Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0265-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност с въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ"
Бенефициент: "РОКС ТРЕЙД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 17.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособност с въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2: Инсталиране на соларна инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на машини за изкопни работи и добив на скален инертен материал Инсталиране на соларна инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 749 398 BGN
Общ бюджет: 1 498 796 BGN
БФП: 749 398 BGN
Общо изплатени средства: 749 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 749 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 487 109 BGN
2015 262 289 BGN
749 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 636 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 414 043 BGN
2015 222 946 BGN
636 988 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 066 BGN
2015 39 343 BGN
112 410 BGN
Финансиране от бенефициента 749 398 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно
Индикатор 9 (Д) Разкриване на нови работни места
Индикатор 10 (Д) Увеличаване на инвестициите в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Намалена себестойност на продуктите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз