Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0009-C0001
Номер на проект: 13-22-10
Наименование: Община Летница – компетентна и ефективна администрация
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 09.01.2014
Дата на приключване: 09.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване знанията и уменията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа. Ще се подготви график за ежемесечните срещи на екипа. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, констатирани евентуални пропуски и несъответствия и начините за тяхното преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите и отчитането на резултатите от тях.
Дейност 2. Обучаване на служителите по ключови компетентности Лидерски умения и екипна ефективност;
Дейност 3. Обучение по английски език - Ниво В1 Обучението включва подготовка на служителите по английски език на ниво В1. В обучението ще бъдат включени 15 служители на ръководни позиции и работещи в областта на международното сътрудничество, инвестиционна политика. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 4. Обучение по информационни технологии Обучението по информационни технологии ще включва придобиване на умения за работа с електронно подписани документи, усъвършенстване на уменията за работа с MS Word, MS Excel. На участниците ще бъде представена информация за същността на електронното правителство, ползите, как да се присъедин към него. В обучението ще бъдат включени 25 служители, а продължителността на обучението е 60 учебни часа. В обучението ще бъдат включени ръководните служители, експертите, които ежедневно използват компютри за осъществяване на административната дейност. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 5. Обучения, проведени в Института по публична администрация Делова етика /сигнатура по Каталога за 2013 - УА–7/. В обучението ще се включат 2 /двама/ служители на ръководни позиции. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта е да се е изградят знания и умения за етично делово общуване и прилагане на етичните стандарти при вземане на управленски решения. 5.2 Делова комуникация и етикет /сигнатура по Каталога за 2013 - ЕФ–6/. В обучението ще се включат 2 /двама/ общински служител, които пряко участват в делови срещи. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да подпомогне успешното делово общуване; да предостави нови знания и умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на ефективни професионални решения; да предложи начини за преодоляване на проблемни служебни ситуации; да запознае участниците с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 6. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработка на химикали с логото на програмата. Флаш-памети с логото на оперативната програма и материали от обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 000 BGN
Общ бюджет: 65 010 BGN
БФП: 65 010 BGN
Общо изплатени средства: 65 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 575 BGN
2015 16 434 BGN
65 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 289 BGN
2015 13 969 BGN
55 258 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 286 BGN
2015 2 465 BGN
9 751 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведена тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Проведено обучение
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Получени сертификати
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Изработени брошури
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Изработен банер
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Изработени регистрационни форми
Индикатор 24 (Д) По дейност 6 - Изработване на химикалки
Индикатор 25 (Д) По дейност 6 - Изработване на семинарни папки
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Изработване на блок-листи
Индикатор 27 (Д) По дейност 6 - Изработване на брандирани флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз