Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0070-C0001
Номер на проект: 13-22-71
Наименование: Общинска администрация Стражица– екип от високо квалифицирани и ефективни експерти
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и ефективността на служителите в общинската администрация и кметствата чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 1: Управление и отчитане на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Поддейност 1: Управление на проекта- В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Поддейност 2: Отчитане на проекта- Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови, съгласно договора за финансиране. Ще се събират документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, сертификати, графици, списъци за получени материали и консумативи, анкетни карти и други). След приключването на проекта ще се изготвят и заключителните отчети.
Дейност 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка и избор на изпълнители (комплексна поръчка) по Дейности: 3.: Обучение „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие”; 4. Обучение „Тактики за ефективна комуникация”, 5. Обучение Тази дейност ще се възложи на външен изпълнител след публична покана и разглеждане на постъпилите оферти. Поканата ще бъде публикувана на страницата на Община Стражица и екипът за управление на проекта, заедно с привлечени експерти по обществените поръчки от администрацията, ще направи избор и определи изпълнителя, който да подготви тръжната документация в съответствие с изискванията на ЗОП. След подготовката и одобряването на тръжните книжа ще бъде обявена процедурата съгласно изискванията на ЗОП, ще се наберат офертни предложения и ще се избере изпълнител на дейности 3, 4, 5, 6 и 8 от проекта
Дейност 3: Обучение „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие”. Дейността ще се осъществи от външен изпълнител, избран след проведена процедура по ЗОП. Самата дейност представлява изнесено тридневно обучение по предварително представен учебен план за 16 учебни часа.
Дейност 4. Обучение „Тактики за ефективна комуникация”. Дейността ще се осъществи от външен изпълнител, избран след проведена процедура по ЗОП. Самата дейност представлява изнесено двудневно обучение по предварително представен учебен план за 12 учебни часа.
Дейност 5. Обучение „Електронното правителство - как да станем част от него”. Дейността ще се осъществи от външен изпълнител, избран след проведена процедура по ЗОП. Самата дейност представлява изнесено двудневно обучение по предварително представен учебен план за 12 учебни часа.
Дейност 6. Обучение „Инвестиционен процес – участници, документооборот и задълженията на общините”. Дейността ще се осъществи от външен изпълнител, избран след проведена процедура по ЗОП. Самата дейност представлява изнесено двудневно обучение по предварително представен учебен план за 16 учебни часа.
Дейност 7. Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) – ЕФ- 5 и ИТО- 2. В резултат на анализ на потребностите от обучение, направен в процеса на подготовка на проекта, са избрани темите за обучението за повишаване на квалификацията, както и конкретните служители, с потребност от такова обучение. Стъпките за реализиране на дейността са: 1. Изпращане на заявки до ИПА. 2. Обучение на 5 служители в курс „Специфика на междукултнурните комуникации” (ЕФ-5) по график на ИПА. 3. Обучение на 5 служители за „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление” (ИТО-2) по график на ИПА.
Дейност 8. Дейности за информация и публичност Дейността съдържа следните поддейности: Поддейност 1: Провеждане на встъпителна и закриваща пресконференции. Поддейност 2: Периодична информация в регионални вестници. Поддейност 3: Периодична информация в общинския вестник. Поддейност 4: Изработка и разпространение на 2 брошури за представяне на целите и резултатите на Проекта. Поддейност 5: Документиране на дейностите от проекта със снимков и видео- материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 861 BGN
Общ бюджет: 74 219 BGN
БФП: 74 219 BGN
Общо изплатени средства: 74 219 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 843 BGN
2015 3 376 BGN
74 219 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 216 BGN
2015 2 870 BGN
63 086 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 626 BGN
2015 506 BGN
11 133 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Приключени дейности.
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Подготвена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Избран изпълнител/и
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Обучени
Индикатор 16 (Д) По дейност 6 - Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Обучени
Индикатор 18 (Д) По дейност 7 - Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 7 - Обучени
Индикатор 20 (Д) По дейност 8 - Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 8 - Медии (включително регионални), които са публикували/ излъчили материали
Индикатор 22 (Д) По дейност 8 - Статии и интервюта в медиите
Индикатор 23 (Д) По дейност 8 - Изработени и разпространени брошури
Индикатор 24 (Д) По дейност 8 - Секция на проекта на интернет страницата на Община Стражица
Индикатор 25 (Д) По дейност 8 - Снимки и видео-материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз