Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0283-C0001
Номер на проект: К-26-Б-15
Наименование: "Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД"
Бенефициент: "БАРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД"
Дейности: Дейност 3 СМР
Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 1 Доставяне и инсталиране на машините и оборудването
Дейност 2 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 155 BGN
Общ бюджет: 581 479 BGN
БФП: 290 740 BGN
Общо изплатени средства: 290 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 290 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 290 740 BGN
290 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 247 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 247 129 BGN
247 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 43 611 BGN
43 611 BGN
Финансиране от бенефициента 293 690 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Въведени в експлоатация енергоефективни децентрализирани аеротермални термопомпи
Индикатор 7 (Д) Въведени в експлоатация LED осветление
Индикатор 8 (Д) СЛИН за БГВ
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепеното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз