Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0103-C0001
Номер на проект: 13-13-104
Наименование: Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене
Бенефициент: Община Черноочене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на процеса на формиране, изпълнение и контрол на общински политики във взаимодействие с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител, ще състави работен план за изпълнението. Планът ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Ще се провеждат месечни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Дейност 2 Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. В рамките на 4 месеца избраният външен изпълнител ще изготви План за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020г., която ще отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 2 от Закона за регионалното развитие. Плана ще съдържа: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Изпълнителя ще представи и преглед на релевантните стратегически документи и закони на европейско и национално ниво - директиви, стратегии, закони и подзаконови нормативни актове и изисквания, които трябва да бъдат съобразени и спазени при стратегическото планиране на общинско ниво Дейността ще бъде реализирана при съблюдаване на Методическите указания за разработва на общински планове за развитие, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разработеният план за развитие ще бъде подложен на обществено обсъждане на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - www.strategy.bg. След като бъде изготвен Общинският план за развитие ще бъде предожен за приемане от общинския съвет на община Черноочене.
Дейност 3 Дейности за обществено консултиране Тази дейност включва изпълнението на публични прояви за обществено консултиране на Плана за развитие на община Черноочене, които ще бъдат извършени от избран външен изпълнител В изпълнение на тази дейност ще бъде проведени две кръгли маси за обществено обсъждане на разработвания общински план за развитие със заинтересованите страни. Първото мероприятия ще се проведе в подготвителната фаза на разработвания Общински план за развитие и ще има за цел да информира за необходимостта, характера и целите на планираните действия, потенциалните ползи, резултатите и въздействието от прилагането на този стратегически документ. Втората кръгла маса ще представлява форум за обществено обсъждане на вече изготвения проект на ОПР. Във всяко събитие ще вземат участие по 20 участника от целевите групи, за които ще бъдат предвидени работни материали и кафе-паузи.
Дейност 4. Разработване на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Дейността предвижда разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики от избран външен изпълнител. Правилата ще описват стъпките и механизмите на мониторинг и контрол, с цел усъвършенстване на практиките за оптимизиране на консултативния механизъм за участие на заинтересованите страни в разработването и изпълнението на местни политики. Разработените и въведени за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на законодателството и местните политики ще допринесат не само за оценка на нуждата от подобряване им, но и за по-добър контрол върху процеса на тяхното изпълнение. Въвеждането на правилата ще бъде извършено с решение на общинския съвет на община Черноочене.
Дейност 5 Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики. В рамките на 2 месеца избраният външен изпълнител ще подготви и проведе двудневно съпътстващо обучение, свързано с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации. Подготовката на обучението е свързана с ангажиране на лектори от изпълнителя, покани към участниците, наемане на зали и оборудване, осигуряване на кафе –паузи и материали за участниците. Планът, програмата и учебните материали ще бъдат подготвени от лекторите и одобрени от ръководителя на проекта. Координаторът на проекта ще подпомогне изпълнителя при комуникацията с целевите групи на обучението. Разходите за транспорт, нощувки и дневни на участниците ще бъдат за сметка на Възложителя. Обучението ще се проведе извън община Черноочене и ще бъде за общо 27 участника, разделени в две групи. Оценката на проведенето обучение ще се извърши от екипа на проекта на база форми за обратна връзка, попълнени от участниците. На всички участници ще бъде издаден сертификат за преминато обучение. Тази дейност има за цел да се обучат достатъчен брой общински служители за прилагане на разработените правила на мониторинг и контрол.
Дейност 6 Информация и публичност Дейностите по информация и публичност за задължителни съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК No.1083/2006 и Регламент на ЕК No.1828/2006. За информиране на обществеността относно целите, дейностите и резултати, както и финансирането на проекта ще бъдат предприети следните действия:  Провеждане на две пресконференции при стартиране и в края на проекта  Публикуване на пет платени статии в местните и регионална преса;  Регулярно публикуване на информация за хода на проекта на интернет страницата на Община Черноочене;  Отпечатване и разпространение на 500 рекламни брошури с резултатите от проекта с формат А5, пълноцветен печат и 16 страници с кориците;  Отпечатване и разпространение на 300 рекламни дипляни с информация за;  Изработване на два банера на проекта;  Изработване и разпространение на 100 рекламни папки и 100 химикала;  Оформление на документите, на обучителните материали и на кореспонденцията по проекта. Дейността ще се изпълнява от екипа по проекта със съдействието на избран външен изпълнител, в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Консултинг
ЕТ "Йелис - Диана Йорданова"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 049 BGN
Общ бюджет: 62 321 BGN
БФП: 62 321 BGN
Общо изплатени средства: 64 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 009 BGN
2014 50 844 BGN
2015 0 BGN
64 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 908 BGN
2014 43 217 BGN
2015 0 BGN
55 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 101 BGN
2014 7 627 BGN
2015 0 BGN
9 728 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Проведени периодични работни срещи на екипа
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Изготвен план за изпълнение
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Отчети за изпълнението
Индикатор 5 (Д) Дейност 2: Изготвен и приет общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Проведени публични мероприятия
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Участници в публичните мероприятия
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Изготвени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики
Индикатор 9 (Д) Дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 5: Участници в обученията
Индикатор 11 (Д) Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 6: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 13 (Д) Дейност 6: Разработени и разпространени информационни дипляни
Индикатор 14 (Д) Дейност 6: Публикации
Индикатор 15 (Д) Дейност 6: Изготвени папки
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Изготвени химикали
Индикатор 17 (Д) Дейност 6: Изготвени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз