Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0134-C0001
Номер на проект: 13-13-134
Наименование: Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за успешното прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020
Дейности: Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта Дейността включва осигуряване на мерки и конкретни задачи, фокусирани към доброто управление, изпълнение, контрол и отчетност по проекта. Дейността ще стартира с детайлно разпределение на задачите и функциите на всеки член от екипа на проекта, разработване на График за провеждане на процедури по ЗОП, подготовка и внасяне на искане за авансово финансиране. В рамките на дейността ще бъдат съблюдавани Указанията от страна на Управляващия орган на ОПАК. Процесите по верификация на дейности и разходи ще бъдат изпълнявани в съответствие с ДНФ 5/21.10.2010 г. на Министерство на финансите. Ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на екипа по проекта с цел осъществяване на превантивен и текущ контрол по изпълнение на дейностите и постигането на индикаторите за резултат и изпълнение. Финансовият контрол по отношение на разходите, свързани с дейностите по проекта ще обхваща както проверка за целесъобразност на дейностите, така и законосъобразното разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъдат проведени и процедури за избор на изпълнител за дейностите, които подлежат на договаряне с външни изпълнители. Екипът по проекта включва следните длъжности/позиции: - Ръководител проект - Технически сътрудник - Координатор - Счетоводител Професионалният опит на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на тези длъжности, до голяма степен е гаранция за качествено и добро управление на проекта. При разпределението на отговорностите на членовете на екипа ще бъде спазен чл. 13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и така ще бъде осигурен механизъм, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. При изпълнението на дейностите ще бъдат прилагани Системите за финансово управление и контрол в община Смолян и указанията на УО на ОПАК. Дейността ще бъде изпълнявана през цялата продължителност на проекта. За целите на администрирането на дейностите по проекта, осигуряването на отчетност ще бъдат закупени канцеларски материали – класьори, хартия и тонер.
Дейност 2. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Дейност 3: Разработване на местни стратегически документи, правила за прилагане и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики Дейността включва разработване на местни стратегически документи, правила за прилагане и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики: 1. Младежка политика на Община Смолян /съгласно изискванията на Закона за младежта от 2012г./ 2. Политика по диференцирано развитие на туризма на територията на община Смолян, съгласно промените свързани с правомощията на общините по новия Закон за туризма. 3. Политика към делегиране на общински правомощия към кметовете на кметства на територията на община Смолян Дейността предвижда да се разработят стратегическите документи касаещи гореописаните политики, а именно: Общински план за младежта, Общинска програма за развитие на туризма и правила за делегиране функции на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Смолян. Ще бъдат разработени и въведени механизми за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на горепосочените политики, както и да се синхронизират правилата на община Смолян в тези три направления, така че те да се утвърдят като водещи политики в развитието на общината и да доминират чрез добре дефинирани цели и разписани правила за провеждането им. Правилата и методиките за мониторинг и контрол на политиките ще бъдат приети от Общински съвет – Смолян. Предвижда се да се създадат три работни групи с участието на представители на общината, общински съветници, представители на НПО сектора и на външни експерти, които паралелно да работят по разработването на нормативни текстове, които да регулират тези три обществени отношения. Правната рамка ще бъде дискутирана по време на форумите и ще се оформи именно със съдействието и участието на гражданите на община Смолян -„потребители“ на тези норми и правила. Дейността ще се възложи за изпълнение на външен изпълнител.
Дейност 4: Провеждане на обществени форуми за въвличане на заинтересованите страни в процеса на планиране и въвеждане на политики Дейността включва провеждане на три обществени форум-сесии на теми: Младежка политика на Община Смолян; Политика по диференцирано развитие на туризма на територията на община Смолян; Политика към делегиране на общински правомощия към кметовете на кметства на територията на община Смолян. Структура на форума: На форума предвиждаме участието на 30 –40 човека разделени на девет работни маси от по 4 – 7 участника. Групите участници ще включват представители на младежки организации, ученици, представители на училищни съвети, завършили училище (работещи, неработещи, студенти), ръководство на училищата, педагози, родители, представители на местната и регионална власт, неправителствени организации, културни институции, бизнес. Също така ще бъдат поканени да присъстват и гости, медии и други желаещи. Преди провеждането на форум сесиите предвиждаме един подготвителен етап, в който екипа, състоящ се от модератор, координатор и помощник модератор да: - проведе анкети за проучване на мнението на хората по темите - организира работни срещи за набиране на подходящи и желаещи участници - работа с местната власт за детайлизиране на подкрепата - подготовка на залата - подготовка на информационни материали – бюлетини. Примерно структуриране на работните маси във форума: - работна маса "Ученици от горните класове"; - работна маса "Млади хора, студенти, работещи"; - работна маса "Туристически агенти – хотелиери, туристически водачи и др."; - работна маса "Спорт, туризъм, екология, свободно време"; - работна маса "Просветни и културни дейци"; - работна маса "Администрация и местна власт"; - работна маса "Граждани"; - работна маса "Кметове на населени еста"; - оперативна група, състояща се от модератор, помощник-модератор, говорител, представител на младите хора и представител на общинската администрация По време на форумите, ще се предоставят информационни бюлетини, с което се цели разпространение на експертната информация, излагана на самите сесии, прозрачност на дискусиите и стимулиране на гражданското участие. Те ще се разпространяват безплатно сред всички заинтересовани жители на общината. Дейността ще се възложи за изпълнение на външен изпълнител.
Дейност 5 – Провеждане на съпътстващи еднодневни обучения за служители на общинска администрация Дейността включва организиране и провеждане на 3 съпътстващи еднодневни обучения за служители на общинската администрация по теми касаещи младежката политика на Община Смолян, политиката по диференцирано развитие на туризма на територията на община Смолян и политиката към делегиране на общински правомощия към кметовете на кметства на територията на община Смолян. Основни въпроси за дискутиране:  Прилагане на нормативна рамка на местното самоуправление в България;  Практически въпроси относно правомощията на органите на местно самоуправление;  Възможности за междуобщинско сътрудничество в областта на младежката политика, туризма и правомощията на кметските наместници;  Оптимизация работата на общинската администрация и общинския съвет по отношение прилагане на политиките, насочени към млади хора, към туристи и към кметове на кметства;  Оценка на въздействието и ефектите от прилагането на дадена политика. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител като услугата ще включва: 1.1 Наемане на експерти/лектори за разработване на обучителна програма и изготвяне на обучителни материали по отделните теми, мултимедийни презентации. /включва хонорар на лекторите, пътни дневни и квартирни/ 1.2 Подготовка на пакет обучителни материали за минимум 90 участника. 1.3 Разработване на програма/дневен ред за обучението Програмата се разработва от експертите/лектори и се консултира с екипа по проекта. 1.4 Разработване на план за организиране на обучението Планът за организиране на обучението се разработва от експертите/лектори и се консултира с екипа по проекта. 1.5 Логистика (определяне на датите за обучението, отпечатване и окомплектоване на материалите, наем на зала, мултимедия, екран, кафе пауза, организиране на храна и нощувки за лекторите и участниците в обучението/ако е необходимо/, изпращане на покани до участниците, приемане на обратна информация, изработване на въпросници за участниците) 1.6 Реализиране на обучението - провеждане на обучението в общината в съответствие с учебната програма.
Дейност 6 – Провеждане на проучване, изследване и анализ за разработване на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020г. с основен акцент ПЧП и финансов инженеринг. Провеждане на проучване, изследване и анализ с акцент върху събиране на информация и разработване на анализи: разходи-ползи за всички обекти, идентифицирани като възможности за ПЧП и финансов инженеринг и включени за развитие от страна на община Смолян в ИПГВР на град Смолян и в списъка с обекти, включени в проектно предложение на Община Смолян по схема „В подкрепа на следващия програмен период, по Приоритетна ос 5: Техническа помощ по ОП „РР“. Дейността се явява надграждаща дейност 6: Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП по проект: Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян.
Дейност 7: Разработване на ОПР на Община Смолян за периода 2014-2020г. Разработване на ОПР за периода 2014-2020г. – очертаване на приоритетите на базата на извършено детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в община Смолян, независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013г. на Община Смолян, извършено проучване на опит и добри практики на друга държава-членка на ЕС за стратегическо планиране и извършени дейности за консултиране на политики, провеждани от общинска администрация по договор за БФП №А10-13-44 от 02.02.2012г. Това е надграждаща дейност, имаща пряко отношение към новите приоритети на страните-членки на Европейския съюз с оглед прилагането на стратегията „Европа 2020“. Целта на тази дейност е да се разработят фокусирани, реални и споделени приоритети за развитие на общината, които да са експертно обосновани и почиващи на събраната от предходния проект информация и анализи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ди Пи Вю ООД
"ЕКИП-2" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 082 BGN
Общ бюджет: 49 242 BGN
БФП: 49 242 BGN
Общо изплатени средства: 49 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 242 BGN
2015 0 BGN
49 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 855 BGN
2015 0 BGN
41 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 386 BGN
2015 0 BGN
7 386 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Съставени и подписани протоколи от срещи
Индикатор 5 (Д) Сключени договори
Индикатор 6 (Д) Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 8 (Д) верифицирани разходи по проекта
Индикатор 9 (Д) Брой пресконференции
Индикатор 10 (Д) Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 11 (Д) Брой публикации в печатни/електронни издания
Индикатор 12 (Д) Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 13 (Д) Брой папки
Индикатор 14 (Д) Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 15 (Д) Банер
Индикатор 16 (Д) Общински план за младежта;
Индикатор 17 (Д) Общинска програма за диференцирано развитие на туризма
Индикатор 18 (Д) Правила за делегиране функции на кметове на кметства и кметски наместници;
Индикатор 19 (Д) Разработени наредби/правила за прилагане на конкретните политики;
Индикатор 20 (Д) обществени форуми
Индикатор 21 (Д) 90 участника във форума
Индикатор 22 (Д) Сформирани 9 работни маси /фокус групи/
Индикатор 23 (Д) Проведени 100 бр. анкети сред целевите групи
Индикатор 24 (Д) Презентационни и обучителни материали;
Индикатор 25 (Д) Проведени 3 еднодневни съпътстващи обучения;
Индикатор 26 (Д) Обучени служители
Индикатор 27 (Д) Анализи „Разходи-ползи“ за всички обекти, индикирани като възможности за ПЧП или финансов инженеринг
Индикатор 28 (Д) Общински план за развитие на Община Смолян 2014-2020г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз