Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0017-C0001
Номер на проект: 13-22-18
Наименование: Придобиване на знания и усъвършенстване на умения на служители на АГКК в областта на картографията, дистанционните методи и ГИС
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на АГКК за по-ефективно изпълнение на задълженията, за качествено приемане на геодезическите, картографски и кадастрални материали и данни и работата със съвременните технологии, за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Подобряване на знанията и уменията на служителите на АГКК чрез специализирано обучение в направленията цифрова картография, дистанционни методи и ГИС Осъществяването на дейността предвижда предоставяне на специализирано обучение чрез външен изпълнител под формата на практически и теоретични модули в следните направления: цифрова картография, дистанционни методи и ГИС. Едно от основните задължения на АГКК съгласно Закона за геодезията и картографията е създаване на Цифрова едрома¬щабна топографска карта на България. Този процес е бил прекъснат години наред поради редица структурни и други изменения в сектора „Геодезия и картография”, както и в след¬ствие на бързите и драстични промени в областта на технологиите, които коренно промениха работата в тази област. Географските информационни системи навлязоха много успешно при решаването на въпроси, свързани с оперативно управление на икономиката, земеползването, земеустройството и устройството на територията, за анализ на социално–иконо¬мически процеси, планиране използването на природни и материални ресурси, мониторинг на околната среда и др. Създаването на цифрови и електронни карти, които са в основата на ГИС е съществен момент за интегрирането ни в европейската и световната икономика. Специализираното обучение ще включва следните теми/модули: Цифрова картография: Разширяване на теоретичните знания и практическите умения на служителите чрез запознаване със съвременните ме¬тоди и техники за създаване на карти в цифрова среда. Обу¬чението ще включва въведение в геопространствените данни, тяхната класификация и визуализация, начини за създаване на метаданни за информационни системи, изучаването на приложен софтуер за използване и визуализация на гео-данни в цифрова среда, както и предпоставки за осъществяване на връзка с мобилни комуникационни технологии. Дистанционни методи: Разширяване на теоретичните познания и практическите умения на служителите при приложение на дистанционни методи в сферата на картографията и фотограметрията. Обучението ще включва изучаване на основните методи за получаване и регистриране на информация от аерокосмически летателни апарати и нейната обработка, спецификата при извличане на тематична информация от многоканални изображения, филтрация на индексни растерни изображения със средствата на ГИС както и тяхното интегриране в средата на ГИС. Получените знания ще могат да се ползват в сферите на цифровата фотограметрия, дистанционните методи, цифровата картография, геодезията и при въвеждане на информация от растерни данни в ГИС. ГИС: Запознаване с основните елементи на Географските инфор¬мационни системи и придобиване на първоначални практи¬чески умения за работа GIS софтуер. Ще се предвидят практически занятия, които ще включват обработка, управление, анализ и визуализиране на пространствени данни. Специализираното обучение ще обхване 20 служители от централната администрация на АГКК, които са пряко заети с тази област.
Дейност 2: Придобиване и подобряване знанията и уменията на служители на АГКК при работа с бази данни MS Access Дейност 2 предвижда обучение за служители на АГКК в унисон с мерките свързани с капацитета на Института по публична администрация (ИПА) и предлаганите специализирани обучения от каталога на института. По –конкретно, в рамките на дейност 2 се предвижда участие на 6 служители на АГКК в следните обучения /каталог ИПА 2013 г./ - по 2 служители във всеки модул. Обучението ще цели да развие у участниците познания и умения за работа с бази данни, които да могат да им позволят да обработват данните получени чрез дистанционни методи за цифрово картиране и картографиране: 1. „Бази данни с MS Access (начинаещи)” (ИТО-20) : 3 дни, 18 учебни часа; 2. „Бази данни с MS Access (напреднали)” (ИТО-21) : 3 дни, 18 учебни часа; 3. „Оптимизиране на бази данни в MS Access с Visual Basic” (ИТО-22) : 3 дни, 18 учебни часа;
Дейност 3: Дейности за информираност и публичност В рамките на дейност 3 ще бъде проведена цялостна информационна кампания по проекта, която ще включва: - организация на откриваща и закриваща конференции по проекта с участието на представители на държавната администрация, гражданското общество, бизнес организации, медиите, за които се предвижда наем зала, оборудване и кафе - паузи. С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: - 4 бр. публикации в местни и национални печатни издания; - изготвяне на комплект информационни материали за участниците в конференциите – химикали, тефтери/падове, папки с логото на ОПАК и ЕС (100 бр.); Предвижда се дейността да бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 4: Управление на проекта В рамките на Дейност 4 ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор и счетоводител, като екипът ще има следните конкретни задачи: - организация и провеждане на оперативни срещи; - определяне и приемане на правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; - текуща координация и административно обезпечаване на проекта; - комуникация с Управляващия орган (УО); - сформиране на комисия, отговорна за обявяване на конкурси за избор на изпълнители по проектните дейности и провеждане съответните процедури. - публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри. - участие в подготовка на тръжната документация; - провеждане на процедури за избор на изпълнител; - успешно контрактуване на процедури за избор на изпълнители и изпълнение на договори; - съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; - оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите, проведените обучения и проследяване на резултатите от тях; - месечни отчети и доклади за извършената работата на членовете на екипа; - доклад за проведената информационна кампания; - финален отчет на проекта. В рамките на дейността са предвидени разходите, необходими за административната дейност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 085 BGN
Общ бюджет: 24 313 BGN
БФП: 24 313 BGN
Общо изплатени средства: 18 432 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 432 BGN
2015 0 BGN
18 432 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 667 BGN
2015 0 BGN
15 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 765 BGN
2015 0 BGN
2 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Проведено обучение по дейност 1 и 2 модула – теретичен и практически - Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Издадени сертификати за завършено обучение
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения по дейност 2
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Издадени сертификати за завършено обучение
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Проведени конференции
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Публикации в местни и национални печатни издания
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Изработени и разпространени информационни папки по проекта
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Съответствие на изпълнението на дейностите със заложения план-график - Брой несъответствия на изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз