Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0133-C0001
Номер на проект: 58-131-132-132
Наименование: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 19.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Главната цел е да се подготвят качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане,реконструкция и модернизация на канализационната и водопреносната мрежи и ПСОВ/ПСПВ в община Първомай, с които в последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” за реализация на същинското им инфраструктурно изпълнение.
Дейности: Дейност 1 - Управление и контрол на проекта. Назначаване на екипа по проекта, посредством заповед и сключване на договори. Подготовка и одобрение на работен план-график на дейностите. Провеждане на тръжни процедури по ЗОП. Финансово-счетоводно управление на проекта. Периодично и финално отчитане на проекта
Дейност 2 - Изготвяне на инвестиционен проект включващ: 1. Реконструкция на вътрешна водопреносна мрежа в гр.Първомай. 2. Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори от гр.Първомай 3. Изграждане на канализационна мрежа в кв.Дебър и кв.Любеново на гр. Подготовка, провеждане и изпълнение на обществена поръчка по ЗОП за : Разработване на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 на ЗУТ. Провеждане на хидроложки и геоложки проучвания. Дейности по ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС, ЗБР и ЗВ. Разработване на идейни и технически проекти
Дейност 3 - Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда. След получаването на позитивна оценка, кандидатът организира обществено обсъждане на доклада. Провеждането на общественото обсъждане протича при спазването на установените в разпоредбите на чл. 97, ал. 2-4 ЗООС изисквания и срокове. Определя се датата, мястото и часа, в който ще стартира обсъждането, мястото и времето за обществен достъп до съдържанието на доклада за ОВОС, както и мястото за предоставяне на писмени становища. За проведеното обществено обсъждане се съставя протокол от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Той се подписва от представителя на кмета и от протоколчика и като приложение към него се оформят писмените становища, представени предварително или в рамките на обсъждането. Цялата документация, съпътстваща общественото обсъждане, следва да се представи на органа, компетентен да вземе крайното решение по ОВОС.
Дейност 4 - Предоставяне на юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗБР и ЗУТ. Предоставяне на юридически услуги по подготвяне на документацията свързана с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР и ЗУТ.
Дейност 5 - Дейности във връзка с процедури за издаване на разрешителни за строеж. Процедура по издаване на разрешително за строеж.
Дейност 6 - Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инфраструктурен проект. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инфраструктурен проект пред ОП „Околна среда” Ос 1. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект
Дейност 7 - Информационни дейности 7.1.Информационни дни – 2дни: Представяне на проекта пред медиите и местната общественост. Отчитане на изпълнението на проекта. 7.2.Платени публикации – 3 бр. : Старт на проекта; Публикуване на обяви по ЗОП; Край на проекта. 7.3.Информационна табела – 1 бр. 7.4.Информационни брошури – 2000 бр. : цветни; А4; офсет-гланц.
Дейност 8 - Одит на проекта Да се удостовери, че отчетените по проекта разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен ред.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 882 400 BGN
Общ бюджет: 554 717 BGN
БФП: 554 717 BGN
Общо изплатени средства: 554 717 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 554 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 176 480 BGN
2010 2 400 BGN
2011 135 040 BGN
2012 350 880 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 110 083 BGN
554 717 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 443 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 141 184 BGN
2010 1 920 BGN
2011 108 032 BGN
2012 280 704 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 88 067 BGN
443 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 296 BGN
2010 480 BGN
2011 27 008 BGN
2012 70 176 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 22 017 BGN
110 943 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз