Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0163-C0001
Номер на проект: 13-13-163
Наименование: Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1. Организация и управление Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на Общинска администрация Дългопол. При стартирането на проекта, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта.
Дейност 2. Изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи Реализирането на дейността ще протече в два етапа: Етап 1: Изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи • Разработване на методология за разработване, осъществяване на мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи и политики с основен фокус върху общинския план за развитие; • Изготвяне на система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на дейностите по стратегическите документи; • Разработване на модел – форми за участие на заинтересованите страни в процесите на разработване, мониторинг, оценка на изпълнението, актуализацията и популяризирането на стратегическите документи и политики на общината. Разработеният модел ще е неразделна част от разработената методология; • Разработване и включването им в методологията на механизми за междуведомствена координация при планирането и мониторинга на изпълнението на стратегическите документи. Етап 2: Съпътстващо обучение на общинската администрация за прилагане на Методологията за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи. • Организиране на обучението: разработване на обучителни материали с практическа насоченост, сформиране на обучителна група и логистика на обучението. Провеждане на съпътстващото обучение за 10 представители на общинска администрация Дългопол с продължителност 1 ден.
Дейност 3. Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Дългопол Дейността ще се реализира в следните етапа: Етап 1: Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Дългопол до 2013 г. • Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; • Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети; • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • Изводи от проведената оценка. Оценката ще обхване следните стратегически документи: • Общинския план за развитие 2007-2013 г.; • Стратегията за управление на общинската собственост на Община Дългопол за периода 2012-2015 г.; • План за устойчиво енергийно развитие на община Дългопол 2012-2020 г. • Общинска стратегия за развитие на социални услуги Община Дългопол (2011-2015). Етап 2: Разработване на препоръки за разработване/ актуализация и съгласуване на стратегическите документи на Община Дългопол. • Разработване на препоръки за дефиниране на приоритети, цели, мерки, които ще бъдат основа при разработването на Общинския план за развитие 2014-2020 г.; • Разработване на препоръки за актуализация на поставените цели и приоритети и плановете за изпълнение на стратегически документи, обхванати в оценката, на база на направените препоръки, които ще залегнат и в разработването на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Етап 3: Допитване и консултиране със заинтересованите страни на препоръките за актуализация на основните стратегически документи на Община Дългопол. • Проучване чрез структурирани въпросници за консултиране сред представители на заинтересованите страни на разработените препоръките за актуализация на стратегическите документи на Община Дългопол, с основен акцент върху препоръките за разработването на Общинския план за развитие. • Включване на мнението на заинтересованите страни в препоръките за разработване/ актуализация на стратегическите документи на Община Дългопол.
Дейност 4. Актуализиране на основните стратегически документи на Община Дългопол Извършената оценка при реализирането на дейност 3 по проекта, както доклада с препоръки ще са основата, върху която ще се стъпи при актуализирането на следните стратегически документи на Община Дългопол: • Стратегията за управление на общинската собственост на Община Дългопол за периода 2012-2015 г.; • План за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол 2012-2020 г. • Общинска стратегия за развитие на социални услуги Община Дългопол (2011-2015). При актуализацията на стратегическите документи ще бъдат взети под внимание и целите и приоритетите, залегнали в актуалните за следващия програмен период стратегически документи в съответната област, но и релевантни към периода на тяхното действие. Процесът по актуализирането на стратегическите документи ще се координира и контролира от Кмета на Общината. Дейността предвижда провеждане на обществено обсъждане с цел съгласуване на актуализираните стратегически документи със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на общината. Всички забележки и предложения за корекции, маркирани по време на обсъждането, ще бъдат отразени в документите. Финализираните стратегически документи ще се внесат за обсъждане и приемане от Общинския съвет от Кмета на община Дългопол.
Дейност 5. Разработване на Общински план за развитие на Община Дългопол 2014-2020 г. Стъпвайки на оценката на изпълнението на Общинския план за развитие (2007-2013) и изготвеният доклад с препоръки ще се разработи новият Общински план за развитие 2014-2020 г. Разработването на Документа ще бъде съобразено с нормативни документи в областта на регионалното развитие, както следва: Закона за Регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията, както с Методическите указания на МРРБ за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020). Новият общински план ще се разработи в съответствие и с целите и приоритетите на европейски, национални и регионални стратегически документи за регионално и социално-икономическо развитие: Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране, Областна стратегия за развитие на Област Варна 2005-2015 г. В съответствие с Методическите указания на МРРБ за изготвяне на Общински планове за развитие, документът ще е структуриран по следния начин: I. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината. Анализът включва задължителните елементи: обща характеристика на общината; състояние на местната икономика; развитие на социалната сфера и човешките ресурси; инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; екологично състояние; административен капацитет; SWOT-анализ. II. Цели и приоритети за развитието на общината за периода 2014-2020 г. В този раздел ще се формулирана визия за развитие на Община Дългопол до 2020 г. След формулиране на визията ще се идентифицират основните цели и приоритети, към които Общината ще се стреми и които ще бъдат постигнати в средносрочен план. Дефинираните цели и приоритети са в съответствие с посочените по-горе стратегически документи за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво. III. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. Индикативната финансова таблица ще зададе финансовата рамка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014 -2020 и включените в него ключови мерки и проекти. IV. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана. В този раздел ще бъде създадена система от физически и финансови индикатори (индикатори за резултат и индикатори за въздействие), чрез които ще бъде оценявана степента на успеваемост на реализирането и постигането на стратегическите цели и приоритети за развитие на Общината за определен период от време. V. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. Тук ще бъде разработена система за наблюдение и оценка, която детайлно описва методите за събиране на информация, индикатори за наблюдение, организация на работата по наблюдение и оценка, отговорник и неговите задачи, система на докладване, осигуряване на информация и публичност. В този раздел ще се заложи периодична актуализация на плана, като се отчитат факторите, които имат влияние върху развитието на Общината и изработването на адекватна план-програма за реализирането на целите до края на периода на неговото действие. Целта на наблюдението и оценката и последващата актуализация е да се гарантира ефективното изпълнение на Общинския план за развитие и дефинирани приоритети, както и ефективно и целесъобразно разходване на заложените за целта ресурси. VI. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. Принципът на партньорство и осигуряване на информация и публичност е един от основните при формирането на политики, чиято цел е да осигури прозрачност и активно гражданско участие при формирането на политики за устойчиво развитие. Подробно ще се опишат дейности за информация, обратна връзка и публичност, които позволяват в партньорство да се включват активно всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на Общината. VII. Програма за реализация на Общинския план за развитие. На база заложените цели и приоритети за развитие на Общината ще се разпише Програмата за реализация на Общинския план за развитие. Нейната задача ще бъде да конкретизира възможностите за финансиране като проекти, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Съгласно Методиката за изготвяне на ОПР, елементите на Програмата са: оперативни цели и насоки, мерки и предвидени дейности, списък на проекти, индикатори за конкретни продукти и резултати, организация и дейности по наблюдение, комуникационен механизъм. VIII. Предварителната оценка на плана. Предварителната оценка е задължителен компонент при разработването на ОПР. Целта на тази оценка е да отрази въздействието на Плана върху социално-икономическото развитие на Общината за периода 2014-2020 г. и екологичната оценка. Екологичната оценка ще бъде извършена в условията и реда, определени в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Дейностите по разработването и съгласуването на Общинския план за развитие на Община Дългопол 2014-2020 се координира и контролира от Кмета на Дългопол. Следващият етап от изпълнението на дейността ще е обществено обсъждане на изготвения Общински план за развитие 2014-2020 г. с цел консултиране със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на Общината. Забележките и предложенията за корекции и подобрение, направени по време на общественото обсъждане, ще бъдат отразени в документа. Финализираният Общински план за развитие на Община Дългопол 2014-2020 ще бъде предложен от кмета на Общинския съвет за обсъждане и приемане. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 6. Информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват: • Стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (½ ден х 30 човека); • Публикуване на информация по проекта на Интернет страницата на община Дългопол; • Публикуване на информация по проекта в седмичното печатно издание „Гласът на долината” на община Дългопол; • Пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (½ ден х 30 човека); • Публикации в регионални печатни медии за постигнатите резултати по проекта; • Изработване на дипляна описваща проекта и очакваните резултати по него; • Изработване на банер; • Изработване на информационна табела, която ще бъде поставена на фасадата на общината. Изпълнението на дейността ще бъде възложено съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Динамик Салюшънс" ЕООД
ЕТ "Барс-агенция"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 975 BGN
Общ бюджет: 62 828 BGN
БФП: 62 828 BGN
Общо изплатени средства: 62 828 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 810 BGN
2015 10 019 BGN
62 828 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 888 BGN
2015 8 516 BGN
53 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 921 BGN
2015 1 503 BGN
9 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Основен индикатор: Обучени представители на общинската администрация в 1 еднодневно съпътстващото обучение за прилагане на разработената методология
Индикатор 3 (Д) Основен индикатор: Извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи
Индикатор 4 (Д) Основен индикатор: Актуализирани стратегически документи
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Разработен и приет Общински план за развитие на Община Дългопол 2014-2020.
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Проведени информационни кампании – пресконференции
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Договор с екипа по управление
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Договор с експерти
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Актуализиран график на проекта
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: График на планираните обществени поръчки
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведено еднодневно съпътстващо обучение за прилагане на разработената методология
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Обучени представители на Община Дългопол за прилагане на разработената методология
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи;
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Изготвен доклад с препоръки за разработването на новия Общински план за развитие 2014- 2020 и за актуализация на основните стратегически документи
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Разработен структуриран въпросник за консултиране с заинтересованите страни
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Проведено проучване чрез структуриран въпросник сред до 150 представителя ЗС
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Данни от проведеното проучване чрез структурирани въпросници.
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Актуализирани стратегически документи
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Проведено обществено обсъждане на актуализираните стратегически документи
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Приети от общински съвет актуализирани стратегически документи
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Разработен и приет от ОС Общински план за развитие на Община Дългопол (2014-2020)
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Проведено обществено обсъждане на ОПР
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни - ½ ден х 30 човека
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Публикувана на информация по проекта на Интернет страницата на община Дългопол;
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Публикувана информация по проекта в седмичното печатно издание „Гласът на долината” на община Дългопол;
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (½ ден х 30 човека)
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: Публикации в регионални печатни медии за постигнатите резултати по проекта
Индикатор 29 (Д) По дейност 6: Изработени дипляна описваща проекта и очакваните резултати по него.
Индикатор 30 (Д) По дейност 6: Изработен банер
Индикатор 31 (Д) По дейност 6: Изработена и поставена информационна табела.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз