Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0002-C0001
Номер на проект: А08-14-22/30.07.08
Наименование: "В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ”: ОБЩИНА ПЕРНИК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА С БИЗНЕСА
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 09.02.2009
Дата на приключване: 09.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши капацитета на общините Перник, Кюстендил, и Радомир да реализират проекти за публично-частни партньорства (ПЧП) в стратегически за общините сектори, по възможно най-прозрачния за обществото и инвеститорите начин и да предложи и разработи конкретни, ключови за местните общности проекти, които да отговарят на критериите, за да бъдат реализирани чрез ПЧП
Дейности: 1: Организиране на екипа и първа работна среща по проекта
2: Изработване на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на подизпълнители на проекта
3: Анализ на средата
4: Анализ на нормативната уредба
5: Избор на проекти
6: Разработване на проектите до степен готовност за стартиране на процедура за търсене на партньори за ПЧП
7: Одобряване на проектната документация и процедурите от Общинския съвет
8: Разработването на геобазирана интернет информационна система
9: Осигуряване на достъп до информацията в интернет пространството
10: Обучения и информационни срещи за повишаване на капацитета
11: Конференция за представяне на разработените проекти
12: Предоставяне на всички изисквани от програмата доклади и отчети и текущ мониторинг на проектните дейности, както и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта
13: Външен одит и одитен доклад
14: Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 663 607 BGN
Общ бюджет: 565 544 BGN
БФП: 565 544 BGN
Общо изплатени средства: 571 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 565 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 132 721 BGN
2010 450 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 11 961 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
571 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 480 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 112 813 BGN
2010 383 204 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 10 167 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
485 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 908 BGN
2010 67 624 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 794 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 738 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работни срещи
Индикатор 2 Брой стандартни форми
Индикатор 3 Успешно проведени процедури, приключили със сключване на договори за изпълнение на гореописаните дейности
Индикатор 4 Извършен анализ на поне 6 стратегически документа:
Индикатор 5 Брой проекти и/или дейности/услуги, предоставяни от общината, анализирани по отношения потенциала да се осъществят чрез ПЧП
Индикатор 6 Проведени социологически проучвания и направен сравнителен анализ относно информираността и готовността на бизнеса и местните общности да участват и/или да подкрепят проектите за ПЧП
Индикатор 7 Разработена методология за избор, оценка и приоритизиране на проекти, които имат потенциал да се реализират чрез ПЧП
Индикатор 8 Проведен еднодневен семинар за обучение по прилагане на методологията
Индикатор 9 Цялостен преглед и анализ на нормативната уредба
Индикатор 10 Създадени вътрешни правила, методически документи и инструменти за ПЧП
Индикатор 11 Брой стандартни образци за типовете ПЧП
Индикатор 12 Идентифицирани най-малко 10 проекта, които могат да се осъществят чрез ПЧП
Индикатор 13 5 цялостно разработени проекта, с цялата присъща документация
Индикатор 14 Взети решения за поетапно приоритетно стартиране на 5 проекта във времето
Индикатор 15 Разработена система, интегрирана в уеб портал
Индикатор 16 Създадена базовата инфраструктура за интегриране впоследствие на административните услуги на общината
Индикатор 17 Брой описания на общинската собственост
Индикатор 18 Изградени два нови модула
Индикатор 19 Доразвити два от вече съществуващите модули
Индикатор 20 Брой описани проекти в системата
Индикатор 21 Брой нормативни документи, включени в базата данни
Индикатор 22 Раздел на интернет страниците, даващ достъп до основната информация за ПЧП
Индикатор 23 Електронен бюлетин
Индикатор 24 Форум за обсъждане на проектни идеи
Индикатор 25 Проведени 2 обучения за администрацията
Индикатор 26 Проведена конференция, с присъствие на поне 15 потенциални партньора, както и представителите на ключови институции в сферата на ПЧП
Индикатор 27 1 финална конференция
Индикатор 28 Брой медийни продукти и публикации
Индикатор 29 Брой постери и брошури
Индикатор 30 Две ръководства и методологии
Индикатор 31 3 инвестиционни профила – за всяка от общините


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз