Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0037-C0001
Номер на проект: 13-13-38
Наименование: Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г
Бенефициент: Община Цар Калоян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване на ефективна интегрирана стратегическа рамка за развитието на община Цар Калоян през следващия програмен период и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики
Дейности: Дейност 3. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Чрез приложението на тази дейност в условията на открит и публичен процес, ще бъде разработена стратегическа рамка за развитието на община Цар Калоян през следващия програмен период, която ще бъде структурирана като стратегически цели, специфични цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие за периода 2014-2020. Общинският план за развитие на община Цар Калоян ще бъде разработен, в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г.
Дейност 4. Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г. В рамките на Дейност 4 ще бъде разработен и въведен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Цар Калоян, насочена към устойчивото и интегрирано планиране и управление на общинската територия. Механизмът ще спомогне за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми. Изграждането на система за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните цели и приоритети. Механизмът ще представлява инструмент на добро управление, обхващащ следните по-важни направления: • Създаване на прозрачност • Осигуряване на отчетност • Отговорност на управлението • Подобряване на качеството на изпълнение • Създаване на механизми за участие на заинтересованите страни • Ефективност и ефикасност на политиките и изграждане на стратегическа визия
Дейност 2. Извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян Дейност 2 и резултатите от нея са пряко свързани и необходими за изготвянето на качествен и обективен Общински план за развитие за следващия програмен период. Извършването на тази дейност включва четири основни етапа: 1. 1) Събиране на необходимите статистически данни и информация, тяхната обработка и интеграция в целева база данни; 2. 2) Генериране на пространствено реферирана информация за състоянието на територията на общината и нейното интерпретиране и структуриране, съобразно изискванията на нормативната уредба в областта на регионалното развитие и одобрените от МРРБ Методически указания за разработване на Общински планове за развитие; 3. 3) Изготвяне на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян; 4. 4) Обобщаване на резултатите от извършения социално-икономически анализ и структурирането им в целеви SWOT анализ за територията на община Цар Калоян. От изключителна важност при планирането на политики и приоритети на местно ниво е прецизното предварително проучване и изследване на актуални изходни данни. Община Цар Калоян не разполага с необходимия ресурс да осигури тази информация, поради което е необходима финансова и експертна помощ за осигуряването й.
Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта Техническото, административно и финансово управление на проекта ще се обезпечи чрез сформиране на екип, който да поеме организацията и изпълнението на проектните дейности. Екипът ще се състои от трима членове – ръководител на проекта, координатор и счетоводител, и непосредствено след стартиране на проекта, ще състави работен план за неговото изпълнение. Планът ще включва разпределение на функциите и отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Ще се провеждат месечни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта. Като поддейност на Дейност 1 се обособява изготвянето на тръжна документация и провеждане на процедури по реда на ЗОП, необходими за възлагане на дейностите по проекта на външен изпълнител. Непосредствено след стартирате на проекта, екипът по проекта ще разработи тръжна документация за избор на изпълнител, който ще изготви тръжна документация за провеждане на процедура за възлагане на една обща поръчка за изпълнение на дейности 2, 3 и 4, и втора за възлагане на дейност 5. При провеждането на тръжни процедури за избор на външни изпълнители стриктно ще бъдат спазвани разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на изпълнителя, ще организира процедурно избора на изпълнител по обществени поръчки и ще участва в оценителната комисия.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност. При изпълнението на настоящия проект, община Цар Калоян, в качеството си на бенефициент, ще изпълни всички изисквания на финансиращия орган за информация и публичност на проекта, за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ОПАК. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвижда: • Организиране на две пресконференции - Пресконференция при стартиране на проекта за представяне на заложени цели и планираните дейности - Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта И за двете пресконференции ще бъдат изготвени мултимедийни презентации • Отпечатване на Информационна брошура за проекта – тираж 300 броя • Изработване на банер – 1 брой Брошура с информация за проекта и банер ще осигуряват публичност и информация. Материалите ще съдържат като минимум основна информация за проекта (име на проекта, бенефициент, стойност, срок на изпълнение, финансираща програма, цели и резултати) и ще се използват при всички мероприятия по проекта. • Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Цар Калоян • Изпращане на съобщения до медиите – 3 броя С цел популяризиране на напредъка на проекта до местните и регионални медии ще бъдат разпространявани прес- съобщения. Медиите ще бъдат информирани и канени да отразяват събитията по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Беневент" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 938 BGN
Общ бюджет: 66 887 BGN
БФП: 66 887 BGN
Общо изплатени средства: 66 887 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 293 BGN
2015 31 593 BGN
66 887 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 999 BGN
2015 26 854 BGN
56 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 294 BGN
2015 4 739 BGN
10 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади и план-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители и процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Изготвен подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 8 (Д) По дейност 4 - Разработен и въведен механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г.
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 - Осъществени пресконференции
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Изработен банер и изработени брошури
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта и публикации на интернет -страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз