Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1107-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11052
Наименование: Старт на Център Медикал Консулт СТМ
Бенефициент: МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: • Изграждане на територията на град Асеновград на работещо специализирано микропредприятие, предлагащо богата гама консултантски услуги в областта на опазването на общественото здраве, безопасност на фармацевтичните продукти, храните и бутилирани напитки/води, здравословни и безопасни условия на труд, трудова медицина и медицински мениджмънт, подготвителни процедури по регистрационни и разрешителни режими и изпълнение на нормативни изисквания за дейността на лечебни заведения, аптеки, кабинети по извънболнична помощ и/или лица практикуващи неконвенционални методи на лечение; становища и съдействие при изпълнение на санитарни изисквания за дейности с опасни отпадъци, бутилиране на изворни и трапезни води, дезинфекции, дератизации и здравен контрол; проектиране на здравни и други обекти, изготвяне на маркетингови стратегии в областта на здравеопазването, насочени основно към частния сектор с обекти с обществено предназначение, лечебни заведения, аптеки, хосписи и лекарски и зъболекарски
Дейности: Дейност 1 - Наемане и боядисване на офис. Осигуряване на гранд за закупуване латексова боя, наем и интернет достъп за 1 месец Кандидатът не разполага със собствен недвижим имот- помещение за осъществяване на стопанската си дейност. За заложените фирмени цели, формулирани в настоящото проектно предложение следва да се изпълни настоящата дейност 1. Дейност1 включва: 1) Оглед, избор и наемане на офис по възмезден договор със срок на ползване от пет години и с опция за подновяване. Ще се търси под наем за 5 години обособено помещение/я с обща площ от 30 кв.м. с санитарен възел и max наема цена на месец от 168 лв. с ДДС, платима на месечна база за срока на договора; 2) Сключване на договор за наем на избраното офисно помещение със собственика на имота, в който специално е посочено начинът на признаване(възстановяване) на разходите за боядисване на наетата площ; 3) Боядисване на наета площ и осигуряване в тази връзка на средства за закупуване на латексова боя. Предвидено е закупуване на гръцки латекс с висок клас на покривност 10-12 л.на квадрат. По предварителни данни площта, предвидена за боядисване е ~80кв.м.(Изчислена като 30 кв.м. тавани и 50 кв.м.-стени). Дейността по боядисването ще бъде осъществена от Тунджай Мустафа. 4) Избор и сключване на договор за предоставяне на интернет достъп в наетото помещение. Наличието на интернет в офиса е задължително условие за функционирането на всяка съвременна фирма. Предвидино е закупуване на услуга със следните характеристики:Мах скорост на download 15 Mbps; Мах скорост на upload до 2 Mbps; Неограничен трафик включен в мес.абонамент за 1годишен договор; Цена на интернет пакет 35.40 лв. с ДДС; 5) Осигуряване на средства за наем и интернет достъп за инвестиционната фаза. Критериите, които ще са основни за оценката на събрани оферти и направени огледи ще са съпоставимост между цена и предлагани условия, състояние на помещението, възможност за обособяване на 2 работни места и място за срещи с потенциални клиенти, достъпност, добра комуникация и възможност за паркиране в района. В стойностно изражение задачите на Дейност 1 се свеждат до осигуряване на следните средства: • за заплащане на месечна наемна цена за инвестиционната фаза (Обща сума р-д : 168 BGN) • за заплащане на абонаментна такса за интернет достъп в инвестиционната фаза (Обща сума : 35.40 BGN с ДДС) • за закупуване на 10 литра латексова боя за освежаващо боядисване на наета площ ( Обща сума : 156.96 BGN с ДДС) Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕСФ: 197.50 лв без ДДС и 5.90 лв. невъзстановимо ДДС Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕФРР: 133.30 лв без ДДС и 26.66 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 2– Сформиране на екип и осигуряване на средства за заплати и осигуровки за 3 месеца Разглеждайки бизнес климата, икономическите тенденции за развитие на пазара на труда в настоящата 2013 година, д-р Тунджай Мустафа е преценил, че през следващата една година от развитието на новорегистрираното дружество ще бъде заложено на екип от 2 служителя на постоянен трудов договор, изпълняващи основните функции по администриране, организация на дейността както и дейностите по предлагане на услугите на дружеството, договаряне и предоговаряне с клиенти-ползватели на услугите. Предвидено е едната щатна бройка да бъде заета от д-р Тунджай Мустафа като самонаето лице на длъжност Управител и за другата позиция е за служител на длъжност Технически Сътрудник. Действията и задачите, обхванати в Дейност 2 са: 1) Подбор и назначаване на Технически Сътрудник на безсрочен трудов договор. Основно условие в подбора на кандидата ще бъде притежаването на най-допълващи качества и знания към опита и компетенциите на д-р Тунджай Мустафа така, че да бъде осигурена максимална производителност на труда и екипност в качествената и ефективна реализация на фирмените услуги. 2) Осигуряване на средства за заплати и осигуровки по КТ и КСО от работодателя за наетия служител на безсрочен трудов договор на 4 часа и за самонаетото лице на 8 часа за 3 месеца. Планирането на разходите за възнаграждения е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Съгласно дадените правила в т. III-Механизъм за определяне на почасовото възнаграждение е определен часови размер на възнаграждението в р-р на 6.88 лв/час В изчисленията са използвани изходни данни, публикувани на страницата на НСИ към 15.03.2013 г. Класификацията на МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД по КИД 2008 е 74.90 – Други професионални дейности, некласифицирани другаде, сектор M- Професионални дейности и научни изследвания Ср. мес. заплата за месец XII в сектор M e 1160 лв. Осигуровки за сметка на работодателя: 206.48 лв/месец Раб.дни за 2012 г.:253 , Раб.дни за 2013 г.:252 Работни дни на месец:253/12~21.08 за 2012 и 252/12=21 за 2013 г. Общо Разходи за Дейност 2, финансирана от ЕСФ: 3 631.32 лв.
Дейност 3– Закупуване на офис обзавеждане С реализация на задачите и процедурите, включени в Дейност 3 е заложено осигуряването на надеждна и безопасна работна среда за екипа и обособяването на две работни места и приемна за осъществяване на срещи и разговори с клиентите на фирмата. Това е фирма, която работи с поверителни данни/документи на свои корпоративни клиенти, както и с важна финансова информация и като такава е необходимо условното разделяне на работната площ на място за работа и място за срещи. Наетото офисно помещение ще бъде оборудвано с необходимото офисно обзавеждане, така че да се обособят двете работни площи и да се създадат условие за независима и надеждна обработка на документооборота Дейност 5 включва: 1) Избор на изпълнител по изработка, доставка и монтаж на офис оборудване по задание на МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД 2) Придобиване, приемане, описване и завеждане на офисното обзавеждане. Предвидено е придобиване на ново офис обзавеждане с БФП по програмата, включващо: 2 бр.бюра, шкаф за принтер, 2 бр.етажерки, заседателна маса, 2 бр. работни стола и 4 бр. посетителски стола. Общо Разходи за Дейност 3, съфинансирани от ЕФРР: 2569.98 лв без ДДС и 514.00 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 4– Закупуване на техника, оборудване и софтуер (системен и приложен) С реализация на задачите и процедурите, включени в Дейност 4 е заложено осигуряването на модерна, съвременна среда за обособяването на две работни места за екипа от двама служителя, което е задължително условие за ефективното, качествено и надеждно развитие на дружеството. Предвидено е закупуване на нова компютърна техника и софтуер за оборудване на двете работни места със средствата по БФП по програма BG051PO001-1.2.03. Дейност4 включва осъществяване на конкретни действия по: 1) Подбор и придобиване на следните ДМА: - 1бр. нов лаптоп за обособяване на мобилно работното място на д-р Тунджай Мустафа - 1 бр. настолен компютър за мястото на Техническия Сътрудник - 1 бр. безжичен рутер, който ще осигури вътрешната мрежова среда и достъпа до интернет. - 1бр. лазерно мултифункционално устройство, обединяващо всички периферии в един класически офис - 1 бр. външен диск за съхранение и архивиране на информационните масиви за стопанските операции на дружеството - 1 бр. електронен касов апарат с фискална памет - 2 бр.калкулатори и 1 бр. безжична мишка 2) Подбор и придобиване на приложен софтуер ДНМА: - 1 бр. Пакет MS Office - 1 бр. Правно-информационен софтуер - 1 бр. ПП S-Invoice 3) Закупуване и монтиране на 1 бр. Климатик 12LLC/ DC INVERTER за отопление на фирмения офис ( ср.р-р 40 км.м) В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА и ДНА от дейност 4 със средства по правилата на ЕФРР. В задачите по дейност 4 е включена процедурата за избор на изпълнители за доставка техниката, оборудване и софтуер по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност; наличие и достъпност на резервни части, в извънгаранционния период; възможности на доставчика за извънгаранционно поддържане и цени на тези услуги в 5 (пет) годишен период след изтичане на гаранционният срок на техниката. Общо Разходи за Дейност 4, съфинансирани от ЕФРР: 4828.28 лв без ДДС и 965.64 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 5 – Изработка на стратегия Проектното предложение е насочено към кадрово и материално обезпечаване и подпомагане в стартовата реализация на МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД- микропредприятие, развиващо се като агенция, предоставяща консултантска дейност в областта на обществено здраве, безопасност на продуктите, здравословни и безопасни условия на труд, трудова медицина и медицински мениджмънт, изпълнение на санитарни изисквания за дейности с опасни отпадъци, бутилиране на изворни и трапезни води, дезинфекции, дератизации и здравен контрол, проектиране на здравни и други обекти, и др.свързани услуги, насочени основно към МСП (малки и средни предприятия), извънболнични практики, търговци на лекарствени препарати, детски градини и училища, лица, осъществяващи здравни услуги, лечебни заведения, аптеки, хосписи, лекарски и зъболекарски кабинети, кафенета и заведения за обществено хранене от област Пловдив. Микропредприятието ще е базирано в град Асеновград и ще развива дейността си на базата реалния фирмен ресурс на територията на Южен Централен Район на РБългария. Детайлния анализ на търсенето и предлагането на услуги в областта на реализация на дружеството, методите за интервенция на пазарния сегмент и качествената оценка за възможностите за въздействие на този пазар са от особена важност за развитието на МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД. За разработката на стратегия за развитие ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са наличие на качествено и детайлно познаване на дейността на водещи български фирми, както и опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проекто-бюджети и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели. Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ: 500 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 6 – Визуализация на проекта Дейността включва изработка и монтаж на информационна табела с размер в см 80/55, 34 бр. стикери с размер в см 4/7,с които ще бъдат обозначени закупените активи със средствата на програмата Общо Разходи за Дейност 6, финансирана от ЕСФ: 135.14 лв. без ДДС и лв. 27.03 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 7 – Организация и управление на дейностите по проекта Дейност 7 ще е разделена на три направления: - административно управление, координация и организация между всички служители на фирмата - финансово управление, счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проект Център МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ - вътрешен контрол и тримесечен мониторинг на постигнатите резултати. В етапа на реализация на задачите пряко свързани с дейност 7 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на: -средства за възнаграждения, договорени в граждански договор с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление (Обща сума на р-да, финансиран по програмната схема: 1 506.30 BGN) - средства за обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 158.00 лв.) Ед. цена на услугите в таблица 6.1 по тарифа. . Общо Разходи за Дейност 7, финансирана с БФП: 1984.66 лв. без ДДС и 1,33 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 8 –Старт на дейността. Първоначално закупуване на материали и консумативи Старт на дейността на МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД като предприятие, което ще предлага специализирана консултантска дейност в областта на: регулярния одит по спазването на нормативните изисквания за опазване на общественото здраве, степента на гарантиране на здравословна работна среда, безопасността и надеждността при търговията с лекарствени продукти; обследване на безопасността на обектите с обществено преназначение; съдействия в спазване на регулативни/регистрационни режими и вписвания и/или промяна в регистри, водени в РЗИ Пловдив. Дейност 8 включва следните задачи: 1) Активно рекламно представяне на МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД като предприятие, предоставящо специализирани консултантски услуги в областта на спазването на изискванията за защита на здравето, заложени като приоритети в Здравната стратегия на ЕС и разписани в ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗМИ и други закони и правилници от националното здравно законодателство. Провеждане на разяснителна кампания , срещи и разговори с търговци на лекарствени продукти, лекари, зъболекари, лица, практикуващи неконвенционални методи за въздействие в/у индивидуалното здраве, стопански субекти,ползватели на обекти с обществено предназначение, лечебни заведения, лаборатории, санаториуми и хосписи. 2) Сключване на 7 абонаментни договора в стартовия период за предоставяне на консултантски услуги и становище, относно изпълнение на санитарни и хигиенни изисквания в обектите с обществено предназначение, заложени в ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗХ и ЗМИ. 3)Осъществяване за целият 5-месечния стартов период общо на 25 бр. еднократни консултантски услуги по регистриране на обекти с обществено предназначение, лечебни заведения за извънболнична помощ, лица, практикуващи неконвенционални методи за въздействие в/у индивидуалното здраве. 4) Осъществяване на общо 5 бр. консултации по издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени препарати/изделия. 5) Закупуване на материали и консумативи, необходими в стартовата фаза в процесите на договаряне, изготвяне на становища, обосновки, принтиране, сканиране на документооборота на дружеството и потребители на услугите. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 391.70 лв. с ДДС) 6) Осигуряване на средства за покриване на наема и абонаментните такси за интернет достъп за 5 месеца в стартовия етап: • Месечен наем 168.00 лв. • Месечна такса за интернет достъп 35.40 лв. с ДДС (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 1017.00 лв. с ДДС) Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ: 1 313.92 лв. без ДДС и 94.78 лв. невъзстановимо ДДС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 569 BGN
Общ бюджет: 16 050 BGN
БФП: 16 050 BGN
Общо изплатени средства: 16 050 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 013 BGN
2015 5 036 BGN
16 050 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 361 BGN
2015 4 281 BGN
13 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 652 BGN
2015 755 BGN
2 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз