Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0003-C0001
Номер на проект: 13-13-3
Наименование: Създаване на административна култура и методи, ориентирани към резултати, чрез въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на политики в община Баните
Бенефициент: Община Баните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 04.11.2013
Дата на приключване: 04.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 0. Управление на проекта  Сформиране на екип за управление на проекта;  Изготвяне на граждански договори с екипа на проекта и разпределение на задълженията и отговорностите;  Изготвяне на граждански договор с външен експерт за изготвяне на документации по ЗОП;  Изготвяне на правила за изготвяне и съхранение на документите;  Изготвяне на график на обществените поръчки;  Провеждане и протоколиране на работни срещи на екипа;  Отчетност пред УО.
Дейност 1. Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки по ЗОП  Сключване на граждански договор с външен експерт за изготвяне на документации по ЗОП;  Подготовка на техническо задание, методика за оценка и правна рамка за провеждане на обществени поръчки, с оглед реализация на дейности 2, 3, 4, 5 и 6;  Приемане на документацията;  Провеждане на процедури, съгласно българското законодателство;  Избор на изпълнител;  Сключване на договори с изпълнители.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политика от общинска администрация Баните. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени методики и правила за мониторинг и контрол и последваща оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Баните 2014-2020 г., в т.ч.: - Система от индикатори за наблюдение и оценка на плана; - Механизми за наблюдение, оценка и набелязване на последващи мерки/актуализация на плана; - Методика за извършване на последваща оценка на ОПР. Разработената Система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. (индикатори), включва и Програма за реализация на Общинския план за развитие през периода 2014 г. Въвеждането на правилата и механизмите ще бъде извършено с акт (Решение) на Общинския съвет. Ангажимент на Изпълнителя на тази дейност е да извърши цялостна организация за провеждането на сесия на общинския съвет, на която да бъдат представени и приети изготвените документи на заседание на Общински съвет:  да изготви проект на докладна до общинския съвет;  да подготви информация (презентация) за участниците в сесията;  да осигури свой представител на заседанията на Общинския съвет и заседанията на комисиите към него, с оглед адекватното представяне и защита на разработените правила и методики. Разработените и утвърдени правила и методики задължително следва да бъдат използвани при мониторинга и контрола в процеса на последващо стратегическо планиране/оценка на изпълнението на стратегически документи и политики.
Дейност 3. Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014 г.-2020 г. В рамките на тази дейност се очаква да бъде направена оценка на действащия Общински план за развитие, както следва:  Оценка на изпълнението на целите на общинския план за развитие на община Баните 2007-2013 г.;  Оценка на използваните финансови ресурси и обобщена оценка на изпълнението на ОПР;  Оценка на координацията на ОПР;  Стратегически насоки за разработване на ОПР за периода 2014-2020 г.
Дейност 4. Разработване на анализи, провеждане на проучвания и изследвания, необходими за разработване на общински план за развитие. В рамките на тази дейност се очаква да бъде разработен подробен и задълбочен анализ на икономическото и социално състояние на общината. Структурата на аналитичната част на общинския план за развитие трябва да бъде фокусиран върху спецификата на община Баните, като има за цел да обоснове стратегията й за развитие за периода до 2020 г. Компонентите на анализа основно трябва да включват:  обща характеристика/профил на общината;  състояние на местната икономика;  развитие на социалната сфера и човешките ресурси;  инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;  екологично състояние и рискове;  административен капацитет;  анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи (SWOT анализ) за установяване на потенциала, условията на външната среда, взаимодействията. При необходимост, за целите на реализацията на тази дейност ще бъдат извършени проучвания с цел събиране на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите.
Дейност 5. Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Баните. (в съответствие с методическите указания на МРРБ от 22.11.2011 г. за разработване на ОПР) В рамките на тази дейност се очаква да бъде разработен общински план за развитие за периода 2014-2020 г. При изготвянето Общинският план за развитие трябва да бъде съобразен със следните насоки и изисквания:  Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС.  Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;  Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;  Методологическите работни документи на ЕК за ползване на индикатори и извършване на оценки;  Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средствата от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на общинския план за развитие, като стратегически документ, да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план. Структурата на документа трябва да включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикатори за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализация на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителна оценка на плана. Използваните подход, методи и принципи при разработването и приемането на Общинския план за развитие следва да гарантират в значителна степен, че стратегическия документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритет на развитието в България. Изготвения ОПР ще бъде представена за обсъждане на всички заинтересовани страни след което ще се внесе за одобрение пред Общинския съвет на община Баните. в съответствие с методическите указания на МРРБ от 22.11.2011 г. за разработване на ОПР) При провеждане на предварителна оценка на въздействие на изготвения Общински план за развитие за периода 2014-2020 г., задължително следва да се използват резултатите от проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”, реализиран от Администрацията на Министерския съвет.
Дейност 6. Дейности за обществено консултиране на политики, провеждани от общинската администрация – обществен форум за обсъждане на изготвения общински план за периода 2014-2020 г. В рамките на тази дейност се очаква да бъдат реализирани дейности за обществено консултиране на политики, чрез организация и провеждане на обществен форум. Провеждането на обществен форум ще позволи включването на заинтересованите страни и широката общественост. Целта на събитието е представяне на информация, осъществяване на диалог, получаване на предложения, мнения и становища от страна на участниците. На обществения форум ще бъде представени и обсъден изготвения ОПР. Събитието ще е с продължителност 3 часа. На него ще бъдат поканени представители на заинтересовани страни (до 25 участници – оптималния брой за провеждането на ползотворна дискусия). Обсъждането ще се води от модератор, а всеки от участниците ще разполага с предварително разработен текст/ информация. Събитието ще бъде документирано чрез протокол, който ще се публикува на Интернет страницата на община Баните, придружен от снимков материал. На събитието ще бъдат поканени и представители на медиите.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се:  проведе откриваща конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се предоставят рекламни и информационни материали;  проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се предоставят рекламни и информационни материали;  изготвят банер, рекламни и информационни материали (папки, химикалки, презентации) за постигане на публичност на проекта и неговото финансиране;  публикуват рекламни съобщения в национална печатна и/или електронна медия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Проджекта ООД
"Трежър Травел" ООД
"Одет консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 895 BGN
Общ бюджет: 67 475 BGN
БФП: 67 475 BGN
Общо изплатени средства: 67 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 475 BGN
2015 0 BGN
67 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 354 BGN
2015 0 BGN
57 354 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 121 BGN
2015 0 BGN
10 121 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изготвена документация за обществена поръчки
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Обявена обществена поръчки по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Утвърдени с Решение на ОбС правила и методики за мониторинг, контрол
Индикатор 5 (Д) По Дейност 3 - Изготвен доклад за оценка на изпълнението на целите на общинския план за развитие на община Баните 2007-2013 г.
Индикатор 6 (Д) По Дейност 4 - Анализ на икономическото и социално състояние на община Баните
Индикатор 7 (Д) По Дейност 4 - SWOT анализ за установяване на потенциала, условията на външната среда, взаимодействията
Индикатор 8 (Д) По Дейност 5 - Разработен и приет с решение на ОБС Общински план за развитие за периода 2014-2020 г- на община Баните
Индикатор 9 (Д) По Дейност 6 - Организиран и проведен обществен форум за обсъждане на изготвения общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Индикатор 10 (Д) По Дейност 7 - Проведении конференции
Индикатор 11 (Д) По Дейност 7 - Изготвени прессъобщени
Индикатор 12 (Д) По Дейност 7 - Изработени банери
Индикатор 13 (Д) По Дейност 7 - Публикувани рекламни съобщения в медиите
Индикатор 14 (Д) По Дейност 7 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, папки химикалки)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз