Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0021-C0001
Номер на проект: 13-13-22
Наименование: Подготовка на община Лозница за програмен период 2014 - 2020
Бенефициент: Община Лозница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне усилията на администрацията на Община Лозница за качествено разработване и изпълнение на стратегическите документи, отчитайки интересите на местните общности. Да повиши и усъвършенства административната култура и методите за управление, чрез въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността започва с подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия орган и завършва с приключването на проекта. Кметът на община със заповед ще назначи членовете на екипа за управление, който ще се състои от трима членове- ръководител, координатори счетоводител. Организацията и управлението на проекта включва: - изготвяне на длъжностни характеристики и подписване на договори с членовете на екипа; - изготвяне на Работен план за изпълнение дейностите, с включен Времеви график и персоналните задачи на всеки член на екипа; - на екипа за наблюдение, отчитане и проследяване напредъка на изпълнението на проекта; - изготвяне на План за разпределение и изразходване на средствата- паричния поток; - организиране и провеждане на процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта и сключване на договори с избраните изпълнители; - Извършване на плащания към изпълнителите и изготвяне на искания за възстановяване на направените разходи към УО на ОПАК- авансово, междинни и финално; - провеждане на редовни заседания на Екипа за управление за осъществяване на текуща координация, наблюдение и контрол на извършените дейности; - изготвяне на междинни, заключителен технически доклади; - Създаване и архивиране на досие на проекта; За организацията и управлението на дейностите, предвидени в настоящото проектно предложение ще бъде формиран екип от специалисти с ясно дефинирани права и отговорности, които дават възможност за цялостно наблюдение на дейностите по проекта и осъществяване на права и обратна информационно връзка. В началото на изпълнение на проекта ще бъдат уточнени функциите, задълженията и отговорности им; работната програма; методите за контрол, мониторинг и отчитане на дейностите, предвидени в проекта; комуникационни канали и процедури за документооборот с цел постигане на прозрачност на проектните дейности; системата за вътрешен финансов контрол, насочена към постигане на висока степен на отчетност и проследимост на изразходваните за изпълнението на проекта финансови средства. На работни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани с напредъка на проекта, евентуалните пречки пред изпълнението на проекта, както и мерките за преодоляването им. Периодично ще бъдат извършвани насрещни проверки за целесъобразното изразходване на финансовите ресурси.
Дейност 2 „Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки “ Дейността е свързана изготвяне на документация за процедури за определяне на изпълнител на дейностите, съгласно изискванията на ЗОП. Предвижда се провеждане на следните процедури за избор на изпълнители на следните дейности: 1. Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции на община Лозница ; 2. Разработване на план за развитие на Община Лозница 2014-2020 г. 3. Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на Община Лозница 2014-2020 г.; 4. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОП; 5. Обществено консултиране на ОПР; 6. Дейности за информация и публичност. Дейността ще стартира през втория месец от началото на проекта и ще бъде изпълнена от външен изпълнител, след проведена процедура от Екипа на проекта по реда на ЗОП. Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще съдържа: решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; обявлението за обществената поръчка; пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции; техническите спецификации; минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато това е приложимо, както и методология за оценка. След подготовка на документациите за избор на изпълнител, Екипът ще проведе процедура по предварителен контрол. След съгласуване на документацията, ще бъдат публикувани обявления в АОП . Със Заповед на Кмета на общината ще бъдат назначени Комисии за провеждане на процедурите, като определя техния състав и резервни членове. Процедурите ще приключат с определяне на изпълнители по договорите за обществена поръчка. Възложителят ще сключва писмени договори за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведените процедури. Екипът ще изпрати уведомления до АОП за всеки договор, сключен с избраните изпълнители и ще внесе документацията за последващ контрол в УО на ОПАК.
Дейност 3: Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции на община Лозница Дейността предвижда изготвяне на аналитичната част на общинския план за развитие и трябва да бъде фокусиран върху спецификата на община Лозница, като има за цел обосноваване на стратегията й за развитие за периода до 2020 г. Компонентите на анализа основно включват: - Обща характеристика/профил на общината; - Състояние на местната икономика; - Развитие на социалната сфера и човешките ресурси; - Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; - Екологично състояние и рискове; - Административен капацитет; - SWOT-анализ. Анализът ще бъде проблемно ориентиран и ще идентифицира икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално измерение, като се направят съответните изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие. Предвиденият SWOT-анализ ще дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Приложима е общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи). Анализът на ключови области и тенденции в развитието на общината ще очертае както проблемите и дефицитите, така и целевите сфери на развитието, които да послужат за разработване и обосноваване на стратегическата част на общинския план за развитие. Дейността включва следните поддейности: Поддейност 3.1. Изготвяне на проучване на основните характеристики в отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Лозница – природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда. Набиране на социално-икономическа информация за периода 2005-2012 г. в следните области (примерен, неизчерпателен списък): икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. Освен статистическа информация, ще се проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи и др., които имат отношение. Анализ на количеството и качеството на набраната информация. Поддейност 3.2. Изготвяне на SWOT анализ –оценката на силните страни, разработване на мерки за преодоляване на негативните процеси и намаляване на разкритите слаби страни на развитието. Анализът ще бъде изготвен въз основа на получената количествена и качествена информация, набрана в резултат на изпълнението на предходните поддейности. Поддейност 3.3. Представяне на основните тенденции в социално – икономическото развитие в Община Лозница. Поддейност 3.4. Набелязване на препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в „Общински план за развитие 2014-2020” на Община Лозница. На база получената информация ще бъдат проведени консултации и обществени обсъждания със заинтересованите страни, относно разработване на Общински план за развитие. За разработване на посочените анализи ще бъде използвана следната базисна информация: - Официални статистически издания; - Статистика, работни документи и бележки, събирани от отделни институции; - Вече съществуващия Общински план за развитие, както и нормативните документи на общината, свързани с тематиката на анализите. - Изготвените доклади и Междинна оценка на ОПР. - Изготвената Стратегия за местно развитие. Срок за изпълнение: 3 месеца след подписване на договора с избрания изпълнител.
Дейност 4: Разработване на план за развитие на Община Лозница 2014-2020 г. Съгласно определението в действащото законодателство за регионално развитие, общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината. Разработването на ОПР ще се съобразяват със следните насоки и изисквания: Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие; Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки; Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. Новият Общински план за развитие на община Лозница за периода 2014 – 2020 г. ще отчете основните постановки на сега действащия ОПР на общината, както и препоръките от извършените до момента оценки на изпълнението на плана. Освен това новият документ на ОПР ще отчете и насоките, очертани от по-високите нива на планиране, а именно: Принципите и целите на стратегията за интелегентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”; Основните постановки на новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 г., стремяща се към балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС; Целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие; Постановките на Националната концепция за пространствено развитие, която предстои да бъде обсъдена и приета на Министерски съвет до края на годината; лите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2, който също предстои да бъде обсъден и приет на заседание на МС до края на годината; Постановките на актуализираната Областна стратегия за развитие на област Разград. Общинският план за развитие на община Лозница ще отчете и целите и насоките, начертани от секторните стратегии, разработени както на общинско, така и на областно ниво. Съдържание и структура на документа Ще бъде разработен конкретен и ясен документ, чието съдържание ще има следната структура: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината – разработен по Дейност 3; 2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, след проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Срок за изпълнение: 6 месеца след подписване на договора с избрания изпълнител.
Дейност 5: Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на Община Лозница 2014-2020 г. Изготвянето на Предварителна оценка ще се проведе преди финализиране работата по изготвяна на ОПР. Основна цел е да осигури максимална уместност и съгласуваност на Общинския план и предназначението на заключения и е да бъде интегрирана в плана при вземането на окончателни решения. Предварителната оценка се провежда на етап обсъждане и преговаряне, и промени в предложенията в процеса на разработване на ОПР. Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Лозница за периода 2014- 2020 г. има за цел да подобри качеството му, чрез обобщен анализ и препоръки от независими експерти за постигане на реалистична обоснованост на плана, който дефинира и определя политиката за балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на общината през разглеждания период. Оценката има за задача да установи дали планът е съобразен с целите и приоритетите на политиката за социално-икономическо сближаване на Европейския съюз и Националната стратегия за регионално развитие, както и с целите и приоритетите, заложени в ната стратегия за развитие при спазване разпоредбите на Закона за регионалното развитие . Освен това много важно е да се оцени съответствието на плана на съдържанието на проектите на Оперативни програми за усвояване на европейските фондове за новия програмен период 2014-2020 г. Всичко това се отнася до оценката на така нар. външна и вътрешна съгласуваност на плана. Предмет на оценката са следните аспекти на Общинския план за развитие: - Изработеният ситуационен и SWOT-анализ за развитие на общината и неговата адекватност; - Съответствие и обвързаност на стратегическите аспекти на плана и избраните цели и приоритети със SWOT - анализа; - Състояние и степен на въздействие върху околната среда от планираните интервенции; - Съществуваща ситуация по отношение на равенството между половете, свързана с възможностите на пазара на труда; - Вътрешна и външна съгласуваност на плана (национални, регионални и областни планови и оперативни програмни документи); - Реалистичност на целите, количествена измеримост и преглед на индикаторите и очакваните въздействия; - Система за мониторинг и оценка на плана за развитие; - Оценка на предлаганото разпределение на финансовите ресурси; - Предложени механизми за реализация – информация, актуализация, публичност и прозрачност при изпълнението на плана. Предварителната оценка се очаква да установи и базата за бъдещи дейности по мониторинг и оценка. Друго основно намерение е да бъде проверена адекватността и качеството на предвидените мерки по прилагането. Методологията на оценяването се основава на Ръководството на Европейския съюз за предварителна оценка на програмни документи по структурните фондове на ЕС, като се отчита спецификата на разработвания планов документ. Предварителната оценка е част от самия процес на разработване на плановия документ. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, след проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Срок за изпълнение: 2 месеца след подписване на договора с избрания изпълнител.
Дейност 6: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР Дейността включва разработване на Правила за мониторинг при изпълнението на конкретните политики на община Лозница, а именно: политиките залегнати в Общинския план за развитие 2014-2020. Мониторингът е дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на корективни действия при прилагането на политики и актове. Мониторингът се осъществява на всички равнища на административна дейност. При него се използват както официални доклади, така и неофициални съобщения, като акцентът може да се постави върху: използваните ресурси/вложенията (мониторинг на влаганите ресурси); планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг на изпълнението); получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на резултатите). Целта е да се коригират отклоненията от поставените задачи като по този начин се подобри осъществяването на инициативата и се улесни по-нататъшното развитие на процеса. Дейността включва следните поддейности: 6.1. Анализ на прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на общинско ниво: Анализът следва да бъде ориентиран в две посоки: - Анализ на правилата и механизмите за вътрешен мониторинг и контрол от страна на общинска администрация; - Анализ на правилата и механизмите за „външен мониторинг и контрол от структурите на гражданското общество В процеса на изпълнение ще се анализират източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията, приетите индикатори за наблюдение, органите за наблюдение, организацията и методите им на работа, системата за докладване и осигуряването на информация и публичност. 6.2. Разработване на методика за мониторинг и контрол: Методиката ще се базира на извършените в предходната дейност анализи и ще надгражда съществуващите и въвеждат нови правила съответно за вътрешен и външен мониторинг и контрол на общинските политики и ОПР. Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите водещите компоненти: - Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; - Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; - Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; - Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; - Участие на заинтересованите страни. 6.3 Разработване и въвеждане на вътрешни правила мониторинг и контрол на ОПР: Предвижда се да бъдат разработени вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР. Важен момент при разработването и отчитането на ОПР е набирането на актуална, изчерпателна и всеобхватна информация за социално-икономическото състояние на общината, силните и слабите страни в развитието й, както и степента на реализиране на набелязаните приоритетни политики. Регламентирането на процеса на набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР в Правила, ще създаде условия, общинската администрация да извършва качествено и самостоятелно тази дейност. Правилата ще включват подробно разписани необходимите дейности и стъпки за събиране на редовни (официализирани), верифицирани, релевантни (съотвестващи) и прости данни, както за подготовката така и за изпълнението на ОПР. Механизмът на координация и обмен на информация между общинската администрация и регионалната статистика, структурите на гражданското общество, бизнеса и населението за набиране и анализиране на текущи данни и информационни източници. Правилата за мониторинг ще бъдат приети от Общински съвет на община Лозница и въведени в работата на общинска администрация. Дейността ще бъде възложена на външени изпълнител , съгласно изискванията на ЗОП.Срокът за изпълнение е 2 месеца от избор на изпълнител и възлагане на договора.
Дейност 7 : Обществено консултиране на ОПР Главната цел на дейността е да се осигури прозрачност и да се информират гражданите и партньорите относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на разработване и на реализация на ОПР. В тази връзка действията по осигуряване на информация и публичност ще да бъдат насочени към: 1. Организиране на подходящи събития (информационни срещи, публични дискусии, семинари) и публикуване на информация за предвижданията на Общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на общината, за възможностите за реализация и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда; 2. Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; 3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване на висока ефективност при изпълнението на плана; 4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на местното развитие за повишаване на ефикасността на публичните разходи и осигуряване на по-голяма добавена стойност за общината; 5. Привличане на вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивни обществени нагласи и активна гражданска позиция относно участието в процеса на планиране и осигуряване на обществена подкрепа за реализацията на плана. За успешното организиране и провеждане на обществените обсъждания ще бъде приложен методът „Обществен форум”, който представлява обединяване на различни групи граждани, организации и институции в обсъждането на важни местни проблеми и постигане на консенсус за тяхното решаване. Форумът се инициира като открит, безпристрастен и прозрачен процес. За участие се поканват представители на всички заинтересовани страни в общината – гражданите, бизнес средите, местната власт. Провеждат се серия от дискусии, в които участниците обсъждат на принципа на равнопоставеността важни въпроси от взаимен интерес, свързани с развитието на общността. Възможните резултати от един форум са препоръки за действия, насочени към определени адресати, възникване на граждански инициативи и разработване на конкретни проекти. Ще бъдат извършени следните стъпки и дейности: - Структуриране на участниците по работни маси и приемане на програма за работата на форума; - Организиране на обществени дискусии на всеки етап от процеса на разработване на плана; - Изготвяне и публикуване (на сайта на общината) на протоколите от всяка публична дискусия / форум сесия, съдържащи информация за темата, подхода и участниците, споделените мнения, предложения и препоръки и взетите решения, както и изпращане на предложенията и препоръките от публичните форуми на Възложителя; - Периодично информиране на заинтересованите страни и широката общественост за напредъка на работата по ОПР; - В процеса на обсъждане ще бъдат организирани срещи и консултации с работодатели, предприемачи, експлоатационни дружества, представители на културни и образователни институции; - За генериране на подходящи проектни идеи и идентифициране на възможностите за публично – частни партньорства, ще бъдат проведени срещи и консултации с експерти и представители на гражданския сектор. Ще бъдат приложени следните методи на работа: Организиране и провеждане на структурирана дискусия - Обществен форум; Публични дискусии / кръгли маси; Работни срещи; Експертни срещи и анкети.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност 8.1. Изготвяне на линк на проекта към интернет страница на общината. Тази страница ще се използва за: а) информиране обществеността за проекта; б) провеждане на онлайн дискусии и обществени обсъждания, които са свързани най-вече с подготовката на ОПР, разработванет на механизизми и правилник за мониторинг и контрол на ОПР; в) отправяне на покани за участие в събития по проекта. Сайтът ще да бъде изготвен съгласно всички изисквания за осигуряване на информация и публичност. 8.2. Публикуване на информация за проекта в местните медии - публикуване на най-малко 5 статии в местните медии, визуализирани съгласно изискванията за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет”. Предвижда се публикациите да включват информационни материали по проекта - представяне на целите на проекта, извършените дейности, а последната следва да съдържа информация за постигнатите резултати от проекта. 8.3. Изготвяне и разпространение на информационни материали: - Информационни дипляни – 200 бр.: (4+4, 115 гр./м2 хром-гланц), А5, до 8 стр. – пълноцветни и двустранни 100 бр. в началото на проекта с информация за целите и очакваните резултати по проекта и 100 бр. в края на проекта с информация за постигнати резултати по проекта, съдържащи и снимков материал от проведени събития. Дипляните ще съдържат всички необходими реквизити за информация и публичност, - Банери- банерите са предназначени за поставяне в залите, където е се провеждат пресконференции, работни срещи и др. с цел представяне на проекта и финансовия принос на ЕК. Технически параметри: Размер минимум 160 см Х 60 см.;Материал: винил; Цветност: пълноцветен едностранен печат; Комплект рол банер със стойка; Тираж на рол-банери: 2 бр.; - Информационна табела – 1 бр. Визия: ПВЦ подложка, цветност 4+0, размер 1300/900; - Папки- ще бъдат използвани в комбинация с дипляната и химикалките. Технически параметри: Размер: А3, сгънат до А4; Материал: картон минимум 300 г/м2; Печат: пълноцветен, едностранен (4+0); Тираж на папки: 100 бр.; - Химикалка клик - Материал – PVC, Цветен тампонен печат. На химикалката ще присъства флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на Европейския Социален фонд. 100 бр.; 8.4. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции. - Начална пресконференция – 1 бр. - Брандиране на зала; Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/; Кетъринг за 50 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай ; Осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите; Медиен мониторинг за отразяването на събитието; Осигуряване на публикации във връзка с провеждане на събитието в регионално и местно издание. - Заключителна пресконференция – 1бр. - Брандиране на зала; Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/; Кетъринг за 50 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай ; Осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите; Медиен мониторинг за отразяването на събитието; Осигуряване на публикации във връзка с провеждане на събитието в регионално и местно издание.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 260 BGN
Общ бюджет: 56 687 BGN
БФП: 56 687 BGN
Общо изплатени средства: 56 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 687 BGN
2015 0 BGN
56 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 184 BGN
2015 0 BGN
48 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 503 BGN
2015 0 BGN
8 503 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Изготвени проучвания и анализи на икономическите и социални характеристики и тенденции на община Лозница
Индикатор 2 (Д) Разработен План за развитие на Община Лозница 2014-2020г.
Индикатор 3 (Д) Изготвена Предварителна оценка на План за развитие на Община Лозница 2014-2020г.
Индикатор 4 (Д) Въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР
Индикатор 5 (Д) Обществено консултиране на ОПР;Чрез провеждане на бр. форуми, бр. дискусии, работни срещи, бр. срещи с експерти по устойчиво развитие, бр анкети, бр. участници
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Сключени договори
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Подготвени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Искания за плащане
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Изготвени документации за избор на изпълнители на дейностите на проекта
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Проведени процедури съгласно ЗОП
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Сключени договори
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Изготвен социално-икономически профил на общината
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Изготвен SWOT анализ; Изготвена обща оценка на необходимите ресурси
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Разработени препоръки за разработване целите и приоритетите на ОПР
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Определени Целите и приоритетите за развитие на общината
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Изготвена Индиктивна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Разработени индикатори за наблюдението и оценката на плана
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Определени действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Разработени действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Изготвена Програма за реализация на общинския план за развитие, с проектите за неговото изпълнение и източниците на финансиране
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на Община Лозница 2014-2020г.
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: Приети правила за мониторинг и контрол и въведени в работата на общинска администрация Лозница
Индикатор 23 (Д) Дейност 7: Бр. обществени форуми
Индикатор 24 (Д) Дейност 7: Бр. дискусии
Индикатор 25 (Д) Дейност 7: Брой работни срещи със заинтересовани страни
Индикатор 26 (Д) Дейност 7: Брой експертни срещи
Индикатор 27 (Д) Дейност 7: Бр. анкети
Индикатор 28 (Д) Дейност 7: Бр. участници
Индикатор 29 (Д) Дейност 8: Изготвена и поддържана интернет страница на проекта
Индикатор 30 (Д) Дейност 8: Публикувана информация за проекта в местните медии
Индикатор 31 (Д) Дейност 8: Организирани пресконференции
Индикатор 32 (Д) Дейност 8: Изготвяне и разпространение на информационни материали: Информационни дипляни; Банери; Информационна табела; Папки
Индикатор 33 (Д) Дейност 8: Химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз