Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0342-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване конкурентоспособността на "Кафина 13" ООД чрез повишаване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии.
Бенефициент: "КАФИНА 13" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Подобряване конкурентоспособността на "Кафина 13" ООД чрез повишаване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии.
Дейности: Дейност 1: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 2: „Придобиване на инвестиционен проект, необходим за изпълнението на проекта” и необходимите разрешителни
Дейност 3: „Енергоефективно обновяване на производствено-административната сграда - Част архитектура, Част ОиВ и Част газификация”
Дейност 4: „Енергоефективно обновяване на производствено-административната сграда – Част електро”
Дейност 5: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за подготовка на БГВ със слънчеви колектори“
Дейност 6: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за складиране, транспорт и миксиране на зелено и печено кафе”
Дейност 7: „Визуализация на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Р-Студио" ЕООД
„Софена” ЕООД
ЕСИ-КО
Провема
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 606 664 BGN
Общ бюджет: 1 213 356 BGN
БФП: 601 519 BGN
Общо изплатени средства: 601 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 601 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 385 169 BGN
2015 216 342 BGN
601 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 511 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 327 394 BGN
2015 183 891 BGN
511 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 775 BGN
2015 32 451 BGN
90 227 BGN
Финансиране от бенефициента 617 127 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на Намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 9 (Д) Прогнозна стойност, с която да бъдат намалени емисиите на CO2
Индикатор 10 (Д) Годишни финансови спестявания от разходите за енергия, в резултат от енергоефективното обновяване на предприятието
Индикатор 11 (Д) Увеличени годишни продажби на предприятието до 2 г. след приключване на проекта.
Индикатор 12 (Д) Създадени работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз