Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0059-C0001
Номер на проект: 58-131-59-59
Наименование: Изготвяне на работен проект за доизграждане на градска канализация на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за Градска пречиствателна станция
Бенефициент: Община Кула
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 03.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Кула
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта предвижда да се изработи цялостен работен проект за реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа на град Кула и доизграждане на канализационната мрежа на града , включваща главни колектори и улични клонове и изработване на идеен проект за градска пречиствателна станция. С успешно реализиране на тази цел Община Кула ще разполага с качествен работен проект получил разрешение за строеж, който е необходимо условие за кандидатстване по приоритетна ос 1 - Подобряване
Дейности: дейност 1: Презентация на проекта през гражданите на град Кула Изготвяне на презентация на проекта и представянето му пред гражданите на град Кула
Дейност 2: Изготвяне на конкурсна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацият Изготвяне на цялостна конкурсна документация за избор на консултант, съобразена с изискванията на ЗОП и изискванията на проекта
Дейност 3: Провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улич Открита процедура проведена съгласно правилата разписани в Закона за обществениет поръчки
Сключване на договор с консултант за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуа Подписване на договор за изпълнение с избраният консултант , след проведена открита процедура по ЗОП
Изпълнение на договор за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на в Извършване на дейностите ,предвидени в договора за изпълнение, от консултанта
Извършване на вътрешен одит на проведената процедура Вътрешен контрол по отношение законосъобразността и прилаганета на принципите на добро финансово управление и прозрачност при проведената процедура.Публично обявяване на резултатите от извършения одит
Изготвяне на конкурсна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа Допълване на изготвената конкурсна документация с необходимите документи от Община Кула
Провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пр Открита процедура проведена съгласно правилата разписани в Закона за обществениет поръчки
Сключване на договор с консултант за изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция Подписване на договор за изпълнение с избраният консултант , след проведена открита процедура по ЗОП
Изпълнение на договор за изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция Извършване на дейностите ,предвидени в договора за изпълнение, от консултанта
Извършване на вътрешен одит на проведената процедура Вътрешен контрол по отношение законосъобразността и прилаганета на принципите на добро финансово управление и прозрачност при проведената процедура.Публично обявяване на резултатите от извършения одит
Провеждане на процедура по получаване на решение за предценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Провеждане на процедура за получаване на становище от РИОСВ – гр. Монтана за необходимостта от ОВОС
Провеждане на процедура по обществено обсъждане на доклада за ОВОС и получаване на решение по доклада от РИОСВ – гр Монтана Провеждане на процедура за обществено обсъждане на доклада по ОВОС и получаване на решение по доклада от РИОСВ – гр. Монтана
Извършване на вътрешен одит на проведената процедура Вътрешен контрол по отношение законосъобразността и прилаганета на принципите на добро финансово управление и прозрачност при проведената процедура.Публично обявяване на резултатите от извършения одит
Определяне на площадка за ГПС и провеждане на процедураза смяна на предназначението на терена по реда на ЗОЗЗ Провеждане на процедура за смяна на предназначението на общински имот – земеделско земя по реда на Закона за опазване на земеделската земя
Съгласуване на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция Съгласуване на работния и идеен проект с БТК, ВиК – Видин, ЧЕЗ Електроразпределение и РДВР – служба „Пожарна безопасност”
Разглеждане и одобряване на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция Разглеждане на заседание на Общинския експертен съвет по ЗУТ
Изготвяне на конкурсна документация за избор на консултант за извършване на одит на проекта Изготвяне на цялостна конкурсна документация за избор на консултант, съобразена с изискванията на ЗОП и изискванията на проекта
Провеждане на процедура за за избор на консултант за извършване на одит на проекта Открит конкурс проведен съгласно правилата разписани в Закона за обществениет поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Сключване на договор с избрания консултант за извършване на одит на проекта Подписване на договор за изпълнение с избраният консултант , след проведена открита процедура по ЗОП
Извършване на одит на проекта от лицензиран експерт - счетоводител Извършване на цялостен одит на проекта
Издаване на разрешение за строеж на строеж „Доизграждане на канализация на град Кула – главни клонове и улични колектори, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция Издаване на разрешение за строеж по ЗУТ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АКУАРИУС 3 КОНСУЛТ" ООД
ПК "Ескона" ДЗЗД гр.София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 552 600 BGN
Общ бюджет: 236 966 BGN
БФП: 236 966 BGN
Общо изплатени средства: 236 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 110 520 BGN
2010 54 410 BGN
2011 0 BGN
2012 72 036 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
236 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 88 416 BGN
2010 43 528 BGN
2011 0 BGN
2012 57 629 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 104 BGN
2010 10 882 BGN
2011 0 BGN
2012 14 407 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 393 BGN
Финансиране от бенефициента 15 500 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз