Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.16-0001-C0001
Номер на проект: C13-22-1
Наименование: Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление
Бенефициент: Институт по публична интеграция и европейска интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2014
Начална дата: 16.04.2014
Дата на приключване: 16.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на ИПА да провежда изследвания на добри практики, качествени и иновативни обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение в административната дейност.
Дейности: Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейност 5 „Дейности за информация и публичност“ включва изпълнението на следните поддейности:  Поддейност 1. „Организиране и провеждане на конференции за осигуряване на публичност и информация и за популяризиране на актуализираните и новоразработените обучителни програми в рамките на проекта“ включва: - Организиране и провеждане на една конференция за оповестяване на началото на проекта с 100 участника (в това число и представителите на ИПА) - Организиране и провеждане на една конференция за приключване на проекта и оповестяване постигнатите резултати с 100 участника (в това число и представителите на ИПА); - Организиране и провеждане на една национална конференция за популяризиране на актуализираните и новоразработените обучителни програми в рамките на проекта, чрез представяне на актуализирания каталог с програми за обучения на ИПА на служители, работещи в областта на човешките ресурси в държавната администрация. В рамките на тази поддейност ще бъде организирана една конференция, в която ще участват 100 служители на държавната администрация (в това число и представителите на ИПА).  Поддейност 2. „Публикуване на прес съобщения в медиите и на интернет страницата на ИПА“: тази поддейност включва публикуване на две прес съобщения в медиите и на интернет страницата на ИПА за оповестяване на началото и края на проекта и две прес съобщения в медиите и на интернет страницата на ИПА за популяризиране на актуализираните и новоразработените обучителни програми в рамките на проекта;  Поддейност 3. „Изготвяне и отпечатване на информационни и рекламни материал за осигуряване на информация и публичност по проекта“: - Изготвяне и отпечатване на 3 броя банери и 3 броя постери; - 200 информационни брошури за целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта; - 1500 информационни дипляни с информация относно проекта; - 300 картонени папки; - 300 химикалки; - 300 флаш памети (4 GB); - 300 тефтери.
Дейност 3. Създаване на капацитет за обучение и приложение на иновативни европейски практики в българската държавна администрация Тази дейност е свързана с развитието на познания, капацитет и експертиза в българската администрация относно иновациите и практиките на „доброто управление” и „изпълнение” в дейността на европейските администрации. Тя отговаря на нуждата от създаването на капацитет за обучение, адаптирано въвеждане и приложение на иновативни и добри практики на държавите – членки на ЕС в България. Дейността ще се извършва съвместно с Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Холандия, който има изключително богат опит в областта. В рамките и на тази дейност ще бъдат разработени, актуализирани и развити нови обучителни програми за ИПА, които ще обогатят обученията на Института и ще бъдат включени в неговия Каталог. Тази дейност обхваща следните поддейности:  Поддейност 1. „Създаване на звено към ИПА за обучение и консултиране по иновативния модел САF (Европейската обща рамка за оценка) и неговото въвеждане в структурите на българската администрация”. Тя включва следните стъпки: - Организиране и провеждане на посещение на трима служители от ИПА в ЕИПА – Маастрихт за уточняване на плана за съгласуване на учебното съдържание на новите курсове; - Организиране и провеждане на едноседмично посещение на служител на ИПА за проучване на добри и иновативни практики на ЕИПА– Маастрихт; - Селекция на 16 български служители и експерти за участие в обучение за европейския модел САF (служители от централни, областни и общински администрации, в това число и служители от ИПА); - Провеждане със селектираната българска група на обучителен курс за модела САF и механизма на неговото въвеждане и прилагане в публичната администрация (training of trainers). Обучението ще се проведе на място в EIPA, Маастрихт от лектори на Европейския институт и ще бъде в рамките на 5 дни; - Разработване от екипа обучени български лектори/експерти и от експерти от ЕИПА на нова обучителна програма за българската администрация за модела САF и механизма на неговото внедряване в България; - Организиране и провеждане на 4 пилотни обучения по новата разработена програма с лекторския екип. Обучението следва да обхване служители от всички нива на българската администрация (централно, областно, общинско) като бъдат обучени общо 100 служители от държавната администрация - 4 групи по 25 служителя; - Превод на български език и издаване на книга за новия модел САF (2013) в 1000 бройки тираж за целите на пилотните и последващи обучения и за консултиране на българската администрация; - Създаване на звено в ИПА, което да се развие като национален информационен, обучителен и консултантски център по модела САF и неговото внедряване в българската администрация.  Поддейност 2. „Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на методика и актуализиране на обучителната програма за предварителна и последваща оценка на въздействието на програми и нормативни актове, обучение на лектори и провеждане на пилотни обучения“. Тя включва следните елементи: • По предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми (в т.ч. предварителна оценка на бизнес регулациите): - Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на методика за предварителна оценка на въздействието на програми и нормативни актове, превод и издаване на методиката в тираж 300 броя; - Селекция на 16 български служители и експерти за обучение в EIPA по посочената тема; - Провеждане със селектираната група български служители/ експерти на обучение по предварителна оценка на въздействието на програми и нормативни актове в EIPA, Маастрихт, в рамките на 5 дни; - Актуализиране от обучения лекторски екип на учебната програма на ИПА за оценка на въздействието на програми и нормативни актове; - Провеждане на 3 пилотни обучения за служители на българската администрация по 25 участника във всяко от тях. Общо 75 служители от държавната администрация ще бъдат обучени по тази тема (3 групи по 25 служителя); • По последваща оценка на въздействието на нормативни актове и програми: - Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на методика за последваща оценка на въздействието на програми и нормативни актове, превод и издаване на методиката в тираж 300 броя; - Селекция на 16 български служители и експерти за обучение в EIPA по посочената тема; - Провеждане със селектираната група български служители/ експерти на обучение по последваща оценка на въздействието на програми и нормативни актове в EIPA, Маастрихт, в рамките на 5 дни; - Актуализиране от обучения лекторски екип на учебната програма на ИПА за оценка на въздействието на програми и нормативни актове; - Провеждане на 2 пилотни обучения за служители на българската администрация по 25 участника във всяко от тях. Общо 50 служители от държавната администрация ще бъдат обучени по тази тема (2 групи по 25 служителя). Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработването на методиката и актуализирането на обучителната програма за предварителна и последваща оценка на въздействието ще бъде надграждане на постигнатите резултати в областта от държавните администрации, като в това число ще надгражда и постигнатите резултати при изпълнението на проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“ на Администрацията на Министерски съвет.  Поддейност 3. Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на методика и обучителен модул за държавните помощи (правилото “de minimus”), обучение на лектори и провеждане на пилотни обучения. Тя включва следните елементи: - Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на методика за държавната помощ, превод и издаване на методиката в тираж 300 броя; - Селекция на 16 български служители и експерти за тяхното обучение по посочената тема в EIPA; - Провеждане със селектираната група от български служители на обучение по въпроси на държавните помощи в EIPA от лектори на Европейския институт, в рамките на 5 дни; - Разработване от обучения екип лектори на обучителен модул за държавните помощи и включването му в обучителните програми и в Каталога на ИПА; - Провеждане на 2 пилотни обучения за държавни служители (1 за централна администрация и 3 за общинска администрация) по въпросите за държавните помощи, включително за правилото “de minimus” по Оперативните програми. Общо 50 служители от държавната администрация ще бъдат обучени по тази тема (4 групи по 25 служителя).  Поддейност 4. Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на Методика и обучителна програма за оценка на институционалното изпълнение, обучение на лектори и провеждане на пилотно обучение. Тя включва следните елементи: - Предоставяне на техническа помощ от ЕИПА при разработване на методика за оценка на институционалното изпълнение, превод и издаване на методиката в тираж 300 бр.; - Селекция на 16 български служители и експерти за тяхното обучение в EIPA; - Провеждане със селектираната българска група на обучение по оценка на институционалното изпълнение, в EIPA, в рамките на 5 дни; - Разработване от обучения лекторски екип на нова учебна програма за оценка на институционалното изпълнение в държавната администрация и включването й обученията и в Каталога на ИПА. Провеждане на 2 пилотни обучения за държавни служители (1 за централна администрация и 1 за общинска администрация) по въпросите за оценка на институционалното изпълнение в българската държавна администрация. Общо 50 служители от държавната администрация ще бъдат обучени по тази тема (2 групи по 25 служителя).
Дейност 4: Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения Тази дейност има за цел да развие иновационни и алтернативни форми на обучение посредством изграждането на електронна платформа с портал за онлайн обучение на държавните служители, база данни с обучителни материали, онлайн библиотека, хранилище за споделяне и разпространение на добри практики и полезна информация относно обучения на български държавни служители в други страни-членки на ЕС. В рамките на тази дейност ще се осъществят следните 4 поддейности:  Поддейност 1. Преработка и актуализация на интернет страницата на ИПА;  Поддейност 2. Цялостна реконструкция и надграждане на интегрираната информационна система за онлайн регистрация за обучения;  Поддейност 3. Създаване на интерактивен е-портал за е-обучение с електронна учебна среда;  Подддейност 4. Доставка и инсталиране на хардуерна платформа за виртуализация, който да поддържа достъпа до платформата.  Подддейност 5. Доставка и инсталиране на софтуер за виртуализация и управление на хардуерната платформа.
Дейност 6. Провеждане на одит на проекта Изпълнението на дейност 6 „Провеждане на одит на проекта“ включва провеждането на независим финансов одит на изразходваните финансови средства по проект и изготвянето на одитен доклад. При стартиране на проекта, съгласно ЗОП ще бъде избран външен изпълнител, който ще отговаря за провеждането на междинния и окончателния финансов одит на проекта. В резултат от проведените одити ще бъдат изготвени одитни доклади. Изпълнението на дейността ще гарантира законосъобразния и целесъобразния начин на изразходване на финансови средствата по проекта.
Дейност 2. Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество Дейност 2 „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация“ се състои от следните поддейности:  Поддейност 1. „Оценка и актуализация на обучителни програми за служебно развитие“. При изпълнението на тази поддейност ще бъде направена оценка на обучителни програми за служебно развитие на ИПА в резултат, на която ще бъде: - Разработено ново съдържание на обучителната програма за новопостъпили служители; - Разработено ново съдържание на обучителната програма за новоназначени ръководители; - Разработена нова задължителна обучителна програма за висши ръководители „Лидерство за добро управление”. След разработването на новото учебно съдържание на програмите, ще бъдат обучени общо15 лектора (три групи по 5 лектора) на ИПА, който ще проведат 2 пилотни обучения по новоразработената обучителна програма за висши ръководители „Лидерство за добро управление”. Общо ще бъдат обучени 50 служители от държавната администрация (2 групи по 25 служителя).  Поддейност 2. „Оценка и актуализация на обучителни програми за професионално развитие“: В рамките на тази поддейност ще бъде направена оценка на обучителни програми за професионално развитие, като в резултат на това ще бъде актуализирано съдържанието или ще бъде разработено ново съдържание на общо 30 програми за професионално развитие. След актуализирането/ разработването на новото учебно съдържание на програмите, ще бъдат обучени 30 лектора (две групи по 15 лектора) на ИПА, които ще провеждат обученията по програмите за професионално развитие. В рамките на тази поддейност ще се проведат 30 пилотни обучения (по 1 обучение за всяка една програма) за служители от държавната администрация. Общо ще бъдат обучени 750 служители (30 групи по 25 участника) от държавната администрация.  Поддейност 3 „Разработване на нова модулна програма за обучение на висши ръководители съвместно с водещ европейски институт по публична администрация (Института по публична администрация в гр. Дъблин, Ирландия)“: Института по публична администрация в Дъблин, с когото ИПА има споразумение за сътрудничество, ще разработи и преведе на български език нова четири-модулна програма за обучение на висши ръководители. Института по публична администрация в гр. Дъблин ще проведе 1 обучениe на 20 лектори/обучаващи мениджъри от ИПА, които ще бъдат обучени да водят курсовете на обучение по модулната програма. В рамките на дейността ще бъде проведено пилотно обучение по четирите модула на програмата на 3 групи по 20 човека (общо на 60 служители). Обучението по три от модулите ще се проведе в България от обучените лектори, а обучението по четвъртия модул ще се проведе в Института по публична администрация в гр. Дъблин.  Поддейност 4 Разработване на нова програма „Споделяне на добри практики“. В рамките на тази поддейност ще се разработи нова обучителна програма „Споделяне на добри практики“, както и ще бъдат селектирани добри европейски и български практики, които да бъдат използвани при провеждането на обучения по програмата. При селекцията на добри европейски и български практики ще бъдат използвани и постигнатите резултати от дейност 1 от настоящия проект. По новоразработената програма „Споделяне на добри практики“ ще се проведат 1 обучение на 3 лектори от ИПА и 5 пилотни обучения на общо 150 служители от държавни администрации (5 групи по 30 служители). В резултат от селекцията на добри европейски и български практики и проведените обучения ще бъде издаден Наръчник със споделени добри практики.  Поддейност 5. „Издаване на актуализиран каталог с програми за обучения на ИПА“: Всички новоразработени и актуализирани програми за обучения в рамките на настоящото проектно предложение ще бъдат включени в годишния каталог с програми за обучения на ИПА и той ще бъде преиздаден в рамките на проекта. В актуализираният каталог ще бъде включена допълнителна информация за връзка с други институции от ЕС, които предоставят обучения за държавни служители.  Поддейност 6. „Разработване на вътрешни правила за организацията, методиката и реда на обучителния процес в ИПА”. Тази поддейност включва разработването на пакет от документация с нужните приложения, в който трябва да залегнат ключови положения за учебната дейност на Института като: програми и форми на обучение в ИПА, вътрешни правила и указания за ефективната организация на обученията, методология за оценка на нуждите от обучение на държавната администрация, критерии и процедури за набиране, подбор и селекция на лектори по различните обучения, правила за правата и задълженията на лекторите и контрола върху тяхната работа, система от критерии за цялостна оценка на провежданите от ИПА обучения и тяхното съответствие с нуждите на администрациите, критерии за адекватен подбор на участниците в обученията, други);  Поддейност 7. „Обучения на служители и лектори на Института по публична администрация по въпроси на екипността и обучителния процес”. Тази поддейност включва разработването, организирането и провеждането на две двудневни обучения (едно през 2014 и едно през 2015) за служители и лектори на Института. По време на двете обучения ще бъдат разисквани основни въпроси, като: - екипност; - методики за провеждане на интерактивно обучение; - методики за провеждане на електронно обучение; - подобряване на ефективността на управление, организация и логистика на обучителния процес в съответствие с новите правила и методи на работа; - подобряване на обучителните умения на лекторите, използването на интерактивни методи и задълбочаване на практическия подход при обучаването на служителите на администрацията. Посочените въпроси ща бъдат разделени в двете обучения. Във всяко едно обучение ще участват по 40 души (съвместно служители и лектори на ИПА) – общо 80 души за двете обучения.
Дейност 1. Подобряване на капацитета на ИПА за развитие и разширяване на изследователската и издателската дейност. В рамките на тази дейност ще се осъществят следните поддейности:  Поддейност 1: Провеждане на 5 изследвания в ключови области на доброто управление. Изпълнението на тази поддейност включва провеждане на 5 изследвания в ключови области на доброто управление, отпечатване на 100 броя издания от всяко едно изследване и представяне на постигнатите резултати по време на 5 еднодневни конференции/семинари (по 50 участници). В рамките на тази поддейност ще се проведат изследвания в следните области: 1) Европейски практики в доброто управление и административната дейност; 2) Административно обслужване на населението в България; 3) Системи за управление на качеството в държавните администрации; 4) Отворени данни и прозрачно управление; 5) Ефективност на новата система на заплащане и оценка на изпълнението.  Поддейност 2: Разработване на бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“. Изпълнението на тази поддейност включва разработване на бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения, отпечатване на 500 броя от нея и обсъждане по време на 2 еднодневни форума (по 50 участници) за обществени консултации.  Поддейност 3: Създаване на методика за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и страните-членки на ЕС. Изпълнението на тази поддейност включва създаване на методика за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и страните-членки на ЕС. В рамките на тази поддейност ще се проведат 6 бенчмаркинг срещи (приложни обучения за общо 30 служители от централна и общинска администрация за 5 дни) в чужбина. Бенчмаркинг срещите ще бъдат организирани с цел проучване на опита и въвеждане на добри практики от държави членки на ЕС. По време на бенчмаркинг срещите ще се проведат приложни обучения за общо 30 служители от държавната администрация. По този начин ще се допълнят и надградят усилията за подобряване на доброто управление и мотивиране на служителите от държавната администрация да разработват и прилагат добри решения в своята дейност чрез обучения в чужбина по стартиралата през 2011 г. процедура по подприоритет 2.2 с бюджетна линия BG051PO002/11/2.2-04. При провеждането на петте изследвания, разработването на бялата книга и методиката за оценка на иновативни практики в дейността на администрацията, експерти от ИПА ще бъдат подпомагани и консултирани от външен изпълнител, избран съгласно ЗОП, който ще допринесе за развитието на капацитета на ИПА при провеждането на изследвания, разработването на бялата книга и методиката за оценка на иновативни практики. Експерти на избрания външен изпълнител ще предаде знания и умения на експерти от ИПА като това ще допринесе за гарантиране на институционалната устойчивост на резултатите. При провеждането на петте изследвания, разработването на бялата книга и методиката за оценка на иновативни практики в дейността на администрацията, експерти от ИПА и външният изпълнител ще се съобразят с постигнатите резултати по посочените дейности, като няма да бъде допуснато двойно финансиране на едни и същи дейност. В рамките на проекта ще се надграждат постигнатите резултати от държавната администрация в посочените области на изследвания и разработки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 972 840 BGN
Общ бюджет: 2 352 516 BGN
БФП: 2 352 516 BGN
Общо изплатени средства: 2 355 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 352 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 629 297 BGN
2015 1 725 968 BGN
2 355 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 999 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 534 902 BGN
2015 1 467 073 BGN
2 001 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 352 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 395 BGN
2015 258 895 BGN
353 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изработени изследвания
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Отпечатани издания
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени конференции
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Разработена бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени форуми
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Разработена методика за оценка на иновативни практики
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - 30 служители на държавната администрация преминали приложни обучения по време на провеждането на 6 бенчмаркинг срещи в чужбина
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Актуализирани и новоразработени обучителни програми
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени лектори и обучаващи мениджъри
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители на държавната администрация по пилотни обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Отпечатани комплекти с презентации, папки, химикалки
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Отпечатани издания на документи (учебни помагала, наръчници, каталози и др.)
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Разработен наръчник „Споделени добри практики“
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Актуализиран каталог с програми за обучения на ИПА
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Разработени вътрешни правила за организацията, методиката и реда на обучителния процес в ИПА
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Доклад от направено проучване на добри и иновативни практики на ЕИПА с оглед на възможностите за тяхното прилагане в България; Преведена и издадена книга за новия модел CAF (2013)
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Отпечатани издания (CAF и други учебни помагала, методики)
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Новоразработени/ актуализирани обучителни програми
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Разработени и преведени методики
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Обучени лектори/експерти в EIPA
Индикатор 22 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители на държавната администрация по новоразработени и актуализираните обучителни програми
Индикатор 23 (Д) По Дейност 4 - Преработена и актуализирана интернет страница на ИПА с електронна библиотека, „банка на знание“, хранилище за споделяне и разпространение на добри практики и полезна информация относно обучения на български държавни служители в други ст
Индикатор 24 (Д) По Дейност 4 - Обучение служители за поддържане и администриране на интернет страницата
Индикатор 25 (Д) По Дейност 4 - Разработено ръководство за поддържане и администриране на интернет страницата
Индикатор 26 (Д) По Дейност 4 - Цялостно реконструирана и надградена интегрирана информационна система за онлайн регистрация за обучения
Индикатор 27 (Д) По Дейност 4 - Обучение на служители за работа с интегрираната информационна система
Индикатор 28 (Д) По Дейност 4 - Разработено ръководство за поддържане и администриране на интегрираната информационна система
Индикатор 29 (Д) По Дейност 4 - Разработени инструкции за работа с интегрираната информационна система
Индикатор 30 (Д) По Дейност 4 - Създаден интерактивен е-портал за е-обучение с електронна учебна среда. Предлаганото решение трябва да бъде разработено на базата на платформи с отворен код и да не води до обвързване с лицензи
Индикатор 31 (Д) По Дейност 4 - Обучение за поддържане и администриране на е-портала
Индикатор 32 (Д) По Дейност 4 - Разработено ръководство за поддържане и администриране на е-портала
Индикатор 33 (Д) По Дейност 4 - Разработени инструкции за работа с е-портала
Индикатор 34 (Д) По Дейност 4 - Разработени вътрешни правила за организиране на е-обучение
Индикатор 35 (Д) По Дейност 4 - Разработени стандарти за качество на е-обучението – стандарти и индикатори за оценка на качеството
Индикатор 36 (Д) По Дейност 4 - Подготвени курсове за е-обучение с ресурсна библиотека и провеждане на пилотно обучение
Индикатор 37 (Д) По Дейност 4 - Подготвен екип от 10 лектора, които могат да разработват и провеждат е-курсове
Индикатор 38 (Д) По Дейност 4 - Самообучение на служители чрез записване и провеждане на е-обучение по селектирани от тях курсове
Индикатор 39 (Д) По Дейност 4 - Организирани е-форуми за обсъждане на професионални идеи и теми
Индикатор 40 (Д) По Дейност 4 - Закупена и инсталирана хардуерна платформа за виртуализация
Индикатор 41 (Д) По Дейност 4 - Доставен и инсталиран софтуер за виртуализация и управление на хардуерната платформа
Индикатор 42 (Д) По Дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 43 (Д) По Дейност 5 - Публикувани прес съобщения в медии (включително регионални)
Индикатор 44 (Д) По Дейност 5 - Публикувани прес съобщения на интернет страницата на бенефициента
Индикатор 45 (Д) По Дейност 5 - Разработени и разпространен информационни брошури
Индикатор 46 (Д) По Дейност 5 - Разработени и разпространен информационни дипляни
Индикатор 47 (Д) По Дейност 5 - Папка
Индикатор 48 (Д) По Дейност 5 - Химикалки
Индикатор 49 (Д) По Дейност 5 - USB
Индикатор 50 (Д) По Дейност 5 - Тефтер
Индикатор 51 (Д) По Дейност 5 - Изготвяне и отпечатване на банери
Индикатор 52 (Д) По Дейност 5 - Изготвяне и отпечатване на постери
Индикатор 53 (Д) По Дейност 6 - Изработен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз