Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0030-C0001
Номер на проект: 13-13-31
Наименование: Ефективни политики в Община Стражица
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението на политиките в община Стражица за постигане на ефективно функциониране на администрацията.
Дейности: Дейност 1. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики в Община Стражица. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП с изпълнител за разработване на документите. -Приемане работата на изпълнителя. -Внасяне на предложение в Общински съвет за приемането на разработените документи.
Дейност 2. Изготвяне на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Стражица 2007-2013г. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП с изпълнител за разработване на последващата оценка. -Приемане работата на изпълнителя. -Публикуване на доклада за последваща оценка на сайта на общината. -Внасяне на предложение в Общински съвет за приемане на документа. -Публикуване на приетият доклад за последваща оценка на сайта на общината.
Дейност 3. Разработване на Концепция за пространствено развитие на Община Стражица. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП с изпълнител за разработване на Концепция за пространствено развитие. - Обществено консултиране на проекта на Концепцията. - Публикуване на Проекта на Концепция на сайта на общината. - Приемане работата на изпълнителя. -Внасяне на предложение в Общински съвет за приемане на документа. -Публикуване на приетата Концепция за пространствено развитие на сайта на общината.
Дейност 4. Разработване на Общински план за развитие на Община Стражица 2014-2020г. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП с изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Стражица 2014-2020г. - Обществено консултиране на проекта на Общински план за развитие. Публикуване на проект на Общинския план на сайта на общината. - Приемане работата на изпълнителя. -Внасяне на предложение в Общински съвет за приемане на документа. - Публикуване на приетия Общински план за развитие на Община Стражица 2014-2020г.
Дейност 5. Изготвяне на Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Стражица 2014-2020г. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП с изпълнител за изготвяне на Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Стражица 2014-2020г. - Публикуване на Предварителната оценка на сайта на общината. - Приемане работата на изпълнителя. -Внасяне на предложение в Общински съвет за приемане на документа. -Публикуване на приетата Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Стражица 2014-2020г.
Дейност 6. Обществено консултиране на политиките, провеждани от общинска администрация Стражица. - Проучване на нагласите на обществеността чрез въпросници. - Сформиране на фокус групи. - Провеждане на кръгли маси. - Обществено обсъждане.
Дейност 7. Осигуряване на информираност относно политиките, провеждани от общинска администрация Стражица. Дейността включва изработка и публикуване на електронни информационни бюлетини на сайта на общината относно политиките провеждани от общината.
Дейност 8. Разработване на наръчник, свързан с изпълнението на общинските стратегически документи. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП с разработването на Наръчник, свързан с изпълнението на общинските стратегически документи. - Приемане работата на изпълнителя. - Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП за отпечатване на Наръчник, свързан с изпълнението на общинските стратегически документи. - Отпечатване на Наръчника. -Разпространение сред целевите групи и други общини.
Дейност 9. Обучение свързано с въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики в община Стражица. Стъпките за реализиране на дейността са: 1. Сключване на договор с пряко договаряне по чл. 14,ал.5 от ЗОП за избор на изпълнител на обучението. 2. Провеждане на обучението. 3. Отчитане пред ОПАК.
Дейност 10. Информираност и публичност относно целите, дейностите и резултатите на проекта. Дейността съдържа следните поддейности: Поддейност 1: Провеждане на встъпителна и закриваща пресконференции. Поддейност 2: Периодична информация в регионални вестници. Поддейност 3: Изработка и разпространение на брошури и плакати. Изработване на банер. Поддейност 5: Документиране на дейностите от проекта със снимков материал.
Дейност 11. Управление и отчитане на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране на сключването на договори с изпълнители по проекта, управление на договорите, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените дейности и обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинно и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Поддейност 1: Управление на проекта- В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Поддейност 2: Отчитане на проекта- Ще се изготвят междинен и окончателни отчети - технически и финансов, съгласно договора за финансиране. Ще се събират документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, сертификати, графици, списъци за получени материали и консумативи, въпросници и други).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДиДжи Консулт"ЕООД - София
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 275 BGN
Общ бюджет: 61 880 BGN
БФП: 61 880 BGN
Общо изплатени средства: 61 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 450 BGN
2014 49 430 BGN
2015 0 BGN
61 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 583 BGN
2014 42 016 BGN
2015 0 BGN
52 598 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 868 BGN
2014 7 415 BGN
2015 0 BGN
9 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Изработени правила и методики
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Прието решение на общински съвет
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: Изготвена последваща оценка
Индикатор 5 (Д) Дейност 2: Прието решение на общ. съвет
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Изготвена Концепция
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Прието решение на общ. съвет
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Прието решение на общински съвет
Индикатор 10 (Д) Дейност 5: Изготвена предварителна оценка
Индикатор 11 (Д) Дейност 5: Прието решение на общ. съвет
Индикатор 12 (Д) Дейност 6: Попълнени въпросници
Индикатор 13 (Д) Дейност 6: Сформирани фокус групи
Индикатор 14 (Д) Дейност 6: Проведени кръгли маси
Индикатор 15 (Д) Дейност 6: Обществено обсъждане
Индикатор 16 (Д) Дейност 7: Публикувани електрони бюлетини
Индикатор 17 (Д) Дейност 8: Разработен наръчник
Индикатор 18 (Д) Дейност 8: Отпечатан наръчник
Индикатор 19 (Д) Дейност 8: Разпространени наръчници
Индикатор 20 (Д) Дейност 9: Проведено обучение в две групи.
Индикатор 21 (Д) Дейност 9: Обучени служители
Индикатор 22 (Д) Дейност 9: Получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 23 (Д) Дейност 10: Проведени пресконференции.
Индикатор 24 (Д) Дейност 10: Публикации в пресата
Индикатор 25 (Д) Дейност 10: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: Брошури
Индикатор 26 (Д) Дейност 10: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: плакати
Индикатор 27 (Д) Дейност 10: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: Банер
Индикатор 28 (Д) Дейност 11: Сформиран екип
Индикатор 29 (Д) Дейност 11: Изпълнени дейности.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз