Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0012-C0001
Номер на проект: 13-22-13
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Долна баня за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Долна баня.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Долна баня, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Обучение по компютърни знания и умения По тази дейност е предвидено да се обучат 46 служители, които последователно да преминат през обща подготовка за работа с компютър, след което усвоените знания да бъдат надградени с придобиване на умения за управление на файлове, работа с електронни таблици и бази данни. Участниците ще бъдат разделени в три модула както следва: - Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 ниво начинаещи с продължителност 45часа - Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 ниво напреднали с продължителност 45часа - Обучение на тема” Електронни услуги за гражданите и бизнеса” с продължителност 32часа
Дейност 3 Обучение по английски език По тази дейност ще бъдат обучени 25 служители, които ще преминат през няколко нива на обучение всяко с продължителност 120часа, с което полагат основи за надграждане на знанията по английски език.
Дейност 4 Обучение по Ключови компетентности В дейност 4 са предвидени поредица от обучения по ключови компетентности като Европейско гражданство и работа в интелектуална среда, Умения за управление на времето и стреса, Комуникативни и презентационни умения, както и Социални умения за справяне конфликти. Обученията ще са изнесени извън територията на общината.
Дейност 5 Обучение в ИПА По тази дейност са предвидени обучения по Делова комуникация и етикет (ЕФ-6), Конфликт на интереси-правна рамка и практики (ПР-17), Етика и правна превенция на корупцията в държавната администрация (ПР-20).
Дейност 6 Публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за проекта и полученото финансиране по оперативна програма „Административен капацитет“. Предвижда се разпространение на информационни материали (брошури) за проекта на пресконференциите, обученията, като и публикуване на информация за проекта на Интернет страницатана общината, като на свободен принцип на гражданите и организациите, които се интересуват ще могат да използват документацията за мултиплициране на проекта или за обмен на добри практики.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 502 BGN
Общ бюджет: 66 407 BGN
БФП: 66 407 BGN
Общо изплатени средства: 66 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 700 BGN
2015 51 707 BGN
66 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 495 BGN
2015 43 951 BGN
56 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 205 BGN
2015 7 756 BGN
9 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Обучени служители на община Долна баня
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: От тях % жени
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: От тях % жени
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: От тях % жени
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: От тях % жени
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 27 (Д) Дейност 6: Отпечатани брошури;
Индикатор 28 (Д) Дейност 6: Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Долна баня.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз