Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0182-C0001
Номер на проект: 13-13-181
Наименование: Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа
Бенефициент: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на управлението на община Кайнарджа чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на разработването и изпълнението на общински политики в партньорство с всички заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност, логически са групирани всички хоризонтални дейности, които имат пряко отношение към доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители от Общинска администрация Кайнарджа. Непосредствено след одобряване на проектното предложение и подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на съответните законови разпоредби за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по управление на проектите. В договорите ще бъдат подробно разписани задълженията на всеки един член на екипа. След подписването на договорите с екипа по управлението ще се проведат организационни срещи на екипа, чиито цели ще бъдат: • Разпределяне на задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа; • Определяне на правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; • Обсъждане на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на детайлен такъв. Изготвяне на актуализиран план-график, при евентуално възникнали непредвидени обстоятелства; • Обсъждане на график за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейности и актуализирането му при необходимост. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени документи и проведени процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта. С избраните изпълнители ще бъдат сключени договори. Дейността е текуща и ще бъде изпълнявана по време на цялата продължителност на проекта.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи Тази дейност е основна дейност в рамките на настоящото проектно предложение. Тя включва следните поддейности: 2.1 Разработване на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи • Изготвяне на процедурни правила за разработване, осъществяване на мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи. • Включване в методологията на конкретни форми за участие на заинтересованите страни в процесите на разработване, мониторинг, оценка на изпълнението, актуализацията и популяризирането на стратегическите и програмните документи на общината. • Включване в методологията на механизми за междуведомствена координация при планирането и мониторинга на изпълнението на стратегическите и програмните документи. Методологията ще бъде представена за преглед и одобрение на ръководството на общината, като при нужда ще бъдат нанесени корекции в нея. След одобряването й от ръководството на общината, методологията ще бъде представена за разглеждане и приемане от общинския съвет. 2.2 Въвеждане на методологията, чрез провеждане на обучения на общинската администрация за прилагането й Подготовка и провеждане на обучение с продължителност ден и половина (12 уч.часа) за 10 участника – служители на общинската администрация. Обучението ще бъде изнесено, като изпълнителят ще осигури настаняване, изхранване, транспорт, зала и помощни материали за участниците – падове, папки и химикалки.
Дейност 3. Проучване и анализ на икономическото и социалното състояние на общината към 2013 г. и оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи на община Кайнарджа. • Набиране на необходимите актуални статистически данни за изготвяне на анализите в следните области: o Състояние на местната икономика – характеристики на състоянието на местната икономика и на тенденциите на развитие; o Социална сфера – основни актуални показатели: население – структура, прираст, коефициент на икономическа активност, заетост, равнище на безработица; състоянието на мрежата от здравни, образователни и социални услуги; дейности в областта на културата; o Инфраструктурно развитие – изграденост на системите на техническата инфраструктура и качеството на предоставяните услуги от нея – транспортна инфраструктура, пътна мрежа, водоснабдителна мрежа, телекомуникационна мрежа, енергийна мрежа (вкл. ВЕИ и енергийна ефективност), съобщителна мрежа, относителен дял на населението, обслужено със сметосъбиране и др. o Екологично състояние – ефективност на екологичната инфраструктура на територията на общината; изграденост на канализационната мрежа и почистването на отпадните води, управление на битовите отпадъци; извеждане на основните екологични проблеми, налични замърсявания и др. • Обработка на събраната информация; • Анализ на данните за икономическото и социалното състояние на общината; • Идентифициране и дефиниране на проблемите и тенденциите за развитието на общината. Оценката на изпълнението ще обхване следните стратегически и програмни документи на община Кайнарджа: • Общински план за развитие 2007-2013 г.; • Стратегията за развитие на социалните услуги • Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Оценката ще включва следните компоненти: • Оценка на резултатите от изпълнението; • Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите; • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • Изводи от проведената оценка. Цялостният дизайн и изборът на конкретни методи и техники за осъществяване на оценката ще бъде съобразен с добрите практики и насоки описани в наръчника на ЕК за извършване на оценка на публични политики и стратегии – EVALSED. Резултатите от оценката ще бъдат използвани при разработването и актуализацията на посочените по-горе стратегически и програмни документи.
Дейност 4. Разработване на Общински план за развитие на община Кайнарджа за периода 2014-2020 г. На база на изводите от направената оценка на изпълнението на Общинския план за развитие, актуалния анализ на икономическото и социално развитие на общината, определените европейски, национални и регионални цели и приоритети на развитието за периода до 2020 г. ще бъде разработен актуален план за развитие на община Кайнарджа 2014-2020 г. Разработването на документа ще бъде съобразено с нормативни документи в областта на регионалното развитие като Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията, Методическите указания на МРРБ за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020), както и в съответствие с целите и приоритетите на европейски, национални и регионални стратегически документи за регионално и социално-икономическо развитие: Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2007 - 2013 г., Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2005 - 2015 г. Съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания на МРРБ за изготвяне на общински планове за развитие, структурата на документа ще бъде както следва: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината. На база изпълнението на Дейност 3 Получаване на актуална картина на социално-икономическото състояние на Община Кайнарджа, чрез осигуряване на статистическа информация“ ще бъде изготвен целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално-икономически и екологичен план, който идентифицира актуалната към края на 2012 г. социално-икономическа и екологична обстановка на територията на общината. 2. Цели и приоритети за развитието на общината за периода 2014-2020 г. Изработването на стратегическата част на ОПР и в частност дефинирането на целите и приоритетите за развитие на общината …………………… 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. Индикативната финансова таблица следва да зададе финансовата рамка за изпълнението на Общинския план за развитие и включените в него ключови мерки и проекти. 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана. Към този елемент от Плана за развитие ще бъде създадена система от физически и финансови индикатори (за резултат и за въздействие), чрез които ще бъде оценявана степента на реализирането и постигането на стратегическите цели и приоритети за развитие на Общината. 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. В този елемент ще бъде приложена системата за наблюдение и оценка, заложена в разработената по дейност 2 – методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, която ще бъде конкретизирана за целите на ОПР. 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. Тук също ще се приложат механизмите заложени в методологията за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, конкретизирани за целите на ОПР. 7. Програма за реализация на Общинския план за развитие. На база заложените цели и приоритети за развитие на Общината ще се разпише Програмата за реализация на Общинския план за развитие. Нейната задача ще бъде да конкретизира възможностите за финансиране като проекти, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. 8. Предварителна оценка на плана. Тя ще бъде извършена от независим консултант. Целта на тази оценка е да оцени въздействието на Плана върху социално-икономическото развитие на Общината за периода 2014-2020 г. и екологичното въздействие. Екологичната оценка ще бъде извършена в условията и по реда определени в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Разработването на Общинския план за развитие на община Кайнарджа за периода 2014-2020 г. ще бъде възложено на външен изпълнител, но в активна координация с Възложителя и с всички заинтересовани страни. Целият процес по разработването и съгласуването на Общинския план за развитие ще се координира и контролира от кмета на община Кайнарджа. В края на процеса, ще се проведе обществено обсъждане с цел да се представи и съгласува проекта на изготвения Общински план за развитие 2014-2020 г. със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на Общината. Забележките и предложенията, дадени по време на обсъждането, ще бъдат отразени в документа. Финалният документ ще бъде предложен на Общинския съвет за обсъждане и приемане. С цел информиране и получаване на обратна връзка от широката общественост междинните и финални документи ще бъдат публикувани на сайта на Общината и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.
Дейност 5. Разработване и актуализация на други стратегически и програмни документи на община Кайнарджа С оглед осигуряване на съгласуваност с Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. ще бъде извършена актуализация и разработване на следните стратегически и програмни документи: • Дългосрочна туристическа стратегия • Програма за енергийна ефективност • Дългосрочна програма за младежта и спорта Резултатите от извършената оценка на изпълнението на актуалните стратегически и програмни документи и целите, приоритетите и мерките, заложени в разработения нов Общински план за развитие ще служат като основа при актуализацията и разработването на посочените стратегически документи. Наред с това ще бъдат взети предвид и целите и приоритетите, залегнали в актуалните за следващия програмен период стратегически документи на ниво секторни политики на европейско, национално и регионално ниво. Разработването/актуализацията на стратегическите документи ще бъде възложено на външен изпълнител, но в активна координация с Възложителя и с всички заинтересовани страни. Дейността предвижда проектите на документи да бъдат подложени на обществено обсъждане с цел съгласуване на актуалните стратегически документи със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на общината. Забележките и предложенията, дадени по време на обсъждането, ще бъдат отразени в документите. Финалните документи ще бъдат предложени на Общинския съвет за обсъждане и приемане. С цел информиране и получаване на обратна връзка от широката общественост междинните и финални документи ще бъдат публикувани на сайта на Общината и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейността предвижда мерки за информация и публичност на проектните цели и резултати, като включва: • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника); • Медийно отразяване на пресконференциите в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие. • Изработване на дипляна, описваща целите и очакваните резултати от него; • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината. • Изработване на банер със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КОНСУЛСИС"ООД
"Брейнстор" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 612 BGN
Общ бюджет: 56 465 BGN
БФП: 56 465 BGN
Общо изплатени средства: 56 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 465 BGN
2015 0 BGN
56 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 995 BGN
2015 0 BGN
47 995 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 470 BGN
2015 0 BGN
8 470 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа по управление
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта и изготвен график за провеждане на процедури за избор на изпълнители;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Разработена методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 -Проведено обучение с продължителност ден и половина (12 уч.часа)
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени представители на община Кайнарджа
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Изготвен доклад, който анализира актуалния социално-икономически профил на общината и изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Изготвен Общински план за развитие на община Кайнарджа за периода 2014-2020 г
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Направена предварителна оценка на ОПР
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Направена екологична оценка на ОПР
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Проведено 1 бр. обществено обсъждане
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Разработени/актуализирани стратегически и програмни документи
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Проведено обществено обсъждане на новоизготвените стратегически и програмни документи и публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации.
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Проведени пресконференции Дипляна Разяснителна табела Банер Публикации в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз