Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0004-C0001
Номер на проект: 58-131-04-04
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Мадан”
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Мадан” с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Осигуряването на качеството на подготовката на горепосочения инвестиционен проект ще допринесе за изпълнение на поетите от Република България ангажименти по време на преговорния проце
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи” Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 2: Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията за дейностите, които се предвиждат за изпълнение в рамките на инвестиционния проект Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 3: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 4: Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор.
Дейност 5:Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Мадан във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 7:Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Мадан, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Дейност 6: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Мадан.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 746 400 BGN
Общ бюджет: 362 587 BGN
БФП: 362 587 BGN
Общо изплатени средства: 434 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 280 BGN
2010 198 804 BGN
2011 86 061 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
434 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 286 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 119 424 BGN
2010 159 043 BGN
2011 68 849 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
347 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 856 BGN
2010 39 761 BGN
2011 17 212 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 829 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз