Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за (1) доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип за селата Калояново и Дуванлий (2) строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлии, (3) ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Калояново”
Бенефициент: Община Калояново
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Изготвяне на качествен инвестиционен проект за подобряване на водната инфрастурктура на с. Калояново и с.Дуванлии, в това число подготовка на проект за изграждане на канализация за двете села, изграждане на ПСОВ и рехабилитация на водоснабдителна мрежа на с.Калояново.
Дейности: Дейност 1: Осъществяване на консултантски услуги и проектиране с цел да бъде подготвен „Интегриран инвестиционен проект за подобрение на инженерната ВиК инфраструктура на с. Калояново и с. Дуванлий”, заедно с всички съпътсващи документи необходими 1. Изготвяне на встъпителен доклад за състоянието на съществуващите проекти, да прецени необходимостта от подготовката на нови проекти и извършване на съгласувателни процедури и изготви времеви график за изпълнението на настоящата обществена поръчка; 2. Предпроектни проучвания за определяне и оценка достойнствата на алтернативни подходи за постигане целите на проекта. 3. Подготвяне на хидроложки, геоложки и инженерни проучвания, свързани с изгражаднето на, канализация, ПСОВ и ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа. 4. Актуализиране на работни проекти, технически планове и подробни количествено-стойностни сметки за канализационна мрежа на с. Калояново и с. Дуванлий и изработването на работни проекти за тези за които няма такива. 5. Изготвяне на работен проект за ремонт и рехабилитация на участък от водоснабдителната мрежа на с. Калояново 6. Разглеждане на алтернативи за разположение на ПСОВ и разработване на идеен проект за ПСОВ. 7. Изготвяне на Програма за управление на утайките от ПСОВ; 8. Съгласуване с компетентните органи на същестуващата документация във връзка със ЗООС и ЗБР и провеждане на процедури за издаване на разрешителни по закона за водите 9. Изготвяне на финансово икономически анализ и оценка на макро поносимост за интегрирания проект 10. Подготвяне на документация за участие в открита процедура по ЗОП за инвестиционен проект (1) доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип за селата Калояново и Дуванлий, (2) строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлии, (3)ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Калояново 11. Изготвяне на “Препоръки и насоки за мерките за публичност”за интегрирания преоект. 12. попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект и изготвяне на технически спецификации, които заедно с работния проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за строителсто като договора за изпълнение на подобренията във В и К мрежата да бъде изготвен въз основа на общите договорни условия на FIDIC /червена книга/
Дейност 2: Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на работните проекти съгласно чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ. Комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с изпълнителя по Дейност 1
Дейност 3: информация и публичност на проекта. Подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи финансовата подкрепа на Европейския съюз съгласно указанията за изпълнение на мерки за информация и публичност
Дейност 4: Извършване на външен одит на проекта Целта на одита е да верифицира отчетените разходи, да докаже, че са надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и,че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Дейност 5: Управление на проекта Планиране дейностите по проекта, организиране изпълнението, контролиране на разходването на финансовите средства, изгтовяне на доклади;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД
ДЗЗД "ЕТС-АДС"
Смaрт имидж ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 018 500 BGN
Общ бюджет: 783 613 BGN
БФП: 783 613 BGN
Общо изплатени средства: 783 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 783 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 379 256 BGN
2010 345 974 BGN
2011 0 BGN
2012 58 383 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
783 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 626 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 303 405 BGN
2010 276 779 BGN
2011 0 BGN
2012 46 706 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
626 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 75 851 BGN
2010 69 195 BGN
2011 0 BGN
2012 11 677 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 723 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз