Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0099-C0001
Номер на проект: 58-131-99-99
Наименование: Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата, Община Тетевен
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 02.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия проект е да се подготви качествен и пълен инвестиционен проект за ВиК системата на с.Галата. Готовият проект и приложимите към него анализи ще се предложат за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013” с цел изграждане на съвременна ВиК система, която: 1) Отговаря на екологичните норми и ще осигури качество на живот съответстващ стандартите на Европейския съюз. 2) Допринася за повишаване стандарта на живот на местното население чрез: - надежно и
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението е дейност, съпътстваща всички останали дейности и в своята същност е подготвителната и заключителната част на всяка една задача. Управлението има за цел да следи за изпълнение на дейностите и спазване на заложените в проекта срокове. Да контролира паричния поток и целевото изразходване на предвидените в бюджета средства. Да следи за постигане на резултатите. Към управлението на проекта се отнасят и задълженията за: 1) Избор на изпълнители на предвидените в проекта дейности; 2) Разплащане с доставчици и изготвяне на месечен, междинен и финален отчет към Управляващия орган. 3) Поддържане на връзка между Общината, изпълнителите и Управляващия орган с цел получаване на по-добър сихрон на действията. 4) Популяризиране на резултатите от проекта Управлението на проекта ще се осъществява от сформиран за тази цел екип от 3 човека - ръководител проект, административен асистент и счетоводител. Всеки един от тях ще има подробно разписана длъжностна характеристика, съгласно ПМС 194/13.08.2007, която ще обхваща неговите задължения. Екипът на проекта ще провежда регулярни работни срещи с цел по-добра ефективност при изпълнение на поставените задачи. В помощ на екипа за управление ще бъде ангажиран външен консултант по въпроси с организацията и управлението на специфичните проектни дейности като провеждане на тръжни процедури по ЗОП и НВМОП, подготовка на отчети по проекта и популялизиране на резултатите.
Дейност 2: Избор на проектант Изборът на проектант ще стане чрез провеждане на открита тръжна процедура. Дейността ще протече по следния ред: 1) Публикуване на предварително обявление за открита процедура за избор на изпълнител по ЗОП; 2) Вземане на решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, което се изпраща до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки; 3) Изготвяне на документация за участие в процедура; 4) Продажба на тръжни документи, в който се спазва срока обявен в решението за откриване на процедурата; 5) Набиране на офертни предложения от изпълнителите в определените за това срокове; 6) Назначаване на комисия за провеждане на процедурата за избор на изпълнител на поръчката; 7) Провеждане на процедурата за избор на изпълнител на поръчката, на която се разглеждат подадените предложения; 8) Определяне на изпълнител на обществената поръчка; 9) Сключване на договор с изпълнителя на обществената поръчка. Подадените предложения ще се разглеждат от комисия в 5 членен състав - председател, секретар и 3 членове. Провеждането на търга ще приключи в рамкита на 3 месеца. Разработката на тръжната документация и провеждането на търга ще става с помощта на външен консултант.
Дейност 3: Избор на лицензиран консултант по ОВОС Изборът на лицензиран консултант за извършване на ОВОС ще стане чрез провеждане на открита тръжна процедура. Дейността ще протече по следния ред: 1) Публикуване на предварително обявление за открита процедура за избор на изпълнител по ЗОП; 2) Вземане на решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, което се изпраща до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки; 3) Изготвяне на документация за участие в процедура; 4) Продажба на тръжни документи, в който се спазва срока обявен в решението за откриване на процедурата; 5) Набиране на офертни предложения от изпълнителите в определените за това срокове; 6) Назначаване на комисия за провеждане на процедурата за избор на изпълнител на поръчката; 7) Провеждане на процедурата за избор на изпълнител на поръчката, на която се разглеждат подадените предложения; 8) Определяне на изпълнител на обществената поръчка; 9) Сключване на договор с изпълнителя на обществената поръчка. Подадените предложения ще се разглеждат от комисия в 5 членен състав - председател, секретар и 3 членове. Провеждането на търга ще приключи в рамкита на 3 месеца. Разработката на тръжната документация и провеждането на търга ще става с помощта на външен консултант.
Дейност 4: Избор на консултант за оценка на съответствието Изборът на консултант ще стане чрез провеждане на тръжна процедура по НВМОП. Дейността ще протече по следния ред: 1) Решение за откриване на процедура за малка обществена поръчка; 2) Покана за малка обществена поръчка; 3) Описание на обекта на поръчката; 4) Изготвяне на технически спецификации по чл.30-33 от ЗОП; 5) Изготвяне на оферта и проект на договор; 6) Изпращане на поканата и приложените към нея документи към предварително подбрани консултанти; 7) Оценка на офертите и избор на консултант за оценка на съответствието; 8) Сключване на договор Подадените предложения ще се разглеждат от комисия в 5 членен състав - председател, секретар и 3 членове. Провеждането на търга ще приключи в рамкита на 3 месеца. Разработката на пакета от документи и провеждането на търга ще става с помощта на външен консултант.
Дейност 5: Избор на лицензиран експерт-счетоводител Изборът на одитор (експерт-счетоводител) ще стане чрез провеждане на тръжна процедура по НВМОП. Дейността ще протече по следния ред: 1) Решение за откриване на процедура за малка обществена поръчка; 2) Покана за малка обществена поръчка; 3) Описание на обекта на поръчката; 4) Изготвяне на технически спецификации по чл.30-33 от ЗОП; 5) Изготвяне на оферта и проект на договор; 6) Изпращане на поканата и приложените към нея документи към предварително подбрани консултанти; 7) Оценка на офертите и избор на консултант за оценка на съответствието; 8) Сключване на договор Подадените предложения ще се разглеждат от комисия в 5 членен състав - председател, секретар и 3 членове. Провеждането на търга ще приключи в рамкита на 3 месеца. Разработката на пакета от документи и провеждането на търга ще става с помощта на външен консултант.
Дейност 6: Проектиране Целта на проектирането е реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа с прилежащите им съоръжения, изграждане на главен колектор и ПСОВ. Проектирането в своята същност включва изработването на идейни, технически или работни проекти, които са необходими за последващото строителство на този интегриран воден проект. Техническите или работните проекти включват следните части: 1) геодезия; 2) конструкция; 3) ВиК; 4) хидрология; 5) геология; 6) архитектура Преди изготвянето на идейни или работни проекти е необходимо да се извърши предпроектно проучване, което съдържа: - Геодезическо заснемане; - Хидро-геоложки изследвания; - Определяне на необходимите водни количества; - Определяне на количеството на отпадните води; - Избор на технологична схема за пречистване на отпадъчна вода; На база събраните изходни данни от направеното предпроектно проучване се изработват инвестиционни проекти за подобекти: Канализационни мрежи и съоръжения Фаза : Работен проект - част Геодезия - част Геология - част Конструктивна - част ВиК - част ПБЗ Пречиствателна станция за отпадъчни води Фаза: Идеен проект - част Технологична - част Архитектурна Довеждащ колектор Фаза : Работен проект - част Геодезия - част Конструктивна - част ВиК - част ПБЗ Водоснабдителни мрежи и съоръжения Фаза : Работен проект - част Геодезия - част Конструктивна - част ВиК - част електро - част ПБЗ Съгласуване на работните проекти със СДКО и утвърждаването им от Възложителя. Изготвянето на инвестиционните проекти става от проектанти – строителни инженери с пълна проектантска правоспособност, в отделните секции, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Проектите ще бъдат съобразени с регулационния и застроителен план на с. Галата, община Тетевен. При разработването на проектите ще се спазват всички действащи норми, правилници и наредби, отнасящи се до водната инфраструктура в населените места. В идейните или работни проекти ще се представят количествено-стойностни сметки и спецификации на материалите, позволяващи да се направят оферти за строителство на обектите. Към проектите ще се изготвят и планове за безопасност и здраве (ПБЗ). Резултат: Изготвени и съгласувани: 1) идеен проект за ПСОВ; 2) работен проект за довеждащ колектор; 3) работен проект за реконструкция, доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения; 4) реконструкция на водопроводна мрежа и съоръжения.
Дейност 7: Извършване на ОВОС Етапите от процеса на ОВОС са: Етап 1: Преценяване на инвестиционните предложение: а) Включено ли е инвестиционното предложение в приложение I или II на ЗООС; б) ИП свързано ли е с отбраната и националната сигурност; в) Оповестяване на решението за необходимостта от ОВОС; Етап 2: Определяане обхвата на ОВОС: Това е процес на решаване кои въпроси да бъдат проучени при изготвянето на ОВОС, след като вече е взето решение, че ОВОС е необходима.Тази част дава практически насоки при определяне на обхвата на оценката, като: а) осигуряване на информация, изготване на задание за определяне на обхвата и провеждане на консултации; б) методи за определяне на обхвата – въздействия, които трябва да бъдат по подробно разгледани в ОВОС; Етап 3: Преглед на качеството на ДОВОС: За вземане на решение за ОВОС компетентния орган оценява качеството на доклада (ДОВОС) в 14 дневен срок от внасянето му . Ако компетентния орган счете, че ДОВОС е непълен, се иска допълнителна информация от инвеститора. След положителна оценка на ДОВОС инвеститорът организира съвместно с компетентния орган обществено обсъждане на ДОВОС в общината. Етап 4: Вземане на решение по ОВОС: Оценката на инвестиционното предложение завършва с решение, издадено от Министъра на околната среда и водите или Директора на РИОСВ въз основа на решение на Висшия експертен екологичен съвет на РИОСВ. Компетентния орган взема решение по ОВОС в срок до 3 месеца след общественото обсъждане. Етап 5: Обявяване на решението: В срок от 7 дни от постановяване на решението компетентния го предоставя на Инвеститора, който го оповестява чрез средствата за масова информациа или по друг подходящ начин.
Дейност 8: Изготвяне на комплексен доклад по оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите. Доклад за оценка на проектната документация със съществените изисквания към строежите в съответствие с чл.166 от ЗУТ се извършва във следната последователност: 1) Оценяват се отделните части на проекта от лицензирани специалисти както следва: архитект, инженер конструктор, инженер „ВиК”, Електро, ОВК, Геодезия, инженерна геология и хидрогеология , и озеленяване ; 2) Оценка за съответствие с противопожарните строително технически норми; 3) Оценка за съответствие с нормите за здравна защита и санитарна хигиена; 4) Съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за устройство на територията. 5) Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания. 6) Пожарна безопасност на строежа. 7) Опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество. 8) Безопасно ползване на строежа. 9) Опазване на околната среда по време на строителство и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата. 10) Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта. 11) Съответствие с изискванията за достъпна среда. 12) Взаимна съгласуваност между частите на проекта. 13) Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления. 14) Изисквания за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива. 15) Специфични изисквания към определени видове строежи, съгласно нормативен акт, ако в обекта има такива.
Дейност 9: Издаване на резрешително за заустване на води и разрешително за строеж Издаване на разрешително за заустване на води става след подадено заявление от Общината по ЗВ до Директора на източнобеломорска басейнова дирекция с необходимите към нея приложения. За издаване на разрешително за строеж е нужно да се събере и приложи в ТСУ на Община Тетевен цялата създадена до момента техническа документация, съгласно ЗУТ Издаване на разрешения за строеж от главният архитект на Община Тетевен.
Дейност 10: Изготвяне на финансово-икономически анализ, вкл.анализ на разходите и ползите. Анализът на разходите и ползите (АРП) е важен инструмент за оценяване на икономическите ползи от проектите. По принцип следва да се оценяват всички въздействия: финансово, икономическо, социално, екологично и пр..Предназначението на АРП е да идентифицира и даде финансово изражение на всички възможни въздействия, с цел определяне на разходите и ползите от проекта. След това резултатите от оценката се сумират (нетни ползи) и се изготвя заключение дали проектът е целесъобразен и следва да се изпълни. Елементите, които се включват в анализа на разходите и ползите са: 1) Дефиниция на целите, идентифициране на проектите и резултатите от технико-икономическите проучвания – представят се доказателства, сочещи че избрания проект е най-подходящата алтернатива от разгледаните варианти. Тази информация по правило се включва в резултатите от технико-икономическите проучвания; 2) Финансов анализ – основната цел на финансовия анализ е да се пресметнат стойностите на индикаторите за финансово изпълнение на проекта. ФА трябва да преследва следните цели: оценка на финансовата рентабилност на инвестицията и собствения (националния) капитал; определяне на подходящия (максималния) принос на Фондовете; проверка на финансовата устойчивост на проекта; 3) Икономически анализ – основният принцип на икономическата оценка гласи, че вложените в един проект ресурси се оценяват по тяхната алтернативна цена, а резултатите от него по готовността на потребителите да заплащат за тях.Включените във финансовия анализ парични потоци се използват като отправна точка на икономическия анализ. При определяне на индикаторите за икономическо изпълнение, трябва да се внесат някои корекции: фискални корекции; корекции на външните фактори; от пазарни към счетоводни цени.След което се определят индикатори за икономическо изпълнение: икономическа нетна настояща стойност (ИНАС); икономическа норма на възвращаемост (ИНВ); съотношението ползи разходи; 4) Анализ на чувствителността на риска – оценката на риска засяга несигурността, която е присъща черта на инвестиционните проекти. Изисква се предприемане на две основни стъпки: анализ на чувствителността (определяне на критичните моменти по проекта); анализ на риска (чрез определяне на разпределението на вероятността на критичните променливи, може да се оцени разпределението на вероятността за индикаторите на финансово и икономическото изпълнение).
Дейност 11: Публичност и визуализация Мерките за публичност на приноса на ЕФРР са съгласно Регламент No. 1828/2006г и Приложение 16 от договора за безвъзмездна помощ по схемата.Мерките за публичност по настоящият проект са: Организиране на 2 информационни срещи в местното читалище, широко достъпни за местното население и медиите. Целта е да се разяснят целите, задачите и очакваните резултати от проекта. Срещите с обществеността са част от процедура по ОВОС за оповестяване на населението. Провеждане на 4 работни срещи. В тези срещи ще вземат участие: екипа на проекта и всички външни консултанти избрани чрез тръжни процедури по проекта. Подготовка и печат на Плакати, формат А1 в тираж – 500 копия. Подготовка и печат на Брошури, формат А5 в тираж – 1000 копия Изработка на 4бр. банери с логото на ЕС, КФ и ЕФРР и 4 бр. знамена на ЕС. Банерите се поставят в залите, където ще се проведат работните и информационните срещи. Дадени 4 интервюта за местни и регионални медии от Кмета на община Тетевен и Ръководителя на проекта. Публикувани 2 обяви за началото и края на проекта в регионални вестници и в сайта на общината и областта.
Дейност 12: Извършване на одит Одита има за цел да удостовери целесъобразността на изразходваните средства и тяхното правилно осчетоводяване, съгласно действащата нормативната уредба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 755 159 BGN
Общ бюджет: 536 228 BGN
БФП: 536 228 BGN
Общо изплатени средства: 536 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 536 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 151 032 BGN
2010 102 540 BGN
2011 80 026 BGN
2012 202 630 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
536 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 428 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 120 826 BGN
2010 82 032 BGN
2011 64 021 BGN
2012 162 104 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
428 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 206 BGN
2010 20 508 BGN
2011 16 005 BGN
2012 40 526 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 246 BGN
Финансиране от бенефициента 16 500 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз