Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0002-C0001
Номер на проект: 13-13-2
Наименование: Въвеждане на механизъм за наблюдение и контрол при създаване и изпълнение на стратегически документи в община Съединение
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност №. 1: „ Структуриране на екипа, изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури по ЗОП.“ 1.1.Структуриране на екипа по проекта, приемане на правилник и график за работа. 1.2.Подготовка на документация за процедурите по ЗОП. 1.3. Провеждане процедурите за изпълнители на дейностите по проекта. 1.4.Подписване на договори за изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност№2 „Анализ на икономическото и социално състояние на общината на база събрани статистически и социологически данни и оценка на действащия общински план за развитие“ 2.1.Набиране на необходимата статистическа информация, проучване на документи, изследвания. 2.2.Идентифициране на заинтересованите страни 2.3.Провеждане на анкетни проучвания, интервюта , фокус групи. 2.4.Анализ на събраните статистически и социологически данни. 2.5.Оценка на действащия общински план за развитие 2.6.Формулиране на приоритети , цели и мерки за развитие на общината за периода 2014-2020г.
Дейност№3: „Разработване на Общински план за развитие и две секторни стратегии за периода 2014-2020 г.“ 3.1.Изработване проект на Общински план за развитие 2014-2020г., две актуализирани общински стратегии или програми. 3.2.Изготвяне оценка на въздействието на Общинския план за развитие 2014-2020г. 3.3.Изготвени проекти на две секторни стратегии 3.4.Изготвен механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики. 3.5.Изготвени процедурни правила за работа на Обществен съвет за наблюдение и контрол.
Дейност№4:„Обществени обсъждания“ 4.1.Първо обществено обсъждане. 4.2.Второ обществено обсъждане
Дейност №5:„Обучениe, свързанo с въведените правила и механизми за мониторинг и контрол при реализация на общински политики 5.1.Еднодневно обучение на 30 служители от администрациятa и 10 представители на структурите на гражданското общество.
Дейност№6 „Информация и публичност“ 6.1.Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; Тази фаза се състои в организиране на пресконференцията, а именно подготвяне на списък с участници, зала, организиране на кафе пауза, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите. Потенциален брой на участници – 10. 6.2.Подготовка на 20 комплекта материали (папки, химикалки, USB флаш памет, бележници) за участниците в пресконференциите 6.3.Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинската администрация. 6.4.Отпечатване и разпространение на информационни брошури за целите и дейностите по проекта – 500 бр. 6.5.Публикуване на 4 съобщения в регионално печатно издание: 6.6.Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината. 6.7.Изработване и поставяне на информационни плакати- 50 бр;, съдържащ името на проекта, както основната и специфичните цели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Шевица" ЕООД
"И-Финанси" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 878 BGN
Общ бюджет: 55 508 BGN
БФП: 55 508 BGN
Общо изплатени средства: 55 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 508 BGN
2015 0 BGN
55 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 182 BGN
2015 0 BGN
47 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 326 BGN
2015 0 BGN
8 326 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Договори с членове на екипа по проекта
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Тръжни документации
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Списък на заинтересованите страни
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Проведени фокус групи
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Проведени работни срещи
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Обществено обсъждане
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Приоритети, цели, мерки и визия
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Приет Общински план за развитие 2014-2020г.
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Приета оценка за въздействие
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Приети две секторни стратегии
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Проведени обществени обсъждания
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Приети механизъм за наблюдение и контрол и правила за работа на Общински съвет за наблюдение и контрол
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Обучени служители, съветници, представители на гражданското общество
Индикатор 20 (Д) Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) Дейност 6: Подготовка на комплекти материали за участниците
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: Изработена и поставена информационна табела
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: Отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: Публикувани прессъобщения
Индикатор 25 (Д) Дейност 6: Публикувана информация за проекта на страницата на Общината
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Отпечатани и разпространени инф. плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз