Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0316-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на МВ Янтра АД, гр.Габрово посредством инвестиции в енергоспестяващи мерки и оборудване"
Бенефициент: "МВ Янтра” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 06.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на МВ Янтра АД, гр.Габрово посредством инвестиции в енергоспестяващи мерки и оборудване"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подобряване на ен.ефективност на произв. сгради, чрез полагане на топл. изолация по външни огражд. стени и покриви, и доставка и монтаж на съвр. енергоефективни дограми.
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 6 Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване, свързано с разглеждания технологичен процес в обхвата на следните технологични операции: Механично обработва
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 905 909 BGN
Общ бюджет: 3 800 730 BGN
БФП: 1 900 365 BGN
Общо изплатени средства: 1 900 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 900 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 238 841 BGN
2015 661 521 BGN
1 900 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 615 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 053 015 BGN
2015 562 293 BGN
1 615 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 285 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 185 826 BGN
2015 99 228 BGN
285 054 BGN
Финансиране от бенефициента 1 905 889 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Брой сгради с внедрени ЕСМ
Индикатор 6 (Д) Брой доставено производствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Откриване на нови работни места за период от 2 години след приключването на проекта
Индикатор 8 (Д) Спестени емисии СО2
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%) в разглеждания участък от технологичния процес


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз