Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0044-C0001
Номер на проект: 13-13-45
Наименование: Разработване на политики и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на провеждането им в Община Хайредин
Бенефициент: Община Хайредин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 04.11.2013
Дата на приключване: 04.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на управлението в Община Хайредин и превръщането й в модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
Дейности: 1.Начало на проекта и организационни дейности за изпълнение и управление на проекта.
2.Подготовка и провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за консултантска услуга.
3.Проучване, анализ, разработване и прилагане на общински политики.
4.Разработване на система за мониторинг и контрол при изпълнение на общинските политики.
5.Информационни кампании и публичност на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Доспи Студио" ООД
"Витаро" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 083 BGN
Общ бюджет: 68 595 BGN
БФП: 68 595 BGN
Общо изплатени средства: 68 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 017 BGN
2014 53 578 BGN
2015 0 BGN
68 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 764 BGN
2014 45 541 BGN
2015 0 BGN
58 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 253 BGN
2014 8 037 BGN
2015 0 BGN
10 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени общински планове
Индикатор 3 (Д) Проведено проучване и оценка на изпълнение на ОПР
Индикатор 4 (Д) Изготвен аналитичен доклад за изпълнение на ОПР с препоръки за общински политики
Индикатор 5 (Д) Проведени публични дискусии
Индикатор 6 (Д) Проведени работни срещи и фокус групи
Индикатор 7 (Д) Изграден механизъм за консултации със заинтересованите страни
Индикатор 8 (Д) Проведен и разработен анализ на икономическото и социално състояние на общината
Индикатор 9 (Д) Актуализирани общински нормативни документи
Индикатор 10 (Д) Разработване на система от индикатори за мониторинг на провежданите общински политики
Индикатор 11 (Д) Разработени и въведени правила за мониторинг и контрол на изпълнението на ОПР
Индикатор 12 (Д) Проведени информационни кампании
Индикатор 13 (Д) Дейност 1: брой подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 14 (Д) Дейност 1: Брой протоколи за извършеното, координиране на действията
Индикатор 15 (Д) Дейност 1: Брой технически и финансови отчети за изпълнение
Индикатор 16 (Д) Дейност 1: Брой публикувани на сайта информации за напредъка на проекта
Индикатор 17 (Д) Дейност 2: Брой изготвена документация за обществени поръчки
Индикатор 18 (Д) Дейност 2: Брой подписан договор за консултантска услуга
Индикатор 19 (Д) Дейност 2: Брой подписан договор с рекламна къща
Индикатор 20 (Д) Дейност 3: Брой аналитичен доклад
Индикатор 21 (Д) Дейност 3: Брой анкетьори
Индикатор 22 (Д) Дейност 3: Брой анкети
Индикатор 23 (Д) Дейност 3: Брой информационни срещи
Индикатор 24 (Д) Дейност 3: Брой работни срещи
Индикатор 25 (Д) Дейност 3: Брой фокус групи
Индикатор 26 (Д) Дейност 3: Брой разработени ОПР
Индикатор 27 (Д) Дейност 3: Брой допълнени, променени, актуализирани общински нормативни документи
Индикатор 28 (Д) Дейност 4: Брой методика за мониторинг
Индикатор 29 (Д) Дейност 4: Брой правила за мониторинг и контрол на общински политики
Индикатор 30 (Д) Дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 31 (Д) Дейност 5: Брой дипляни
Индикатор 32 (Д) Дейност 5: Брой плакати
Индикатор 33 (Д) Дейност 5: Брой папки
Индикатор 34 (Д) Дейност 5: Брой химикалки
Индикатор 35 (Д) Дейност 5: Брой информационни табели
Индикатор 36 (Д) Дейност 5: Брой публикации в медиите
Индикатор 37 (Д) Дейност 5: Брой рекламни тениски
Индикатор 38 (Д) Дейност 5: Брой рекламни шапки
Индикатор 39 (Д) Дейност 5: Брой рекламни чаши
Индикатор 40 (Д) Дейност 5: Брой рекпамни чанти- папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз