Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0016-C0001
Номер на проект: 13-22-17
Наименование: Обучението – ключ за компетентна администрация
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Аксаково чрез адекватно и актуално обучение
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран двучленен екип: ръководител, счетоводител. Екипът на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се отчита напредъка на проекта, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, ще се обсъждат възникналите в хода на изпълнението на проекта проблеми, набелязват корекционни действия.
2.Обучения провеждани в Института по публична администрация 2.1. „Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност” /Сигнатура според Каталога на ИПА за 2013 - УА-4/. В обучението ще бъдат включени 2 служители от общинска администрация, работещи в като експерти в областта на информацонната сигурност. Продължителността е 2 дни 16 учебни часа. 2.2. „Административна стилистика”/ Сигнатура според Каталога на ИПА за 2013 - ПР-4/. В обучението ще бъдат включени 5 служители, изпълняващи ръководни функции, експерти ангажирани с изготвянето на проекти на актове и общоадминистративни документи. Продължителността е 1,5 дни 12 учебни часа.
3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Развитие на умения за лична ефективност, организиране и планиране на работното време В обучението ще бъдат включени 50 служители, изпълняващи ръководни, експертни и изпълнителски функции, кметове и кметски наместници. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа. 3.2 Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие В обучението ще бъдат включени 18 служителите на ръководни позиции в администрацията, директори на дирекции, началник отдели, ръководството на общината. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа.
4. Надграждащо чуждоезиково обучение 4.1 Чуждоезиково обучение по английски език за предоставянето на общински услуги Обучението е насочено към всички общински експерти предоставящи услуги на гражданите. В обучението ще се акцентира на термините, които се използват при комуникация относно предоставянето на общински услуги. Нивото на обучението ще се равнява на ниво В1 по европейската езикова рамка. В обучението ще бъдат включени 7 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично. 4.2 Чуждоезиково обучение по английски език за ефективна комуникации в мултикултурна среда. Обучението е насочено към служителите на ръководни позиции, експертите работещи в областта на международното сътрудничество и побратимяването. Обучението е надграждащо и в него ще бъдат включени служители притежващи ниво В1. В обучението ще бъдат включени 8 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично.
5. Обучение за работа със специализиран софтуер 5.1 Обучение за работа с Building Manager Софтуера е специализиран, с който работят служителите извършващи анализи и управление на строителството. Поради невъзможност едновременно да бъдат обучени всички служители без да се прекъсне работния процес първоначално ще бъдат обучени двама служителя от структурното звено /обучители/, които след това ще обучат своите колеги. 5.2 Обучение за работа с AutoCad Софтуера е специализиран, с който работят служителите устройство на територията. Поради невъзможност едновременно да бъдат обучени всички служители без да се прекъсне работния процес първоначално ще бъдат обучени двама служителя от структурното звено /обучители/, които след това ще обучат своите колеги. 5.3 Обучение за работа с MCad Софтуера е специализиран, с който работят служителите от дирекция „Устройство на територията”. Поради невъзможност едновременно да бъдат обучени всички служители без да се прекъсне работния процес първоначално ще бъдат обучени двама служителя от структурното звено /обучители/, които след това ще обучат своите колеги. 5.4 Обучение за работа с „Поликонт” Софтуера е специализиран, с който работят служителите от финансо-счетоводния отдел. Поради невъзможност едновременно да бъдат обучени всички служители без да се прекъсне работния процес първоначално ще бъдат обучени двама служителя от структурното звено /обучители/, които след това ще обучат своите колеги.
6. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обучението. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 050 BGN
Общ бюджет: 72 433 BGN
БФП: 72 433 BGN
Общо изплатени средства: 72 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 433 BGN
2015 0 BGN
72 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 568 BGN
2015 0 BGN
61 568 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 865 BGN
2015 0 BGN
10 865 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Сключени договора с членове на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада към УО на ОПАК
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Обучени служителя на общинска администрация
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Обучени служителя на общинска администрация
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Обучени служителя на общинска администрация
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 6 - Организирана пресконференция
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Изработени 200 бр. информационни листи
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Изработен един банер
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Изработени 200 бр. семинарни папки
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Изработени 200 бр. химикали
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Изработени 200 бр. блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Отпечатани 200 бр. форми за заявления за обучение на общинските служители.
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Брандирани флаш памети 120 бр. с логото на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз