Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/026
Наименование: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград".
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград, съгласно НКПР до 2025г. и Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който да е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на проблемите от икономически, природен и социален характер в града и преминаване към по-устойчиво и интегрирано градско развитие.
Дейности: дейност 1 "Организация и управление на проекта" дейност 1 "Организация и управление на проекта"
дейност 2 "Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по отделните дейности"" дейност 2 "Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по отделните дейности""
дейност 3 "Осигуряване на информация и публичност" дейност 3 "Осигуряване на информация и публичност"
дейност 4 "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград" дейност 4 "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград"
дейност 5 "Одит по проекта" дейност 5 "Одит по проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 260 BGN
Общ бюджет: 437 883 BGN
БФП: 437 883 BGN
Общо изплатени средства: 415 989 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 437 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 004 BGN
2015 249 985 BGN
415 989 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 372 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 148 530 BGN
2015 223 671 BGN
372 201 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 474 BGN
2015 26 314 BGN
43 788 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз