идентичносттта. • Планират и внедряват инфраструктура за защита на правата за достъп до информацията. Продължителност на курса: 5 дни. 6. Провеждане на курс Внедряване на десктоп инфраструктура. Този 5-дневен курс предоставя уменията и знанията, които са необходими за планиране и внедряване на Windows 8 desktop инфраструктура. Курсът предоставя насоки за планиране и внедряване на клиентски машини чрез използването на няколко технологии като User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) и др. В допълнение, курсът показва как да се защитават клиентски машини и да се наблюдават тяхното здраве и производителност. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Оценяват и определят различните варианти за инсталиране на клиентски работни места. • Планиране на стратегия за управление на “снимките” на операционната система. • Внедряват сигурност на работните места. • Събират и управляват снимка на операционната система. • Планират и прилагат миграция на потребителските профили. • Планират и инсталират работни места чрез Microsoft Deployment Toolkit. • Планират и внедряват инфраструктура за отдалечен достъп до работните места. • Управляват виртуализацията на корпоративните работни места и потребителски профили. • Планират и внедряват инфраструктура за актуализация на корпоративните работни места. • Защитават корпоративните работни места от зловреден софтуер и загуба на данни. • Наблюдение на производителността и състоянието на корпоративните работни места. Продължителност на курса: 5 дни. 7. Провеждане на курс Внедряване на среда за десктоп приложения. Този 5-дневен курс предоставя уменията и знанията, които са необходими за планиране, внедряване и поддържане Windows Server 2012 физическа и виртуална инфраструктура за управление на приложенията върху клиентските станции. Също обучаемите ще се научат да проектират, внедряват и управляват Windows 8 корпоративни приложения във физическа и виртуална среда, както и в облака. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Проектират подходяща стратегия за дистрибутиране на приложенията. • Диагностицират и разрешават проблеми по съвместимостта на приложенията с виртуализирани инсталации. • Използват Group Policy and Windows Intune to deploy applications to client devices. • Внедряват централизирано приложения с помощта на Configuration Manager. • Конфигурират инсталиране на приложения на само-обслужване чрез Configuration Manager, Service Manager, и Windows 8 Application Store. • Проектират и внедряват Windows Server 2012 роли и услуги за осигуряване на виртуализацията. • Подготвят, внедряват и управляват приложения за Remote Desktop, RemoteApp и Remote Desktop Web Access. • Проектират и внедряват Windows Server 2012 роли и услуги за поддръжка на виртуализацията на приложения. • Виртуализират и внедряват приложения чрез App-V и System Center 2012 Configuration Manager. • Планират и конфигурират подходящата инфраструктура за безпроблемно внедряване на софтуерни актуализации за приложенията и планиране и конфигуриране на сигурността на приложенията. • Планиране и внедряват обновяване на приложенията, последователност и съвместно съществуване. • Наблюдение на внедряването, производителността и натоварването на приложенията, и определяне дали настоящата платформа за хостване на проиложенията посреща нуждите на бизнеса. Продължителност на курса: 5 дни. Тема 5: SQL Server 2008 администрация. 1. Провеждане на курс Поддръжка на Microsoft SQL Server 2008 бази данни. Този 5-дневен, воден от инструктор курс учи обучаемите как да поддържат Microsoft SQL Server 2008 в една организация. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: • Обяснят архитектурата на SQL Server 2008 R2, изисквания към необходимите ресури и изпълнят проверки на входно/изходните под-системи • Планират, инсталират и конфигурират SQL Server 2008 R2. • Архивират и възстановяват бази данни. • Познават помощниците за импорт и екпорт и обяснят тяхната връзка със SSIS. • Използват BCP и BULK INSERT за импортиране на данни. • Управляват сигурността. • Присвояват и конфигурират фиксирани database-роли, създават нови database-роли. • Конфигурират и присвояват права за достъп. • Внедряват SQL Server 2008 R2 Audits. • Управляват SQL Server 2008 R2 агенти и задачи. • Конфигурират услуги като mails, alerts и notifications. • Поддържат бази данни. • Конфигуриране на SQL Profiler Traces и използване на Database Tuning Advisor • Наблюдение на данните чрез Dynamic Management Views. • Изпълнение на мулти сървърни заявки и конфигуриране на централен сървър за управление. • Внедряване на приложение на ниво данни (data-tier-application). • Диагностика и разрешаване на общи проблеми. Продължителност на курса: 5 дни. 1. Провеждане на курс Внедряване на Microsoft SQL Server 2008 бази данни. Този петдневен, воден от инструктор курс учи участниците как да внедряват Microsoft SQL Server 2008 решения в една организация. Курсистите научават уменията и най-добрите практики как да използват възможностите на SQL Server 2008 R2 и да внедряват сървър за бази данни. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. След завършване на този курс, обучаемите ще могат да: •Разбират продукта, неговите компоненти и базова конфигурация. • Работят с типовете данни, предоставени от SQL сървъра. • Проектират и внедряват таблици и работят с database schema. • Проектират и внедряват views и partitioned views. • Опишат концепцията на индексирането и определят подходящите типове данни за индекси и композитни индекси. •Определят подходящите типове данни и прилагат клъстерирани индекси. • Опишат и запишат планове за изпълнение. • Проектират и прилагат не-клъстерирани индекси. • Проектират и внедряват записани процедури. • Проектират и внедряват table types, table valued parameters, и MERGE statement. •Опишат транзакциите, нивата на изолиране на транзакциите и препоръките за проектирането на приложения с конкурентен достъп. • Проектират и внедряват T-SQL error handling и структурирани управление на грешките. • Проектират и внедряват скалрни и таблични фукции. • Проектират и внедряват ограничения. • Проектират и внедряват тригери. • Проектират и внедряват target use cases of SQL CLR integration. • Проектират и внедряват XML данни и схема в SQL Server. • Използват FOR XML и XPath запитвания. • Опишат и използват spatial типове данни в SQL Server. Продължителност на курса: 5 дни. Тема 6: Linux администрация 1. Провеждане на курс Linux Professional Institute Certification (LPIC) 102 Този курс ще включва операционната система Linux – инсталация, файлови системи, Package Managers, мрежова конфиргурация, архив, възстановяване, X Window, конфигуриране на ядрото, TCP/IP, Печат, DHCP, конфигуриране на устройствата. Курсът е предназначен за системни администратори, както и за специалистите от ИТ дирекцията с познания в Windows среда или други операционни системи. След завършване на курса, курсистите ще могат да: • Инсталират Linux. • Конфигурират Linux System. • Конфигурират Linux System Background. • Разбират от Линукс процеси. • Познават Linux Shell и пишат Bash скриптове. • Познават потребителската среда. • Познават файловите системи. • Разбират как работи услугата Печат. • Познават Ядро на Линукс. • Конфигурират TCP/IP мрежови услуги. • Конфигурират устройства. • Конфигурират мрежата. • Конфигуриране на DHCP. • Конфигуриране на DNS. • Отдалечен достъп. • Познават Sendmail Email Services. • Познават Интернет сървър Apache. • Познават основите на Мрежовата сигурност. • Познават основите на Мрежово управление и SNMP. Продължителност на курса: 5 дни. Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обучението по програмите се осъществява в следните форми: Метод на провеждане: Присъствено обучение в група с инструктор. Използва се интерактивен подход, комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси. След приключване на съответния курс се провежда тест. Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат. Провежда се анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Нов български университет
РСР Консулт
Серендипити Инвест
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 469 BGN
Общ бюджет: 63 156 BGN
БФП: 63 156 BGN
Общо изплатени средства: 57 956 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 694 BGN
2015 40 263 BGN
57 956 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 040 BGN
2015 34 223 BGN
49 263 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 654 BGN
2015 6 039 BGN
8 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Д1: Проведени специализирани обучения по информационни технологии за служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ към Агенция по вписванията.
Индикатор 5 (Д) По Д1: Обучени служители в Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ към Агенция по вписванията по ИТ специализирано обучение;
Индикатор 6 (Д) По Д1: Обучени служители в дирекция „Информационно обслужване и технологии“ по ИТ специализирано обучение, преминали успешно обученията с получаване на сертификат.
Индикатор 7 (Д) По Д2: Обучени служители на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ по разговорен английски език
Индикатор 8 (Д) По Д2: Обучени общо служители на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ по разговорен английски език които успешно завършват обучението със сертификат.
Индикатор 9 (Д) По Д3: Изготвен банер, популяризиращ проекта
Индикатор 10 (Д) По Д3: Публикувана информация за проекта на интернет страницата на АВ
Индикатор 11 (Д) По Д3: Изработени рекламно-презентационни материали (рекламни химикалки;тетрадки пад и рекламни папки)–


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз