Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0061-C0001
Номер на проект: 13-13-62
Наименование: Разработване и въвеждане на механизми за контрол в община Ветрино
Бенефициент: Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики, съобразени с интересите на местната общност и синхронизирането им с политиките от по-високо ниво
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности. Дейността обхваща: • Създаване на организационни предпоставки за управлението на проектния цикъл – контролирана среда. • Правилно разпределение на ресурсите и отговорностите при изпълнението на проекта. • Постигане на заложените цели и резултати. • Логистично обезпечаване на изпълнението на дейностите. • Провеждане на тръжните процедури предвидени в проекта.
Дейност 2. „Изследване и анализ на развитието на общината за периода 2003 - 2013 г. и разработване на SWOT анализ”. • Под-дейност 2.1. Изследване и анализ на икономическото развитие на общината за периода 2003 – 2013 г. • Под-дейност 2.2. Изследване и анализ на състоянието на социалната и културната сфера на общината за периода 2003 - 2013 г. • Под-дейност 2.3. Изследване и анализ на демографските процеси за периода 2003 - 2013 г. • Под-дейност 2.4. Оценка на резултатите от изпълнението на общинските стратегии и програми действали в периода 2003 – 2013 г. • Под-дейност 2.5. Разработване на SWOT анализ, който ще се изготви въз основа на анализите от под-дейности 1, 2, 3 и 4 и създадени 7 тематични фокус групи – икономика, туризъм, социални дейности, култура, образование, спорт и младежки дейности. • Под-дейност 2.6. Разработване на програма за реализация на общинския план за развитие
Дейност 3. Изготвяне на независима заключителна оценка за изпълнението на Общински план за развитие 2007 г. – 2013 г. на община Ветрино. Дейността предвижда провеждането на заключителна оценка на Общинския план за развитие на Община Ветрино
Дейност 4. „Разработване на механизъм за мониторинг на изпълнението на общински политики и модел за консултиране на изпълнението на общински политики”. • Под-дейност 4.1. Разработване на методики за мониторинг на изпълнението на общински политики на Община Ветрино: - Методика за изпълнение на социални политики; - Методика за изпълнение на икономическа политика; - Методика за изпълнение на културна политика. • Под-дейност 4.2. Разработване и тестване на модел за консултиране на изпълнението на политики със заинтересованите страни в общината.  Разработване на модел за консултиране на изпълнението на политики;  Тестване на модела, включващо:  провеждане на обществено обсъждане на последващата оценка на Плана за развитие на Община Ветрино;  2 кръгли маси, на които ще се обсъдят анализите от дейност 2 на проекта;  1 кръгла маса за представяне и обсъждане на модела за мониторинг на изпълнението на общински политики;  провеждане на конференция на тема „Формиране, разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на общински политики”
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за информиране и публичност дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез: • Изработване на табела за проекта с флага на ЕС, наименование на проекта и посочване на подкрепата от ЕС – 1 брой за сградата на общината; • Изработка на 200 броя брошури за визуализация на проекта и 200 броя за представяне на постигнатите резултати • Предоставяне на информация за финансовата подкрепа от ЕС по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ в официалната документация на проекта в съответствие с изискванията, предвидени в Ръководството за публичност. • Провеждане на пресконференция при стартирането на проекта за информиране на обществеността и представяне на проекта. • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще се представят заключителните резултати, степента в която проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността. • Изработване на банер и публикуване на информацията на интернет сайта на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
"Черно море прес" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 471 BGN
Общ бюджет: 40 264 BGN
БФП: 40 264 BGN
Общо изплатени средства: 40 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 264 BGN
2015 0 BGN
40 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 224 BGN
2015 0 BGN
34 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 040 BGN
2015 0 BGN
6 040 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Брой отчети
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Брой доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Брой документация
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Брой проведени процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой анализи
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Брой обобщени оценки
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Брой програми
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Независима заключителна оценка на ОПР
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Доклад за научени уроци
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Разработени модели
Индикатор 13 (Д) по дейност 4 - Разработени методики
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Създадени фокус групи
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Обществено обсъждане
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Проведени кръгли маси
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Конференция
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Проведени прес конференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Изработена табела
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Изработени информационни брошури
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - • Публикация и банер на сайта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз