Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0057-C0001
Номер на проект: 13-13-58
Наименование: Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1. Управление, организация и отчетност Дейностите по управление, организация и отчетност имат за цел установяване на система за добро и ефективно управление на проекта чрез изпълнение на следните под-дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта - подготовка и сключване на договори с екипа за управление на проекта. За целите на управлението на проекта ще бъде сформиран екип от следните експерти: – Ръководител на проекта (1); Технически сътрудник (1); Счетоводител (1). Към екипа за управление на проекта ще бъде включен още Експерт „Подготовка на тръжни процедури” (1). 2. Разработване и приемане на План за организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта, в който ще бъдат дефинирани методите и механизмите за вътрешна оценка и контрол, разпределението на функциите и задачите между екипа на проекта, връзката и комуникацията с останалите звена в администрацията. 3. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта, целящи осигуряване на непрекъснат мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. 4. Изготвяне на междинни и окончателни доклади за напредък и финансови отчети за изпълнение на дейностите на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на дейностите, включени в проектното предложение Дейността предвижда подготовка на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проекта. Ще бъдат обявени две обществени поръчки за: 1. Разработване, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас със следните дейности - Оценка изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013; Разработване на Общински план за развитие 2014 -2020; Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие; Провеждане на две работни срещи 2.Дейности за информация и публичност.
Дейност 3: Оценка изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013 Оценката на общинския план включва: Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана; Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в общината; Анализ на факторите при изпълнението на ОПР; Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на резултатите; С цел постигане на максимално взаимодействие с населението при изготвяне на оценката ще се проведе социологическо проучване със следния обхват: Изготвяне на представителна извадка, разработване на анкетна карта, обработване и анализ на получените резултати. Чрез това проучване трябва да се идентифицират проблемите в общината и тяхната приоритизация. Съществена част от оценката на плана ще бъде системата от индикатори за оценка на изпълнението му и мерките за мониторинг и контрол. Тази оценка ще бъде използвана при формулирането на индикаторите в новия план за 2014 – 2020, както и при разработването на правилата за мониторинга и контрола му.
Дейност 4. Създаване на консултативен съвет за разработване на стратегически документи Консултативният съвет ще се създаде с цел да подпомогне разработването на Общинския план за развитие 2014 - 2020 и правила и методики за мониторинга и контрола му с активното участие на всички заинтересовани страни. В рамките на тази дейност ще бъде сформиран Консултативен съвет, включващ представители и експерти на различните дирекции на община Бургас, имащи отношение към разработването на стратегически документи, представители на Общинския съвет и СГО – местни неправителствени организации, сдружения, бизнес асоциации и др. заинтересовани страни. Консултативният съвет ще провежда заседания, ще участва в подготовката на заданията за работа по различните дейности и ще участва в одобряването на работата, извършена по тях. Консултативния съвет ще проведе 4 заседания – на всеки от основните етапи при разработването на Общинския план и правилата за мониторинга му.
Дейност 5. Разработване на Общински план за развитие 2014 -2020 Разработване на общински план за развитие, съдържащ необходимите части, посочени в методически указания за разработването му на МРРБ, а именно – анализ на социално-икономическото развитие на общината, цели и приоритети за 2014 – 2020, индикативна финансова таблица, индикатори за наблюдение и оценка на плана, необходими действия по наблюдение и оценка на плана, необходими действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на публичност, програма за реализацията на ОПР, предварителна оценка на плана. ОПР ще се разработи съвместно от външен изпълнител и Консултативния съвет, който включва представители на всички заинтересовани страни. Ще бъдат проведени минимум две обществени обсъждания, на първото ще се представят визията, целите и приоритетите в развитието на общината и на второто – разработения план за 2014 – 2020.
Дейност 6: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие Тази дейност е основна и задължителна за подприоритет 1.3 на приоритетна ос 1 на ОП „Административен капацитет“. Нейното реализиране ще спомогне за утвърждаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общински политики. Консултативният съвет ще участва в разработването и одобрението на правилата за мониторинг съвместно с външния изпълнител. Провеждането на две работни срещи с представители на 12-те общини от Област Бургас и 20–те общини от Югоизточния регион с цел представяне на правилата за мониторинг и контрол на общинския план за развитие 2014 – 2020 г. е средство за разпространение и мултиплициране на регионално ниво на резултатите от проекта.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват следните под-дейности: Дейност 7.1. Пресконференция при стартиране на проекта, на която ще бъдат популяризирани целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране; Дейност 7.2. Финална пресконференция, на която ще бъдат популяризирани постигнатите резултати и ползите от реализацията на проекта. Финалната пресконференция ще послужи и като форум за мултиплициране на резултатите по проекта. Дейност 7.3.Изработване и разпространение на резюме на общинския план за развитие 2014 - 2020 на български и английски език – 2000 бр. Дейност 7.4. Изработване и отпечатване на информационни банери – 2 броя, които ще бъдат използвани при организирането на две пресконференции и работните срещи с цел визуализация на приноса на ЕС и ОПАК. Дейност 7.5 Публикации на Интернет страницата на Община Бургас. Още със стартирането на проекта информация за неговото изпълнение ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Бургас. Периодично ще бъдат пускани прессъобщения на интернет страницата на Община Бургас. – 4бр. прессъобщения Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма съгласно ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Формс
БУРГАС ИВЕНТС
ДЗЗД Обединение "Бифайв Бургас"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 078 BGN
Общ бюджет: 57 026 BGN
БФП: 57 026 BGN
Общо изплатени средства: 57 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 026 BGN
2015 0 BGN
57 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 472 BGN
2015 0 BGN
48 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 554 BGN
2015 0 BGN
8 554 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Разработени планове за развитие
Индикатор 3 (Д) Създадени механизми за участническо планиране, мониторинг и контрол /Консултативни съвети/
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Разработен и приет План за управление
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Разработени и приети отчети от Управляващия орган
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Брой сключени договори с подизпълнители
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой проучвания
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Брой анализи
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Брой оценки
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Брой консултативни съвети
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Брой проведени заседания
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Брой препоръки
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Брой анализи
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Брой планове за развитие
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Брой обсъждания
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Брой участници
Индикатор 20 (Д) Дейност 6: Брой план график
Индикатор 21 (Д) Дейност 6: Брой приети правила от Общински съвет Бургас
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: Брой мониторингови групи
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: Брой проведени работни срещи
Индикатор 24 (Д) Дейност 7: Брой публикации в медии
Индикатор 25 (Д) Дейност 7: Брой коментари във Форума на страницата на община Бургас
Индикатор 26 (Д) Дейност 7: Брой проведени пресконференции
Индикатор 27 (Д) Дейност 7: Брой участници в пресконференциите
Индикатор 28 (Д) Дейност 7: Брой банери
Индикатор 29 (Д) Дейност 7: Брой прессъобщения на страницата на Община Бургас
Индикатор 30 (Д) Дейност 7: Брой отпечатани и разпространени резюмета на ОПР 2014-2020г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз