Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0090-C0001
Номер на проект: 13-13-91
Наименование: Шумен 2020
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и реализиране (включително мониторинг, контрол и оценка на изпълнението) на общински политики за развитие чрез осигуряване на партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1: Организиране и провеждане на публично обсъждане на мисия, визия, стратегически цели, приоритети за разработване на общински план за развитие на община Шумен за 2014-2020 г. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. Дейността ще включва следните взаимосвързани етапи: 1. Идентификация на заинтересованите страни и техните представители на територията на община Шумен. 2. Организиране и провеждане на разяснителна кампания за предстоящия процес на изработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Целта на кампанията е да се постигне информираност на заинтересованите лица за изходната/ базова информация, която да послужи за основа на последващите сесии на дискусионен форум за консултиране на изработване/ формулиране на мисия, визия, стратегически цели и приоритети. 3. Организиране и провеждане на дискусионен форум в две сесии непосредствено след разяснителната кампания. На първата сесия ще бъде представен базисен модел на ОПР и ще се проведе дискусия за първоначално формулиране на мисия, визия и стратегически цели. Основна цел на втората сесия на дискусионния форум е консултирането и окончателното одобряване с консенсусни решения на мисия визия, стратегически цели и приоритети за развитие на община Шумен през следващия програмен период. В процеса на комуникиране и приемане на основните опорни точки на ОПР ще бъдат използвани резултатите и от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, а именно разработените процедури за координация на политиките за развитие, като по този начин ще се осигури мултиплициращ ефект за една добра практика на централна администрация на ниво общинска администрация.
Дейност 2: Разработване на механизъм (вътрешни правила и процедури) за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. Изпълнението на дейността ще стартира паралелно с изпълнение на Дейност 1, за да може резултатите от изпълнението й да позволят стартиране изпълнението на Дейност 3 – Разработване на общински план за развитие на община Шумен 2014-2020 г. В изпълнение на тази дейност предвиждаме изработването на механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението, приложим за ОПР. Дейността ще включва задължително следните елементи: 1. Анализ на досегашната практика на общинската администрация във връзка с процеса по мониторинг на изпълнението на ОПР. 2. Разработване на приложими за нуждите на общинската администрация правила и процедури за осъществяване на мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПР. 3. Одобряване на разработения механизъм с акт на общински съвет на община Шумен. 4. Подаване на декларация от общинската администрация пред Министерски съвет за прилагане на механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики, разработен по проект на ОПАК. Дейността ще бъде възложена на изпълнител по реда на ЗОП. При разработването на механизма следва да се отчетат съществуващите добри практики в администрацията на община Шумен и да се обогатят с въвеждането, като добра практика, на методологията за оценка на въздействието създадена по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”.
Дейност 3: Разработване на общински план за развитие на община Шумен 2014-2020 г. Дейността ще стартира непосредствено след изпълнението на Дейности 1 и 2. Изпълнението й ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП. ОПР трябва да съдържа всички задължителни елементи, регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на ЗРР, включително разработения в изпълнение на Дейност 2 механизъм. Общата рамка на разработения ОПР трябва да кореспондира с резултатите от изпълнение на Дейност 1. Разработения ОПР, след съгласуване с общинската администрация, ще бъде приет с акт на общински съвет на Община Шумен.
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за прилагане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г, разработен в Дейност 2. Дейността предвижда провеждането на едно двудневно обучение за 21 служители на общинска администрация на община Шумен. В рамките на обучението се очаква общинските служители да придобият теоретични знания и практически умения за прилагане на разработения по Дейност 2 механизъм. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейността ще се осъществи чрез избор на изпълнител по реда на ЗОП. Ще бъдат изпълнени следните поддейности: 1. Разработване на рекламно-информационни материали: • изготвяне и осигуряване на минимум 4 платени публикации за напредъка на проекта в местни, регионални и/ или национални медии. Предвидено е периодично предоставяне на информация за хода на изпълнението на проекта и усвоените средства чрез публикации в местни/ регионални или национални медии; • изработване на 1 информационна брошура в тираж 1000 бр., формат А 4 за разпространение от общинската администрация; • изработване на 2 временни (преносими) транспаранта за поставяне в залите за провеждане на планираните конференции, обучения и други събития; • изработване на 4 прес-пакети съдържащи: прес информация, факти за Проекта, снимки, друга подходяща информация ; • изработвена на фраери във формат А 6 за разпространение по време на дискусионния форум. 2. Организиране и провеждане на 2 конференции за не по-малко от 25 участника /със средна продължителност на една конференция до 3 ч./. Предвидените 2 конференции са за оповестяване на началото на изпълнение на проекта, неговите цели и очакваните резултати, както и за неговото приключване и обявяване на постигнатите резултати от реализиране на проекта. Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от проектното предложение, ще бъдат съобразени с изискванията на Приложение 13 към Насоките за кандидатстване.
Дейност 6: Дейности по управление на проекта Дейностите по управление на проекта включват: 1. Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта по функционални задължения и отговорности. Екипът за управление е съставен от служители на общинската администрация. 2. Приемане на план-график за възлагане на обществените поръчки по проекта. 3. Привличане на експерти от общинската администрация за разработване на технически задания и документация за предвидените обществени поръчки по проекта. 4. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност при управлението на проекта и за съхранение на проектната документация (одитна пътека). 5. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители. 6. Текущ контрол по изпълнението на възложените на изпълнители дейности. 7. Текущо отчитане по фази и етапи на изпълнението на проекта. 8. Регулярен и окончателен мониторинг на самооценката на бенефициентите за степента на тяхната удовлетвореност от реализиране на отделните етапи на проекта и след окончателното му приключване. 9. Окончателно отчитане на изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 193 BGN
Общ бюджет: 66 608 BGN
БФП: 66 608 BGN
Общо изплатени средства: 66 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 608 BGN
2015 0 BGN
66 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 617 BGN
2015 0 BGN
56 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 991 BGN
2015 0 BGN
9 991 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Проведен дискусионен форум – 2 сесии
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Внедрена добра практика
Индикатор 4 (Д) По дейност 2 - Разработен и внедрен механизъм и внедрена добра практика
Индикатор 5 (Д) По дейност 3 - Разработен и приет общински стратегически документ
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 4 - Проведени конференции и публикувани платени съобщения в медиите (включително регионални)
Индикатор 8 (Д) По дейност 4 - Изготвяне на информационна дипляна, транспарант, флаери и прес пакети
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 - Администрация въвела механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълняваните общински политики
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Разработен и приет общински стратегически документ Проведен многосесиен дискусионен форум (2 сесии) Въведени добри практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз