Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0010-C0001
Номер на проект: А08-14-37/30.07.2008
Наименование: Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Бенефициент: Община Хитрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 06.02.2009
Дата на приключване: 06.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Цели на проекта Обща цел Съвместната работа на партньорски принцип между публичния и частния сектори е реална възможност за развитие на публичната инфраструктура и подобряване на качеството на предлаганите публични услуги. Предвид ограничените възможности на държавния и общинските бюджети, усвояването на механизмите на публично-частното партньорство като нов модел на взаимоизгодно сътрудничество е път към задоволяване на потребностите на обществото от предоставяните от местната власт, в лицето н
Дейности: 1 Организация на екипа по проекта
2 Проучване, анализ и оценка на текущ статус, възможности и добри практики в областта на ПЧП
3 Разработване на концепция, методология и план за действие
4 Създаване на информационни интернет секции и база данни
5 Информационни кампании
6 Кръгла маса за заинтересовани страни
7 Дейности за информация и публичност по изпълнението на проекта
7 Дейности за информация и публичност по изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 250 BGN
Общ бюджет: 472 485 BGN
БФП: 472 485 BGN
Общо изплатени средства: 472 485 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 472 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 100 050 BGN
2010 52 890 BGN
2011 0 BGN
2012 319 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
472 485 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 401 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 85 043 BGN
2010 44 957 BGN
2011 0 BGN
2012 271 613 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
401 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 008 BGN
2010 7 934 BGN
2011 0 BGN
2012 47 932 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Оформен план график
Индикатор 2 Определена методика за осъществяване на всички етапи на проекта.
Индикатор 3 Определени индикатори за наблюдение.Формулирани критерии за контрол и оценка.
Индикатор 4 Брой извършени анализи, проучвания и оценки (решения) - 3 броя документи по един за всяка община.
Индикатор 5 Брой идентифицирани възможности за ПЧП - 3 броя документи по един за всяка община.
Индикатор 6 Брой разработени приоритетни програми, карти на обектите, дейностите и услугите, подходящи за ПЧП - - 3 броя документи по един за всяка община.
Индикатор 7 Разработени концепция, общи насоки, методология, вътрешни правила, методически документи и стандартизирани образци на документи за прилагането на ПЧП, изготвени препоръки за приложение в области, от приоритетно значение за общините Хитрино, Венец и Каолин
Индикатор 8 Цялостна документация за реализиране на идентифицирани конкретни ПЧП в Общините Хитрино, Венец и Каолиново.
Индикатор 9 Брой изработени информационни секции и база данни - 3 броя.
Индикатор 10 Брой разработена система за оперативно управление, координация, контрол и информационно осигуряване - 1 документ.
Индикатор 11 Брой разработен инструментариум и методология за събиране, обработка и предлагане на информация - 1 документ.
Индикатор 12 2 реализирани семинари
Индикатор 13 3 публични обсъждания
Индикатор 14 Брой проведена кръгла маса - 1 брой
Индикатор 15 Брой присъствали заинтересовани страни
Индикатор 16 Брой проведена анкета - 1 брой
Индикатор 17 2 пресконференции (срещи с медиите)
Индикатор 18 3 информационни табели
Индикатор 19 1000 брошури; 10 плакати; 6 статии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз