Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0011-C0001
Номер на проект: 13-32-11
Наименование: Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 07.02.2014
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Надграждане и усъвършенстване на информационните и комуникационни системи и осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво в администрацията на АГКК, за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги и по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК Дейност 1 е свързана с изграждане, конфигуриране и внедряване на система за управление на бази данни (СУБД) PostgreSQL в информационната система на АГКК. Предимствата на централизираната информационна система в съвременните технологии са безспорни. От критична важност за работоспособността на централизирана информационна система на АГКК е осигуряването на възможност за гъвкаво преконфигуриране и ъпгрейд на наличния хардуер, без това да е обвързано със прелицензиране и закупуване на нови лицензи. За постигане на горното АГКК се нуждае от СУБД open source (с отворен код) PostgreSQL, който осигурява тази възможност, като използването й не е ограничено от техническите характеристики на хардуера или избора на операционна система. Чрез използване на PostgreSQL в рамките на дейност 1 при централизирана система са, АГКК следва да разполага с: - система от резервни сървъри на централно ниво и/или в резервен център за данни - добавяне на допълнителни сървъри към централизираната база данни, които да бъдат само за четене. По този начин се постига разпределяне на натоварването между различни сървъри (Load Balancing). - разделянето на таблиците на малки капсулирани порции данни (Partitioning). Такъв механизъм ще оптимизира употребата на дисковите входно/изходни операции като безплатна функционалност на базата данни. Необходимите действия, нужни да бъдат извършени за подмяна на софтуера за управление на базата данни от Оракъл към open source (с отворен код) PostgreSQL включват: - Инсталиране на централните сървъри с PostgreSQL; - С цел оптимизация на текущата инфраструктура трябва да се предвидят и допълнителните опции на PostgreSQL, които ще се ползват за централизираната база данни, като отказоустойчивост, резервираност, разпределение на натоварването. Това би изисквало време за инсталиране, настройка и тестване, както и външна консултантска помощ. - преработка на централизирана информационна система включваща КАИС и ИИСКИР за използваща PostgreSQL; Цялата дейност 1 следва да бъде възложена на външен изпълнител с необходимите компетенции и възможности, чрез процедура по ЗОП. Поради сложността и обема на тръжната процедура и документация, проектът предвижда използване на професионална консултантска помощ по подготовката на тръжната документация и техническо задание да изпълнение на дейността по реда на приложимите законови процедури /ЗОП/. Дейност 1 включва следните поддейности: 1.1 Анализ и оценка на съществуващата информация и административни услуги, включително предложения и препоръки за оптимизация на съществуващите и надграждане и разширяване на извършваните услуги и процеси; 1.2 Изготвяне на пътна карта на АГКК за подмяна на базата данни и миграция на данните; 1.3 Надграждане на информационно-комуникационната среда, с цел подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните кадастрални административни услуги от КАИС и ИИСКИР и постигане на оперативна съвместимост, като се спазват изискванията, заложени в Закона за електронно управление (ЗЕУ); 1.4 Предаден програмен код и инсталационни пакети за новите разработки 1.5 Предложение за реализация на нови административни услуги за институции, местни структури и организации, гражданите и бизнеса; 1.6 Провеждане на обучения в София за 10 специалисти от АГКК и териториалните й звена.
Дейност 2: Дейности за информация и публичност В рамките на дейност 2 ще бъде проведена цялостна информационна кампания по проекта, която ще включва: - организация на откриваща, междинна и закриваща конференции по проекта, предвид периода на изпълнение на проекта от 18 месеца. Участие следва да вземат представители на държавната администрация, гражданското общество, бизнес организации, медии и представители на ИТ сектора. Участници в конференциите следва да бъдат до 80 човека. Следва да бъде осигурен наем на зала, кетъринг (кафе-паузи), програма, презентация, оборудване, пресъствени листи, заснемане на събитието; С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: - 15 бр. публикации в местни и национални печатни издания; - 240 бр. материали за участниците; - 500 бр. проектни брошури; - 2 бр. проектни банери; - 240 бр. брандирани термочаши по проекта; Предвижда се цялостната дейност да бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 3: Управление и одит на проекта В рамките на Дейност 3 ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор-дейности, координатор-отчетност и счетоводител, като екипът ще има следните конкретни задачи: - организация и провеждане на оперативни срещи; - определяне и приемане на правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; - текуща координация и административно обезпечаване на проекта; - комуникация с Управляващия орган (УО); - сформиране на комисия, отговорна за обявяване на конкурси за избор на изпълнители по проектните дейности и провеждане съответните процедури. - публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри. - координация на подготовката на тръжната документация с външна консултантска помощ; - провеждане на процедури за избор на изпълнител; - успешно контрактуване на процедури за избор на изпълнители и изпълнение на договори; - съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; - оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите, проведените обучения и проследяване на резултатите от тях; - месечни отчети и доклади за извършената работата на членовете на екипа; - доклад за проведената информационна кампания; - финален отчет и одит на проекта. В рамките на тази дейност ще бъде извършен и одит на проекта, при приключване/финализиране на останалите основни проектни дейности. Одитът ще бъде извършен от сертифициран одитор избран в съответствие с приложимите законови процедури за избор на външен изпълнител. В рамките на дейността са предвидени разходите, необходими за административната дейност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 399 293 BGN
Общ бюджет: 366 036 BGN
БФП: 366 036 BGN
Общо изплатени средства: 366 036 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 366 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 858 BGN
2015 286 178 BGN
366 036 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 879 BGN
2015 243 252 BGN
311 131 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 979 BGN
2015 42 927 BGN
54 905 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 3 Брой обучени служители
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Извършен анализ и оценка на съществуващата информация и административни услуги
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 - Изготвена пътна карта на АГКК за подмяна на базата данни и миграция на данните
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 - Надградена информационно-комуникационната среда
Индикатор 7 (Д) Дейност 1 - Предаден програмен код и инсталационни пакети за новите разработки
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 - Предложения за реализация на нови административни услуги
Индикатор 9 (Д) Дейност 1 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 - Брой проведени конференции
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 - Брой публикации
Индикатор 12 (Д) Дейност 2 - Брой материали за участниците
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 - Брой проектни брошури
Индикатор 14 (Д) Дейност 2 - Брой проектни банери
Индикатор 15 (Д) Дейност 2 - Брой брандирани термочаши
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 - Брой сключени договори
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 - Брой тръжни процедури
Индикатор 18 (Д) Дейност 3 - Брой срещи на екипа
Индикатор 19 (Д) Дейност 3 - Брой несъответствия на изпълнението
Индикатор 20 (Д) Дейност 3 - Брой извършени одити


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз