Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0362-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за устойчиво развитие на "Ню Бейкъри" ЕООД"
Бенефициент: "НЮ БЕЙКЪРИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за устойчиво развитие на "Ню Бейкъри" ЕООД"
Дейности: Подготвителни дейности
Строително-монтажни работи и изграждене на системи с ВЕИ
Доставка на технологично оборудване
Доставка на подемно-транспортна техника
Визуализация
Подготовка за отчитане на проекта
Одит
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 760 309 BGN
Общ бюджет: 3 520 618 BGN
БФП: 1 760 309 BGN
Общо изплатени средства: 1 760 308 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 760 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 144 201 BGN
2015 616 108 BGN
1 760 308 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 496 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 972 571 BGN
2015 523 691 BGN
1 496 262 BGN
В т.ч. Национално финансиране 264 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 171 630 BGN
2015 92 416 BGN
264 046 BGN
Финансиране от бенефициента 1 760 309 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Доставени енергоспестяващи активи
Индикатор 6 (Д) Извършени СМР за намаляване на енергоемкостта
Индикатор 7 (Д) Изработени материали за визуализация
Индикатор 8 (Д) Прогнозна стойност на инвестиционните разходи
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 11 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги (брой)
Индикатор 12 (Д) Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз