Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0041-C0001
Номер на проект: 58-131-41-41
Наименование: Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, Община Иваново
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 23.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Иваново
Описание
Описание на проекта: Общата цел е да се постигане съответствие с екологичното законодателство Целите на инвестиционните мерки в сектор „Отпадни води” са: • Намаляване на директното изхвърляне на непречистени отпадни води във водните басейни; • Подобряване на битовите условия и условията за живот на населението • Отвеждане на битово-фекалните от домовете на населението и търговските обекти в Пречиствателната станция и пълното им пречистване.
Дейности: Дейност 1: Изработване на документи и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор проектант за „Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, Община Ива Дейностите ще следват всички правила по възлагане на Обществена поръчка по открита процедура
Дейност 2: Изпълняване на обществената поръчка „Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, Община Иваново” - Хидрогеоложко проучване и изготвяне на доклад - Изготвяне на ПУП - Изготвяне на работен прект за канализационна мрежа и съоръжения на с. Щръклево, Община Иваново. - Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен и работен проект за ПСОВ с. Щръклево, Община Иваново - Съгласуване на работните проекти с всички контролни и одобряващи органи и експлоатационни предприятия - Предаване на документацията в Община Иваново за издаване на доклад за съответствие
Дейност 3: Изработване на документи и провеждане на обществени поръчки по НВМОбП за избор фирми за строителен надзор за изготвяне на Доклад за съответствие и фирми за изработване на тръжни досиета за строителство и строителен надзор - Подготовка на документи за разрешителни в съответствие със ЗООС и Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зани, в случаите когато инвестиционното предложение е извън обхвата на ЗООС – за изграждане на канализация и водоснабдяване и за ПСОВ - Подготовка на документи за разрешително за зауствяне на отточния канал на ПСОВ - Подготовка на документи за възлагане и провеждане на малка обществена поръчка за изготвяне на „Доклад за съответствие” в съответствие на ЗУТ - Подготовка на документи за възлагане и провеждане на малка обществена поръчка за изработване на тръжни досиета за строителство и строителен надзор
Дейност 4:Изготвяне на „Доклад за съответствие” Изготвяне на „Доклада за съответствие” и внасянето му с проектно-сметната документация Община Иваново за издаване на разрешение за строеж
Дейност 5:Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите - Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите - Изготвяне на финансов и икономически анализ/анализ за разходите и ползите в зависимост от строителната стойност на проекта - Изработване на тръжно досие за възлагане на строителен надзор за строителство на водопроводите и каналите
Дейност 6:Мероприятия за публичност - Изработване на билбордове за популяризиране на техническата помощ - Публикации в местна, регионална и национална преса - Изяви по местни, регионални и национални радио и ТV
Дейност 7: Финализиране на проекта - Изработване на одитен доклад - Изготвяне на окончателна оценка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 739 944 BGN
Общ бюджет: 462 482 BGN
БФП: 462 482 BGN
Общо изплатени средства: 462 482 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 462 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 989 BGN
2011 101 400 BGN
2012 131 851 BGN
2013 81 243 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
462 482 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 369 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 118 391 BGN
2011 81 120 BGN
2012 105 480 BGN
2013 64 994 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
369 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 598 BGN
2011 20 280 BGN
2012 26 370 BGN
2013 16 249 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 496 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА......


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз